UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Brošura: Specijalističke akademske studije - Energetski efikasna i zelena arhitektura

SAS EEZA

Naziv i ciljevi studijskog programa

Naziv studijskog programa:

Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura

Jednogodišnje studije – 60 ESPB

Studijski program iz oblasti održive, odnosno, energetski efikasne i zelene arhitekture se ostvaruje u okviru obrazovno-naučnog, odnosno obrazovno–umetničkog polja iz domena tehničko-tehnoloških nauka.

Osnovni ciljevi SAS – Energetski efikasna i zelena arhitektura su:

  • produbljivanje znanja neophodnih za projektovanje, građenje i procenu energetski efikasnih i zelenih zgrada;
  • sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu) za poslove u domenu izrade elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada;
  • sticanje profesionalne kvalifikacije kao ulaznog osnova za polaganje ispita i dobijanje zvanja LEED-G(reen) A(ssociate).

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Specijalističke studije drugog stepena su akademskog karaktera. Opšti deo teoretske nastave sadrži teme iz polja tehničko-tehnoloških nauka. Ishod procesa učenja je sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i profesionalne kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje arhitektonskom i inženjerskom strukom u domenu projektovanja, građenja i procene-sertifikacije energetski efikasnih i zelenih zgrada, a u skladu sa aktuelnom nacionalnom i relevantnom inostranom regulativom.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Specijalista za energetski efikasnu i zelenu arhitekturu – ostvarenih 60 ESPB na predmetima 1 godine studijskog programa.

Uslovi za upis na studijski program

Završene diplomske akademske studije arhitekture ili drugih srodnih oblasti i ostvareno minimum 300 ESPB bodova. Rang lista za upis formira se na osnovu opšte prosečne ocene na osnovnim i diplomskim akademskim studijama.

Ovde možete videti prikaz karakteristika i strukture programa

Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura

Raspored nastave za akademsku 2023-24 godinu

Raspored nastave za jesenji semestar 2023-24

Način izvođenja studija

Ukupno predviđeno trajanje studija je jedna godina, odnosno 60 ESPB.

Nastava se ostvaruje predavanjima, vežbama, radom u studiju, seminarima, konsultacijama, obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim radom, mentorskim radom, stručnom praksom i drugim oblicima nastavnog i istraživačkog rada.

Nastavni časovi u tabelama plana izraženi su na sledeći način:

predavanja + vežbe ili drugi oblici nastave (seminari, radionice, projektovanje u studiju).

Fond vežbi se odvija u formi interaktivne nastave (zajedno sa predavanjima).

Bodovna vrednost svakog predmeta

Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta iskazana je u dokumentu SAS EEZA – Studijski program, u tabelama pod tačkom 5.

Bodovna vrednost završnog rada na master studijama

Na specijalističkim studijama je predviđen završni, specijalistički rad. Ovaj zadatak izrađuje se tokom drugog semestra, u saradnji sa mentorom. Odbrana master teze je javna, pred komisijom.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupa predmeta

Preduslovi su dati u dokumentu SAS EEZA – Studijski program, u opisima predmeta pod tačkom 5.

Način izbora predmeta iz drugih studijskih programa

Student može odabrati izborni predmet drugog studijskog programa na fakultetu ili univerzitetu tokom drugog semestra studija. Uslov za izbor je odobrenje Prodekana za nastavu.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa

Student može preći na studijski program sa drugog studijskog programa iste oblasti studija, u skladu sa raspoloživim kapacitetima i procedurom koja će biti definisana posebnim pravilnikom.

Ostala pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

Provera znanja vrši se putem izrade i odbrane projektnih elaborata i seminarskih radova, putem kolokvijuma i jednodelnih (pismenih ili usmenih) ispita.

Studijski program

Više informacija o studijskom programu Specijalističkih akademskih studija – Energetski efikasna i zelena arhitektura možete naći ovde:

SAS EEZA – Studijski program SAS EEZA – Struktura nastavnog plana SAS EEZA – Odluka i uverenje o akreditaciji

Detaljne informacije za upis

Detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa na Specijalističke akademske studije – Energetski efikasna i zelena arhitektura su objavljene na stranicama za svaku studijsku godinu. Pristupa im se pomoću bočnog menija.

201718_SAS_EEZA_ilustracija_opt

Vesti vezane za specijalističke studije