УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М8 - Изборни модул Date: 17/12/2013 Кључне речи:

Модул М8 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М8 – Изборни модул: Курс М8.3. – Изборни предмет 3 – Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи развој: Зелена школа живота, Крушевац

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
1. колквијум: 5. недеља.
2. колоквијум: 12. недеља.

НАСТАВНИК:
др Ксенија Лаловић, доцент
арх. Весна Цагић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Данијела Миловановић Родић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА:
др Ксенија Лаловић: 011
арх. Весна Цагић: 252
др Данијела Миловановић Родић: 305

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно дефинисано.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218768

ЕМАИЛ:
др Ксенија Лаловић: ksenija.lalovic@gmail.com
др Данијела Миловановић Родић: danstev@afrodita.rcub.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
У складу са разумевањем да је одржива решења могуће креирати само кроз интердисциплинарни, трансдисциплинарни и колаборативни рад и међусобно учење свих укључених, предмет је конципиран тако да се студентима архитектуре омогући контакт, сарадња и размена знања са конкретним грађанским иницијативама.
Основни циљ предмета је истраживање феномена грађанских иницијатива за побољшање квалитета живота локалних заједница, које за последицу имају акције и интервенције у физичком простору. Грађанске иницијативе представљају реакцију на проблем оних којих се проблем тиче и оних који желе да делају и представљају мрежу дистрибуираног знања, идеја и ресурса, људи који деле слична вредносна опредељења, животне стилове или проблеме, који су успоставили неку врсту партнерства ради остваривања својих интереса, и који то чине на активан и организован начин, што их чини великим потенцијалом за ефективно и ефикасно креирање и остваривање одрживих решења.
Циљ овог предмета је разумевање феномена грађанских иницијатива, стицање знања о њиховом потенцијалу за остваривање одрживих решења различитих развојних проблема, разумевање повезаности професије архитеката/урбаниста и овог феномена, као и стицање практичних професионалних вештина комуникације и колаборације архитеката у оквиру пројеката грађанских иницијатива. Затим, испитивање ефективности различитих истраживачких метода у оквиру колаборативних процеса формулисања одрживих решења за конкретне локалне иницијативе и у сарадњи са њиховим представницима.
Осим трагања за просторно-програмским решењима њихових егзистенцијалних проблема, циљ наставе је и подстицање комуникације и успостављање релација између различитих група актера на локалу.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Рад на предмету се одвија на два паралелна, међусобно повезана истраживачка „колосека“:

  • Теоријско-стручни ниво: упознавање са основама развојних концепата који подстичу и укључују овакве врсте иницијатива са једне стране, и истраживање и анализа добрих примера праксе, са друге. Захваљујући сазнањима стеченим на овом „колосеку“ истраживања студенти ће бити оспособљени за промишљање и генерисање препорука за укључивање грађанских иницијатива у систем управљања просторним (укупним) развојем на изабраном нивоу.
  • Стручно-апликативни ниво: истраживање и студија случаја конкретне грађанске иницијативе из контекста Србије и трагање за урбанистичко-архитектонским решењима која на најбољи начин подржавају остварење њених циљева. Основни критерујуми за израду пројеката ће бити економска одрживост (јефтина, приступачна градња) и погодност за развој едукативних програма самоградње.

Истраживачко решење за конкретан задати случај ће се креирати корз континуирани интерактивни процес сарадње са представницима грађанске иницијативе и локалне заједнице, али и са експертима различитих профила и осталим релевантним актерима. Захваљујући овом процесу студенти ће бити у прилици да кроз лично искуство истражују концепт одрживог развоја, практикују интегралан и колаборативни приступ планирању и пројектовању и унапреде вештине комуникације и преговарања.
Најбоља решења ће представљати основ за будућу израду пројектне документације за задати случај – Зелена школа живота у Крушевцу, а очекује се да студенти-аутори изабраних решења буду укључени у процес његове даље разраде. У оцени квалитета истраживања/пројекта ће, поред предметног наставника и сарадника, учествовати и представници конкретне локалне иницијативе, односно покровитељи/донатори пројекта развоја Зелене школе живота у Крушевцу.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Програм предмета за школску 2013/14 годину инициран је као део пројекта НВО „Иницијатива за одрживи развој Мостови“ из Крушевца и финансиран је од стране Фонда за отворено друштво. У оквиру реализације програма предмета осим рада на изради архитектонско-урбанистичких истраживања, који ће се одвијати кроз комбинацију више разноврсних облика рада: предавања еx-катедра и интерактивне групне радионице анализе случајева (уз ућешче локалних актера и донатора), израде индивидуалних и групних идејних архитектонско-урбанистичких решења, предвиђају се два студијска путовања у Крушевац ради учешћа у локалним колаборативним радионицама за иницијацију и промоцију истраживачких резултата коришћењем метода добре комуникације и презентације.

Интерактивни портфолио MАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер