UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

DAS_ilustracija

Foto: M. Bulatović
Opšte informacije

Studijski program doktorskih akademskih studija je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja. Koncipiran je u skladu sa osnovnim istraživačkim načelima i tendencijama u oblasti arhitekture i urbanizma uspostavljenim u okviru vodećih globalnih agendi i poglavljima o istraživanju, edukaciji i praksi arhitekture.​

​Studijski program doktorskih akademskih studija je akreditovan kao interdisciplinarni, multidisciplinarni i transdisciplinarni (IMT) studijski program, koji obuhvata materiju iz polja tehničko-tehnoloških nauka, društveno-humanističkih nauka i polja umetnosti. ​

 

Vrsta i nivo studija


Doktorske akademske studije​

Trajanje studija: 3 godine – 180 ESPB​

Nastava na studijskom programu obuhvata sledeća naučna područja:​

1. Naučno polje:

– Tehnologija i inženjerstvo​
– Arhitektonske tehnologije​
– Arhitektonsko inženjerstvo​

2. Naučno polje:

– Društvene nauke​
– Urbane studije​
– Planiranje i razvoj​

3. Naučno polje:

– Humanističke nauke​
– Arhitektonsko projektovanje i dizajn​
– Istorija arhitekture i umetnosti

 

Ciljevi studijskog programa


Ciljevi studijskog programa doktorskih studija su usklađeni sa savremenim pravcima razvoja odgovarajućih naučnih disciplina u okviru arhitektonske i urbanističke profesije, gde se pre svega ubraja:​

 1. postizanje naučnih i umetničkih sposobnosti i akademskih veština iz oblasti arhitekture i urbanizma;​
 2. razumevanje, prepoznavanje, interpretiranje i kritikovanje naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća u okviru oblasti arhitekture i urbanizma;​
 3. razvoj kreativnih sposobnosti i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za budući razvoj karijere arhitekata i urbanista;​
 4. usaglašavanje sa savremenim pravcima razvoja arhitekture i urbanizma u svetu.

 

Ishod procesa učenja


Savladavanjem studijskog programa doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije: ​

 1. temeljno poznavanje i razumevanje struke arhitekture i urbanizma;​
 2. sposobnost rešavanja problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka;​
 3. povezivanje osnovnih znanja iz oblasti arhitekture i urbanizma i njihova primena;​
 4. sposobnost praćenja savremenih dostignuća u arhitekturi i urbanizmu;​
 5. razvoj veština i spretnosti u upotrebi znanja u odgovarajućem području;​
 6. upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja.

 

Stečeni akademski naziv


Kandidati uspešnom odbranom doktorske disertacije stiču naučni naziv:​

Doktor nauka – Arhitektura i urbanizam.

 

Dokumentacija


DAS – Arhitektura i urbanizam – Odluka i uverenje o akreditaciji (2021)
Upis na doktorske akademske studije

Konkurs za upis studenata na doktorske akademske studije se otvara u septembru, a prethodno objavljuje tokom aprila meseca na zvaničnom veb-sajtu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, uz druge detaljne informacije o uslovima, načinu i postupku upisa (http://www.arh.bg.ac.rs/najnovije/vesti-sve/?pismo=lat).​

NAPOMENA: Arhitektonski fakultet u Beogradu zadržava pravo da izmeni terminski plan upisa. Sve eventualne promene će blagovremeno biti objavljene na zvaničnom veb-sajtu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta. ​

Konkurs za upis na doktorske studije

 

Uslovi za upis na doktorske akademske studije


U prvu godinu doktorskih studija može se upisati lice koje ima:​

 1. završene odgovarajuće osnovne i master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova ili​
 2. završene odgovarajuće osnovne studije prema starom zakonu ili​
 3. u potpunosti ili delimično odslušanu nastavu na magistarskim studijama ili ​
 4. akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbama člana 128. Zakona o visokom obrazovanju.​

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije ima lice koje je:​

 1. ispunilo neki od prethodna četiri uslova,​
 2. zna bar jedan svetski jezik i​
 3. ima dovoljnu prosečnu ocenu i to:​- lice koje ima završene osnovne i diplomske akademske studije (master) sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;​- lice koje je steklo ili stekne VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko je završilo prethodne nivoe studija sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam).

