UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Naziv i ciljevi studijskog programa

NAZIV PROGRAMA:
Master akademske studije Arhitektura – 120 ESPB

Studijski program iz oblasti arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno–umetničkih polja:

 1. Tehničko-tehnološke nauke;
 2. Društveno-humanističke nauke;
 3. Umetnost.

OSNOVNI CILJEVI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ARHITEKTURE SU:
Osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u oblasti arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija. Sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu) za poslove u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja, arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i realizacije arhitektonskih objekata. Sticanje prava na nastavak obrazovanja na doktorskim akademskim studijama iz oblasti arhitekture, urbanizma ili srodnih naučnih i umetničkih oblasti.

master-fotka

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studije drugog stepena su akademskog karaktera, i osmišljene su kao usmerene tokom drugog i trećeg semestra. Moguće linije usmerenja su A (arhitektura), U (urbanizam) i AT (arhitektonske tehnologije). Opšti deo teoretske nastave sadrži teme iz polja tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka, i umetnosti.Ishod procesa učenja je sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i profesionalne kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje arhitektonskom strukom, a u skladu sa nacionalnom i regulativom EU.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Master inženjer arhitekture (Master of Architecture)

Uslovi za upis na studijski program

Završene Osnovne akademske studije arhitekture, ili druge srodne oblasti. Rang lista za upis formira se na osnovu opšte prosečne ocene na Osnovnim akademskim studijama. Kandidati koji su završili osnovne studije iz druge oblasti polažu diferencijalne ispite u skladu sa posebnim programom.

Studijski program

Pregled modula i kurseva za 2013/14. godinu:

Modul M1 – Opšte nastavne oblasti – društveno-humanističke nauke

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Razumevanje razvoja disciplina urbanističkog planiranja i dizajna. Studenti će se upoznati sa svrhom urbanističke intervencije, njenim različitim oblicima, načinom definisanja javnog interesa i odnosom urbanih planera i dizajnera sa drugim učesnicima u razvoju gradova.

POTREBNA PREDZNANJA:
Završene Osnovne akademske studije, sa savladanih najmanje 18 ESPB teoretske nastave u oblasti urbanizma.

KURSEVI:

Modul M2 – Opšte nastavne oblasti – umetnost

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Nastava organizovana kroz predavanja grupe predavača i seminare, sa ciljem da se studentima omogući širi uvid u ključna pitanja u oblasti istorije i teorije arhitekture. Zajednički fokus nastave je savremena arhitektura, a specifična problematika se sagledava iz više oblasti: estetika, studije kulture, odnos savremene arhitekture i istorijskog konteksta, zaštita savremene arhitekture, i terorijski diskursi savremene arhitekture.

POTREBNA PREDZNANJA:
Završene Osnovne akademske studije.

KURSEVI:

Modul M3 – Opšte nastavne oblasti – tehničko-tehnološke nauke

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Upoznavanje sa savremenim tehnologijama u arhitekturi, koje se mogu primeniti u projektovanju i realizaciji objekata, sa aspekta primene različititih materijala i konstruktivnih sistema, uz integraciju sistema za uštedu i proizvodnju energije. Nastava nije zasnovana samo na izučavanju različitih tehničkih aspekata savremenih tehnologija u arhitekturi, već i na njihovoj analizi kao integralnih elemenata funkcije, konstrukcije, forme i interpretacije ideje.

POTREBNA PREDZNANJA:
Završene Osnovne akademske studije sa savladanih najmanje 18 ESPB teoretske nastave u odgovarajućoj oblasti.

KURSEVI:

Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Cilj nastave je da se do sada stečena znanja i veštine probude, povežu i unaprede, te primene na jedinstvenom zadatku. Zadatak obuhvata problematiku urbanističkog i arhitektonskog projekta, kako na nivou istraživanja i generalizacije, tako i na nivou projektovanja i realizacije. Cilj je razvoj razumevanja odnosa između ljudi (korisnika i posmatrača) i zgrada, kao i zgrada i njihovog konteksta. Takođe, teži se izgrađivanju sposobnosti arhitektonskog oblikovanja, koja odgovara estetskim i funkcionalnim kao i tehničkim zahtevima.
Studenti razvijaju sposobnosti integralnog obrađivanja gradskog plana, tipologije javnih prostora i odgovarajućih modela izgradnje javnih i/ili stambenih sadržaja. Modul M4 u prvom semestru master studija podrazumeva projekat i tematska predavanja sa raznim sadržajnim i metodološkim težištima, koji se predlažu na osnovu posebnih tendencija i kvalifikacija svakog nastavnika – rukovodioca projekta. Studenti upoznaju kompleksne zadatke arhitekture i planiranja grada i okoline, razvijajući, tokom rada u studiju, sposobnosti timskog rada i odnos prema realnom profesionalnom okruženju.
Na osnovu iskustva na ovom projektu, kao i tokom dosadašnjeg toka studija, studenti se opredeljuju za liniju usmerenja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Završene Osnovne akademske ili aplikativne studije sa najmanje 60 ESPB realizovanih kroz rad na arhitektonskim i urbanističkim projektima u studiju.

KURSEVI:

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje A – Arhitektura

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Prvi projekat usmerenja A ima za cilj da posebno razvija neke od sledećih sposobnosti budućih arhitekata:
– prepoznavanje i odgovarajuću primenu arhitektonskih koncepata, principa i teorija;
– apstrakciju i prezentaciju osnovnih elemenata i odnosa u definisanju arhitektonskog rešenja;
– projektantske veštine neophodne da odgovore zahtevima investitora, korisnika i zakonske regulative.
Projekat je moguće organizovati i tako da se realizuje kroz oba semestra usmerenja (2. i 3), u nekom od metodoloških okvira koji odgovaraju navedenim ciljevima. Zadatak obuhvata problematiku arhitektonskog, odnosno arhitektonsko-urbanističkog projekta, kako na nivou istraživanja i generalizacije, tako i na nivou projektovanja i realizacije.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

KURSEVI:

Usmerenje U – Urbanizam

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Razvoj znanja o osnovama urbanističkog projektovanja – teoretski principi, istorijski razvoj i primeri, metode i tehnike u relaciji sa savremenim i budućim trendovima razvoja grada, kao i razvoj veština u urbanističom projektovanju na strateškom i detaljnom nivou (kao podrška idejama, scenarijima i razvojnim opcijama urbanog razvoja) uz uspostavljanje relacija između arhitekture i planiranja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

KURSEVI:

Usmerenje AT – Arhitektonske tehnologije

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Sticanje osnovnih znanja i sposobnosti za proces projektovanja za gradilište. Izučavanje principa i tehnoloških postupaka realizacije objekta kroz tehnički i organizacioni aspekt. U okviru ovog modula, studenti posebno stiču sledeće sposobnosti:
– svest o potencijalima novih tehnologija;
– razumevanje konstruktivnih i inženjerskih problema u procesu projektovanja arhitektonskih objekata;
– sticanje odgovarajućih znanja u oblasti arhitektonske fizike i tehnologija izgradnje, u cilju obezbeđivanja uslova korišćenja objekata i prostornog komfora;
– upoznavanje sa industrijama, organizacijama i regulativom koji se odnose na proces transformacije (prevođenja) elemenata projekta u izvedeni objekat.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

KURSEVI:

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje A – Arhitektura

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Prvi i drugi projekat usmerenja A imaju srodne ciljeve, s tim što se, kroz kontakt sa različitim nastavnicima, i student osposobljava da prepozna i definiše sopstvene projektantske principe, metode i postupke. Student razvija i svest o neophodnosti kontinualnog profesionalnog razvoja. Ukoliko je projekat organizovan kroz oba semestra usmerenja (2. i 3), neophodno je da predviđeni projektantski postupak – metod – odgovara zadatom okviru, na primer kao:
– postavka, repeticija i variranje;
– ideja, produbljivanje i razrada;
– studija i projekat, i sl.
Ovim postupcima kod studenata se razvija posebna sposobnost da brzo, kreativno i fleksibilno odgovaraju na izazove i promene izražene u realnosti profesionalne prakse.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

KURSEVI:

Usmerenje U – Urbanizam

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Cilj nastave na modulu je razvijanje sposobnosti snalaženja u kompleksnim situacijama u savremenom urbanom razvoju, u kojima je potrebno posredovati između različitih, često sukobljenih interesa (društvena integracija, ekonomski razvoj, ekologija, zaštita, …). Teoretska nastava i rad na konkretnim problemima podstiču studente na kritički i kreativan pristup što omogućava kvalitetno bavljenje praksom i teorijom na području urbanističkog planiranja.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

KURSEVI:

Usmerenje AT – Arhitektonske tehnologije

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Projekat usmerenja 2 u liniji AT omogućava sticanje dodatnog iskustva na konceptualno različitom zadatku, a vezanih za proces projektovanja za gradilište. Tokom izrade projekta, studenti izučavaju principe i tehnološke postupke realizacije objekta kroz tehnički i organizacioni aspekt. U okviru ovog modula, studenti posebno stiču sledeće sposobnosti:
– svest o potencijalima novih tehnologija;
– razumevanje konstruktivnih i inženjerskih problema u procesu projektovanja arhitektonskih objekata;
– sticanje odgovarajućih znanja u oblasti arhitektonske fizike i tehnologija izgradnje, u cilju obezbeđivanja uslova korišćenja objekata i prostornog komfora;
– upoznavanje sa industrijama, organizacijama i regulativom koja se odnosi na proces transformacije (prevođenja) elemenata projekta u izvedeni objekat.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

KURSEVI:

Modul M7 – Projektantska radionica

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Osnovni cilj je razvijanje kreativnosti i lateralnog odnosa prema projektantskom procesu. Iskustvo koncentrisanih projektantskih radionica pruža mogućnost studentima da razviju sposobnosti brzog i efikasnog donošenja projektantskih odluka. Program radionica doprinosi i sticanju dodatnih znanja o „lepim“ i „primenjenim“ umetnostima, u meri u kojoj one vrše uticaj na kvalitet arhitektonskog projekta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna specifična predznanja. Očekuje se interesovanje studenta za ponuđene teme.

KURSEVI:

•  M7.1. Radionica 1 spisak predloženih radionica:

 1. 2D model
  (dr Vladimir Milenković, docent)
 2. Arhitektonski detalj, struktura i arhitektura
  (arh. Aleksandru Vuja, docent)
 3. Energetski pasoš
  (dr Aleksandar Rajčić, docent)
 4. Zeleno sklonište – alternativni materijali u arhitekturi
  (dr Ana Radivojević, vanredni profesor)
 5. Kreativni centar lokalne zajednice – dnevni boravak dece sa invaliditetom
  (dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor)
 6. Male intervencije: Šumice
  (arh. Nebojša Fotirić, docent)
 7. Mapiranje
  (dr Đorđe Stojanović, docent)
 8. Model modela 1:20
  (arh. Mihailo Timotijević, redovni profesor)
 9. Nikšićka jezera – Novi oblici i sadržaji na vodi
  (dr Vladan Đokić, redovni profesor)
 10. Projekat i materijalizacija kupatila
  (dr Branislav Žegarac, redovni profesor)
 11. Promocija i marketing urbanog razvoja u prirodnom okruženju
  (mr Biserka Mitrović, docent)
 12. Prostori za proslavu Novogodišnje noći
  (mr Ivan Kucina, docent)
 13. Skečbuk (nacrtane misli)
  (arh. Igor Rajković, docent)
 14. Splish Splash
  (mr Budimir Sudimac, docent)
 15. Tool House: Reciklirani enterijer za kuću sa lokalom
  (dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor)
 16. Video zapis
  (arh. Zoran Abadić, docent)
 17. BINA
  (arh. Milan Đurić, vanredni profesor)

 M7.2. Radionica 2

•  M7.3. Radionica 3 spisak predloženih radionica:

 1. 1 do 1000
  (arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor)
 2. „1 na 1“ – Detalji zapadne Evrope u 1 na 1
  (dr Milan Glišić, redovni profesor)
 3. Animacija malog hibrida
  (arh. Zoran Lazović, redovni profesor)
 4. Atmosfera
  (mr Milan Vujović, vanredni profesor)
 5. Vizuelni transkripti
  (dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor i arh. Ivan Rašković, vanredni profesor)
 6. Dnevni i noćni izgled objekta
  (dr Lidija Đokić, redovni profesor)
 7. Knjiga režije ostvarljivosti vizije „Beograda na vodi” – scenario, agenda, akcioni plan
  (dr Miodrag Ralević, redovni profesor)
 8. Model / Koncept / Kontekst
  (arh. Dejan Miletić, vanredni profesor)
 9. Modelovanje scene
  (arh. Dejan Miljković, vanredni profesor)
 10. Parterno uređenje trga ispred Hrama Svetog Marka
  (arh. Miodrag Mirković, redovni profesor)
 11. Performans, čovek i prostor
  (dr Ružica Božović Stamenović, vanredni profesor)
 12. Performativnost arhitektonskog ambijenta
  (arh. Branislav Mitrović, redovni profesor)
 13. Programiranje prostora
  (arh. Borislav Petrović, vanredni profesor)
 14. Projekat – objekat – DETALJ
  (arh. Dragan Marčetić, docent)

Modul M8 – Izborni modul

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izborni modul predstavlja sekundarni teoretski modul nastave na master studijama. Cilj nastave je sticanje određenog fonda prvenstveno teoretskih znanja kao dopune ili produbljivanja materije usmerenja. Student može birati kurseve iz ponude seminara sa 1. semestra koje nije proslušao uz projekat, seminare sa projekata istog ili drugog usmerenja (uz dodatnu ispitnu obavezu od 1 ESPB), posebne izborne kurseve iz fakultetske ponude, kao i odgovarajuće kurseve iz ponude drugih fakulteta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna specifična predznanja. Očekuje se visok nivo interesovanja studenta za izabrane teme.

KURSEVI:

 M8.1. Izborni predmet 1

 M8.2. Izborni predmet 2

•  M8.3. Izborni predmet 3 spisak predloženih izbornih predmeta:

 1. Arhitekti i građanske inicijative za održivi razvoj: Zelena škola života, Kruševac
  (dr Ksenija Lalović, docent i arh. Vesna Cagić, docent)
 2. Arhitektura pozorišta
  (
  dr Gordana Milošević-Jevtić, docent)
 3. Digitalna animacija – kurs 3
  (mr Branko Pavić, redovni profesor)
 4. Drvene strukture
  (dr Žikica Tekić, docent)
 5. Engleski za arhitekte 3
  (dr Gordana Vuković-Nikolić, docent)
 6. Osvetljenje u arhitekturi
  (dr Lidija Đokić, redovni profesor)
 7. (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada
  (mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent)
 8. Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
  (dr Nenad Šekularac, vanredni profesor)
 9. Tekstura gradskih prostora
  (mr Dragana Bazik, redovni profesor)
 10. GRAD BUDUĆNOSTI 
  (dr Miodrag Ralević, redovni profesor)

