UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Beogradu , u okviru grupacije tehničko-tehnoloških nauka, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o visokom obrazovanju Republike SrbijeStatutom Univerziteta  i Statutom Fakulteta.

Osnivač Fakulteta je Republika Srbija.

Statutom Fakulteta, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije, uređena je organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje Fakultetom, kao i organi Fakulteta.

Organi Fakulteta su:

 1. organ upravljanja je Savet Arhitektonskog fakulteta
 2. organ poslovođenja je Dekan
 3. stručni organi:
  – Nastavno i naučno-umetničko veće, je najviši sručni organ Fakuleta i čine ga svi nastavnici koji su u radnom odnosu na Fakuletu
  – Izborno veće, utvrđuje predlog za izbor u zvanje nastavnika, a u postupku donošenja ovih odluka čine ga nastavnici u istom i višem zvanju od zvanja u koje se nastavnik bira. Takođe vrši izbor u zvanje saradnika.
  – Veće doktorskih studija, čine rukovodioci departmana i po dva predstavnika svakog departmana iz reda nastavnika sa naučnim zvanjem doktora nauka, odnosno umetničkim zvanjem doktor umetnosti, ili profesora biranih u okviru užih umetničkih oblasti
  – Veće departmana, koje čine čine nastavnici i saradnici Departmana  
 4. studentski parlamentje organ preko preko koga studenti, svih stepena studija, ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu.

Organizacione jedinice Fakulteta koje se bave nastavnim, naučnim, umetničkim i stručnim radom su Departmani 

Organizacione jedinice Fakulteta koje se bave stručnim, naučnim i umetničkim, upravno-administrativnim i tehničkim poslovima su Centri i Stručne službe.