Kandidati sa prosečnom ocenom na osnovnim i master akademskim studijama manjom od 8 (osam), kao i kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet, se mogu upisati na doktorske akademske studije na osnovu odgovarajućih referenci ili diferencijalnih radova.​

Na doktorske studije može da pređe (da se upiše bez prijemnog ispita) lice koje je započelo doktorske studije u istoj ili srodnoj naučnoj oblasti na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima utvrđenim studijskim programom, na način i po postupku utvrđenim opštim aktima Univerziteta i Arhitektonskog fakulteta.​

​Ukoliko doktorske studije želi da upiše kandidat koji je neke od prethodnih nivoa studija završio u inostranstvu, pre prijave na konkurs mora se izvršiti priznavanje strane visokoškolske isprave radi nastavka obrazovanja.​

 

Prijavljivanje kandidata za polaganje prijemnog ispita


Kandidati, prilikom prijave na konkurs predaju:​

 1. fotokopije uverenja o položenim ispitima i diploma o završenim studijskim programima osnovnih i diplomskih studija ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka (podnose se na uvid originalna dokumenta),​
 2. fotokopiju državljanstva,​
 3. dokaz o poznavanju jednog svetskog jezika,​
 4. pismo o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad,​
 5. biografiju,​
 6. dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove (fotokopije objavljenih radova, odnosno potvrdu časopisa sa DOI brojem); ​
 7. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.​

Prilikom prijavljivanja na konkurs, strani državljani, pored propisane dokumentacije, podnose i nostrifikovanu diplomu o završenim studijama ili stečenom akademskom stepenu magistra nauka ili kopiju potvrde o predaji dokumentacije za nostrifikaciju i kopiju pasoša.

 

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata


Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija se utvrđuje na osnovu: ostvarenog uspeha na prethodnim studijskim programima, pisma o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad, biografije i prijemnog ispita.​

Pismom o opredeljenju za oblasti naučnog i umetničkog interesovanja za budući istraživački rad kandidat obrazlaže razloge zbog kojih konkuriše na doktorske studije, kao i oblast istraživanja kojom želi da se bavi tokom pohađanja doktorskih akademskih studija.​​

Biografijom kandidat ukazuje na reference koje jasno prikazuju sklonost za naučni i/ili umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma. Biografija pre svega podrazumeva: objavljene naučne i stručne radove, nagrade i priznanja, učešće na konkursima, učešće na izložbama, učešće na radionicama, kao i druge aktivnosti koje su od značaja za referentnost kandidata za pohađanje doktorskih akademskih studija iz oblasti arhitekture i urbanizma.​

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija polažu prijemni ispit za proveru sklonosti za naučni i umetnički istraživački rad u oblasti arhitekture i urbanizma. ​

Prijemni ispit je klasifikacionog karaktera i sastoji se iz dva dela:​

 1. testa i ​
 2. intervjua.

 

Dokumentacija


DAS – Arhitektura i urbanizam – Prezentacija
Struktura studijskog programa i zahtevi za pripremu doktorske disertacije

Struktura studijskog programa


Nastava u prva tri semestra je zajednička za sve studente koji pohađaju doktorske studije, organizovana po principu tri obavezna predmeta (dva teorijsko-metodološka i jedan stručno-aplikativni) i dva izborna seminara.​

​U četvrtom semestru, studenti se opredeljuju za osnovnu oblast naučnog, odnosno umetničkog istraživanja i pohađaju po jedan obavezni predmet iz osnovne naučne odnosno umetničke oblasti, jedan izborni istraživački seminar i dva izborna predmeta iz uže naučne ili umetničke oblasti istraživanja. ​

​Treća godina studija posvećena je samostalnom studijskom istraživačkom radu i pojedinačnoj mentorskoj nastavi na pripremi i izradi doktorske disertacije. U petom semestru, student pristupa izradi tematskog istraživanja u vezi sa temom doktorske disertacije i izradi i odbrani prijave doktorske disertacije. U šestom semestru, student pristupa izradi doktorske disertacije.​

​Student stiče pravo da prijavi doktorsku disertaciju kada položi sve predmete i ispuni sve ostale obaveze predviđene Studijskim programom. Doktorska disertacija mora biti rezultat originalnog naučno-istraživačkog ili umetničko-istraživačkog rada kandidata iz oblasti arhitekture i urbanizma, i mora sadržati samostalni naučni doprinos kandidata.

 

Zahtevi za pripremu doktorske disertacije


Da bi kandidat pristupio izradi, a zatim odbrani doktorske disertacije neophodno je da:​

 1. položi sve ispite predviđene programom doktorskih akademskih studija (ukupno 150 ESPB),​
 2. pripremi i podnese prijavu teme doktorske disertacije u okviru koje definiše problem, postavlja hipoteze, definiše ciljeve i izvrši izbor naučno-istraživačke metodologije i relevantnih izvora,
 3. publikuje kao prvi autor, odnosno autor sa najvećim doprinosom, najmanje jedan rad u naučnom časopisu, koji je sadržinski povezan sa doktorskom disertacijom, koji je u skladu sa Standardima, odnosno koji je iz kategorije M21, M22 ili M23 ili M24,​
 4. ima saglasnost mentora da podnese disertaciju na ocenu,​
 5. napiše doktorsku disertaciju u skladu sa Pravilnikom o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu, odnosno Pravilnikom o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu.​​

Sve navedene faze, koje su u posrednoj vezi sa izradom doktorske disertacije, realizuju se pod rukovodstvom mentora. Doktorska disertacija, treba da bude izrađena u skladu sa etičkim standardima.​

 

Dokumentacija


DAS – Arhitektura i urbanizam – Struktura nastavnog plana i programa (2021) DAS – Arhitektura i urbanizam – Knjiga predmeta (2021)
Mentori angažovani na doktorskim akademskim studijama

Studentu koji se upisuje na doktorske studije Veće doktorskih studija Fakulteta, posle upisa, određuje mentora studija. Mentor studija je nastavnik na studijskom programu koji usmerava i upućuje studenta u naučne, odnosno umetničke sadržaje koje je potrebno da savlada i pomaže studentu u izboru potencijalnog mentora.​

​Kada student upiše treću godinu doktorskih studija, zajedno sa mentorom studija, bira potencijalnog mentora. Potencijalni mentor je nastavnik na studijskom programu, koji vodi tematsko istrživanje i zajedno sa studentom učestvuje u sastavljanju plana istraživanja, formulisanju teme doktorske disertacije, pripremi prijave i obrazloženja teme doktorske disertacije i drugim aktivnostima vezanim za doktorske studije. Potencijalni mentor može i ne mora biti i mentor u izradi doktorske teze studenta doktorskih studija.

 

Pregled mentora angažovanih na doktorskim akademskim studijama:


Naučno polje: Tehnologija i inženjerstvo (Arhitektonske tehnologije / Arhitektonsko inženjerstvo)

LIDIJA ĐOKIĆ, redovni profesor​
Tehnologija građenja, instalacije i menadžment​
pročitaj više…>
NATAŠA ĆUKOVIĆ IGNJATOVIĆ, vanredni profesor​
Arhitektonske konstrukcije​
pročitaj više…>
JELENA IVANOVIĆ ŠEKULARAC, redovni profesor​
Arhitektonske konstrukcije​
pročitaj više…>
LJILJANA ĐUKANOVIĆ, vanredni profesor
Arhitektonske konstrukcije
Pročitaj više…>
ANA RADIVOJEVIĆ, redovni profesor​
Arhitektonske konstrukcije​
pročitaj više…>
NENAD ŠEKULARAC, redovni profesor​
Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi​
pročitaj više…>
DUŠAN IGNJATOVIĆ, redovni profesor​
Arhitektonske konstrukcije​
pročitaj više…>
ŽIKICA TEKIĆ, vanredni profesor​
Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi​
pročitaj više…>
ALEKSANDAR RAJČIĆ, vanredni profesor​
Arhitektonske konstrukcije​
pročitaj više…>
ALEKSANDRA NENADOVIĆ, docent​
Arhitektonsko konstrukterstvo i konstruktivni sistemi​
pročitaj više…>
BUDIMIR SUDIMAC, vanredni profesor​
Arhitektonske konstrukcije​
pročitaj više…>

 

Naučno polje: Društvene nauke (Urbane studije / Planiranje i razvoj)

VLADAN ĐOKIĆ, redovni profesor
Urbanizam i prostorno planiranje
pročitaj više…>
ALEKSANDRA STUPAR, redovni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
RATKA ČOLIĆ, vanredni profesor
Urbanizam i prostorno planiranje
pročitaj više…>
ZORAN ĐUKANOVIĆ, redovni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
DANIJELA MILOVANOVIĆ RODIĆ, docent
Urbanizam i prostorno planiranje
pročitaj više…>
JELENA ŽIVKOVIĆ, vanredni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
EVA VANIŠTA LAZAREVIĆ, redovni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
KSENIJA LALOVIĆ, vanredni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
ALEKSANDRA ĐUKIĆ, redovni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
VLADIMIR MIHAJLOV, vanredni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
MARIJA MARUNA, redovni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
UROŠ RADOSAVLJEVIĆ, vanredni profesor
Urbanizam
pročitaj više…>
 

 

Naučno polje: Humanističke nauke (Arhitektonsko projektovanje i dizajn / Istorija arhitekture i umetnosti)

 

VLADIMIR LOJANICA, redovni profesor​
Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura​
pročitaj više…>​
VLADIMIR MAKO, redovni profesor​
Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti…
pročitaj više…>
VLADIMIR MILENKOVIĆ, vanredni profesor​
Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura​
pročitaj više…>
ALEKSANDAR IGNJATOVIĆ, redovni profesor​
Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti…
pročitaj više…>
ANA NIKEZIĆ, redovni profesor​
Arhitektonsko projektovanje​
pročitaj više…>
MARKO NIKOLIĆ, vanredni profesor
Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti…
pročitaj više…>
VESNA CAGIĆ MILOŠEVIĆ, redovni profesor​
Arhitektonsko projektovanje​
pročitaj više…>
MILORAD MLADENOVIĆ, redovni profesor​
Likovne umetnosti​
pročitaj više…>
BRANKO PAVIĆ, redovni profesor​
Likovne umetnosti​
pročitaj više…>​
 
MARIELA CVETIĆ, redovni profesor​
Likovne umetnosti​
pročitaj više…>

 

Dokumentacija


DAS – Arhitektura i urbanizam – Knjiga mentora (2021)

 

Odbranjene doktorske disertacije

Arhitektonski fakultet u Beogradu ima ustanovljen digitalni repozitorijum (Repozitorijum Arhitektonskog fakulteta – RAF) koji je dostupan na adresi: http://raf.arh.bg.ac.rs/.​

​U okviru repozitorijuma se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o naučnim radovima kandidata čije je objavljivanje bilo preduslov za odbranu. ​

​RAF omogućava otvoreni pristup publikacijama, kao i ostalim rezultatima nastalim u okviru projekata koji se izvode na fakultetu. Softverska platforma repozitorijuma prilagođena je savremenim standardima koji se primenjuju u diseminaciji naučnih publikacija i kompatibilna je sa međunarodnom infrastrukturom u ovoj oblasti.​


Pored Repozitorijuma Arhitektonskog fakulteta, pregled doktorskih disertacija i izveštaja komisija o njihovoj oceni dostupan je i preko zajedničkog repozitorijuma za sve univerzitete u Srbiji tj. Nacionalnog repozitorijuma disertacija u Srbiji (NaRDUS) – https://nardus.mpn.gov.rs/?locale-attribute=sr_RS.

Prodekan za nauku i saradnju sa Univerzitetom:​
dr Ana Nikezić, redovni profesor​
prodekan.za.nauku@arh.bg.ac.rs​

Doktorske akademske studije – Arhitektura i urbanizam (DASAU):​
Rukovodilac: dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor ​
doktorske.studije@arh.bg.ac.rs

 

Kontakt:

Vesna Mulić, saradnik za poslediplomske studije​
Studentska služba – Odeljenje za specijalističke i doktorske studije​
vesnam@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218736