Modul M9 – Master projekat

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izradom master projekta student diplomira. Master projekat predstavlja rad u kome student povezuje sva stečena znanja i veštine, pokazuje da vlada procesom istraživanja, konceptualizacije, projektovanja i materijalizacije složenih urbanističkih, arhitektonsko-urbanističkih celina, kao i drugim temama (opštim i u okviru usmerenja). Cilj master projekta je uvođenje studenta u visok stepen samostalnosti u svim fazama projekta. Po pravilu, teme master projekta su sintezne, i zahtevaju primenu širokog spektra predhodno stečenih znanja, veština i kompetencija.
Rad podrazumeva istraživanje i definisanje projektnog zadatka (pisanu tezu), grafički prikaz, prostorni prikaz, i usmenu javnu odbranu pred komisijom. Studenti master projekat rade u mentorskom studiju koga biraju prema okvirno problemski ponuđenom programu. Mentorski studio vodi jedan nastavnik, sa saradnikom. Studio ima najmanje 5 i najviše 10 studenata. Predviđene su i obavezne konsultacije sa nastavnicima iz bliskih oblasti.
Predviđena je javna usmena odbrana projekta posle 21 nedelje pred komisijom koju čine nastavnik i konsultanti sa drugih katedri i nastavnici iz drugih studija. Ocena se definiše na osnovu integralne evaluacije svih pojedinih aspekata projekta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položeni svi projektni moduli na diplomskim studijama (Modul M4, Modul M5 i Modul M6). U slučaju dovoljnog broja prijavljenih kandidata, moguće je organizovati nastavu na Master projektu i tokom jesenjeg semestra, za studente koji su stekli uslov. Uslov za izlazak na javnu odbranu master projekta su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom za prva 3 semestra.

KURSEVI:

Način izvođenja studija

Nastava se ostvaruje predavanjima, projektovanjem u studiju (ateljeu), seminarima, konsultacijama, obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim radom, mentorskim radom, i drugim oblicima nastavnog i istraživačkog rada. Projektni moduli čine kičmu studijskog programa master studija. Time specifičan dijalog nastavnik – student sa svim subjektivnim komponentama postaje centralni deo studija. Tokom diplomskih studija, student ne može više od dva puta da vežba projekat u istom studiju. Moguće je, u okviru usmerene nastave, ponuditi i integrisane projekte koji se realizuju tokom 2. i 3. semestra, u kontinuitetu. Samo u ovom slučaju student može raditi ceo usmereni program u studiju kod istog nastavnika, ali ovo isključuje izradu diplomskog projekta u istom studiju.

Nastavni časovi u tabelama plana izraženi su na sledeći način:
Predavanja + Vežbe + (Projektovanje u studiju).

Samo jedan broj u tabeli govori da je u okviru datog fonda sati moguće izvoditi nastavu na više različitih načina.

Ukupno predviđeno trajanje studija je dve godine, odnosno 120 ESPB.

Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta je iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta iskazana je u dokumentu MAS – ARHITEKTURA (2013/14) – STUDIJSKI PROGRAM, u tabelama pod tačkom 5.

Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama

Na diplomskim studijama je predviđen završni – master rad. Ovaj zadatak izrađuje se u studiju, tokom četvrtog semestra, i sastoji se od teoretskog osnova – teze i projekta. Odbrana master rada je javna, pred komisijom.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupa predmeta

Preduslovi su dati u opisima modula i kurseva.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa

Student može odabrati izborni predmet drugog studijskog programa u okviru Izbornog modula na prva tri semestra studija. Uslov za izbor je odobrenje Prodekana za nastavu.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa

Student može preći na studijski program sa drugog studijskog programa iste oblasti studija, u skladu sa raspoloživim kapacitetima i procedurom koja će biti definisana posebnim pravilnikom.

Ostala pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

Diplomske studije su „STUDIO DRIVEN“, što podrzumeva težišno nastavu u okviru studija, u kojima studenti radom na indiviualnom ili grupnom projektu stiču potrebna znanja, veštine i kompetencije u oblasti arhitekture. Teoretska nastava prvenstveno je orijentisana kao podrška radu na projektu. Nastavni predmeti grupisani su u okviru studijskih područja. Rezultat pohađanja nastave na svakom studijskom području izražava se jedinstvenom ocenom. Provera znanja vrši se putem izrade i odbrane projektnih elaborata i seminarskih radova i jednodelnih (pismenih ili usmenih) ispita.

Dokumenti

Više informacija o studijskom programu Master akademskih studija – Arhitektura (2013/14) možete naći ovde:

MAS – ARHITEKTURA (2013/14) – STUDIJSKI PROGRAM

Interaktivni portfolio MASA 2013/14 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASA 2013/14 kursevima:

Filter