UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Student prodekan

je predstavnik studenata predviđen Statutom Fakulteta. Učestvuje u radu Dekanskog kolegijuma, Saveta i Nastavno-naučnog veća kada se razmatraju pitanja od studentskog interesa.

Student prodekan predstavlja studente i zastupa njihova mišljenja, predloge i zahteve pred svim organima Fakulteta koji se odnose na podizanje kvaliteta obrazovnog procesa i na prigovore na organizaciju i način organizovanja nastave. Student prodekan koordinira timovima koje oformi Studentski parlament, koordinira radom studentskih organizacija, predlaže mere za unapređivanje nastave.

Student prodekan prenosi i objašnjava studentima stavove organa Fakulteta a koji su od značaja za studente.

Studenta prodekana bira i razrešava Studentski parlament. Student prodekan se bira iz redova poslanika Studentskog parlamenta. Svaki član Studentskog parlamenta može biti biran za studenta prodekana. Mandat Studenta prodekana traje godinu dana. Student prodekan dužan je da Studentski parlament na svakoj sednici izveštava o pitanjima iz njegove nadležnosti.


Student prodekan:

Isidora Zubović