UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Sistem obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja

Sistem obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja definisan je Zakonom o visokom obrazovanju (Zakon o visokom obrazovanju  („Sl.  gl.  RS“,  br. 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18, 67/19, 6/20 – dr.zakoni, 11/21 – aut. tumačenje, 67/21 i 67/21 – dr. zakon).

Nacionalni savet za visoko obrazovanje – NSVO je najviši organ u sistemu kontrole i obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, u čijoj nadležnosti je, izmeću ostalog da (član 11. Zakona o visokom obrazovanju): prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim standardima; predlaže politiku visokog obrazovanja; daje mišljenje o politici upisa na visokoškolske ustanove; predlaže normative i standarde rada visokoškolskih ustanova; utvrđuje standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova; utvrđuje standarde i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Pravilnici i standardi za akreditaciju i proveru kvaliteta (NSVO)

Nacionalno akreditaciono telo – NAT je telo koje obrazuja Vlade radi obavljanja poslova akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju.

Komisija za akreditaciju  je stručni organ Nacionalnog akreditacionog tela koji sprovodi postupak akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa i postupak spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova, u skladu sa zakonom i propisanim postupkom i standardima za akreditaciju i za spoljašnju proveru kvaliteta.  Provera ispunjenja obaveza visokoškolske ustanove pogledu kvaliteta, vrši se u skladu sa aktom o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Postupak provere kvaliteta visokoškolske ustanove prema Zakonu o visokom obrazovanju, ima dva nivoa:

1) Samovrednovanje je postupak koji visokoškolska ustanova sprovodi u četvrtoj godini od akreditacije visokoškolske ustanove, odnosno studijskih programa, za period od prethodne tri godine, kao i u toku pripreme ponovne akreditacije visokoškolske ustanove, odnosno studijskih programa, za period od prethodne tri godine. U postupku samovrednovanja razmatra se i ocena studenata. Samovrednovanje se sprovodi na način i po postupku propisanim opštim aktom visokoškolske ustanove, u skladu sa aktom o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

  • Izveštaj o postupku i rezultatima samovrednovanju kao i druge podatke od značaja za ocenu kvaliteta, visikoškolska ustanova objavljuje na svom sajtu i predaje Nacionalnom akreditacionom telu u postupku Spoljašnje provere kvaliteta, kao i u okviru dokumentacije za akreditaciju u postupku akreditacije.

2) Spoljašnja provera kvaliteta visokoškolske ustanove je postupak koji sprovodi Komisija za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela redovno: u četvrtoj godini akreditacionog ciklusa i prilikom akreditacije visokoškolske ustanove, a može i vanredno, kao i na zahtev Ministarstva ili Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Redovni postupak spoljašnje provere kvaliteta je baziran na izveštaju o samovrednovanju koji podnosi visokoškolska ustanova. Postupak spoljašnje provere kvaliteta visokoškolske ustanove pokreće Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.

  • Izveštaj o izvršenoj spoljašnjoj kontroli kvaliteta visokoškolske ustanove Nacionalno akreditaciono telo dostavlja visokoškolskoj ustanovi i podnosiocu zahteva za vanrednu proveru i objavljuje na službenoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela.

Politika obezbeđenja i unapređenja kvaliteta

Strategija obezbeđenja kvaliteta

Strategija obezbeđenja kvaliteta je osnovni strateški razvojni dokument iz oblasti obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu, koji definiše: osnovne prioritete visokoškolske ustanove, visokog obrazovanja i drugih delatnosti koje se obavljaju na njoj, a u oblasti obezbeđenja i unapređenja kvaliteta, i način njihovog ostvarivanja.

Strategija je usklađena sa Strategijom obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu u Beogradu, kao i Razvojnom strategijom Arhitektonskog fakulteta, i predstavlja trajan dokument Fakulteta koji će se periodično preispitivati i menjati, odnosno dopunjavati.

Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta

Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta Arhitektonskog fakulteta – KOUK

Izveštaji o samovrednovanju visokoškolske ustanove

Izveštaji o samovrednovanju kvaliteta studijskih programa, ustanove i uslova rada Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, urađeni su u skladu sa Standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa i upustvima za samovrednovanje Nacionalnog telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju.