UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

O Fondaciji

Ivanka_Terzin_portretFondacija „Arh. Ivanka Terzin“ je nedobitna, nevladina organizacija osnovana na neodređeno vreme radi dobročinskog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom.

Fondaciju je osnovala 1984. godine Mila Budišin iz Beograda radi čuvanja uspomene na ličnost i rad Ivanke Terzin, dipl.inž.arh. zaslužnog pregaoca u oblasti arhitekture i urbanizma. Ivanka Terzin je bila njena jedina, rano preminula kći, inače potomak slavnog naučnika Mihajla Pupina.

Cilj Fondacije je stipendiranje jednog studenta Master akademskih studija i nagrađivanje jednog studenta Osnovnih akademskih studija koji je upisao najmanje treću godinu, i koji je u toku školske godine postigao najbolji uspeh iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Prema odredbama Statuta Fondacije za dodelu stipendije i nagrade koristi se kamata na oročena sredstva Fondacije. Stipendija se dodeljuje do diplomiranja, a najduže do dve godine.

U slučaju da više kandidata imaju iste uslove za dobijanje stipendije, prednost ima kandidat koji živi u porodici koja po članu domaćinstva ima manji prihod. Prijavljivanje kandidata vrši se po proceduri koju donosi Upravni odbor. Izbor najboljih studenata prijavljenih na konkurs vrši Upravni odbor, u skladu sa članom 7, a na osnovu uverenja o položenim ispitima i uverenja o prihodu po članu domaćinstva.

Ukoliko student koji se stipendira iz sredstava Fondacije u toku stipendiranja ne upiše redovno narednu godinu studija, automatski gubi pravo na dalje stipendiranje, a Upravni odbor raspisuje novi Konkurs za dodelu stipendije. Rad i napredovanje stipendiste prati Upravni odbor na osnovu izveštaja iz Studentske službe Arhitektonskog fakulteta.

Nagrada se po pravilu dodeljuje svake školske godine, na osnovu izveštaja iz Studentske službe Arhitektonskog fakulteta. Nagrada se ne dodeljuje u slučaju kada u protekloj školskoj godini nijedan student, koji je upisao najmanje treću godinu, nije ostvario prosečnu ocenu veću od 9,00. Upravni odbor može doneti odluku o dodeli specijalnih nagrada kada za to postoje uslovi.

Stipendija, odnosno nagrada uručuju se na prigodnoj svečanosti ili na Dan studenata. Dobitnicima stipendije i nagrade uručuje se sertifikat Fondacije „Arh. Ivanka Terzin“.


Upravni odbor Fondacije „Arh. Ivanka Terzin“ čine sledeći članovi:
ovlašćeni zastupnik Fondacije, Milenija Marušić, dipl.inž.arh.- Predsednik
Vladimir Tvrtković, dipl.inž.arh, redovni profesor u penziji
dr Petar Badovinac, dipl.inž.arh, redovni profesor u penziji
ass. mr Tatjana Stratimirović, dipl.inž.arh – zamenik predsednika
Ljiljana Todorović, dipl.inž.arh.

Upravitelj Fondacije „Arh. Ivanka Terzin“ je Valentina Mišković.

Mandat članova Upravnog odbora i upravitelja je četiri godine, odnosno do 27. februara 2016.

Statut Fondacije

Statut Fondacije „Arh. Ivanka Terzin“ možete pogledati na adresi:
Fondacija „Arh. Ivanka Terzin“: STATUT

Kontakt

Fondacija „Arh. Ivanka Terzin“
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Matični broj: 17489879
Poreski identifikacioni broj: 105412720
Šifra delatnosti: 94.99

Dodeljene nagrade

Za školsku 2013/14. godinu: Bojana Čanković
Za školsku 2012/13. godinu: Katarina Petrović
Za školsku 2011/12. godinu: Jovana Bugarski
Za školsku 2010/11. godinu: Dragana Ćiprijanović

Dodela nagrada Fondacije 19.oktobra 2013. godine:
Svečana dodela diploma Osnovnih akademskih i Master akademskih studija