UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
IMG_6702_web

InDoC

Adresa centra:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Informaciono-dokumentacioni centar (InDoC)
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Rukovodilac InDoC-a:

Mirjana Ribić, dipl. bibliotekar-informatičar
šef biblioteke
e-mail: mikica@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Radno vreme InDoC-a:

od 8 do 20 časova svakog radnog dana; (Biblioteka ima i letnji raspored rada.)

Tim:

Katarina Rakonjac, knjižničar
samostalni knjižničar
kaca@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

Tamara Živković, dipl. bibliotekar-informatičar
bibliotekar
tamara@arh.bg.ac.rs
tel. br. +381 11 3218710

IMG_6704_web

Informaciono-dokumentacioni centar (InDoC) čine:

Biblioteka je namenjena korisnicima, i to: studentima, nastavnom osoblju, ostalim učesnicima u nastavi i nenastavnom osoblju. Biblioteka prati tok nastave i organizuje upravljanje svojim fondovima, što je povezano sa katalogizacijom i pozajmicom. Pruža informacije o svom radu i knjižnom fondu koji poseduje kako u štampanoj tako i u digitalnoj formi. U svom sastavu Biblioteka ima i čitaonicu namenjenu studentima Fakulteta.

Biblioteka starih i retkih knjiga omogućava korisnicima uvid u knjižnu građu starih i retkih knjiga koje se nalaze u njenom fondu. Omogućava korisnicima uvid i pretraživanje knjižne građe, periodike i neknjižne građe (rukopisa, mapa sa slikovnom građom, originalnih crteža, karti, elektronskih publikacija i dr.) koje se nalaze u njenom fondu prema Pravilniku Biblioteke starih knjiga (BSK), populariše staru i retku knjižnu građu, periodiku i neknjižnu građu putem različitih medija – preko WEB sajta Fakulteta, izložbi i dr. omogućava dostupnost informacija o fondu BSK putem COBISS – a i programa za korisnike – OPAC, obavlja poslove skeniranja pojedinih delova knjižne građe, periodike i neknjižne građe shodno Pravilniku BSK, objavljuje reprint izdanja pojedinih publikacija u štampanoj formi, na CD-u, DVD-u i sl., prihvata i obrađuje donacije i legate profesora Fakulteta i drugih lica prema Pravilniku BSK, sarađuje sa domaćim i stranim institucijama iste i slične delatnosti.

CENOVNIK USLUGA BIBLIOTEKE STARIH I RETKIH KNJIGA

Medijateka je deo InDoC-a koji je namenjen izvođenju nastave. Koristi se za multimedijalne prezentacije. Poseduje video bim, dvd plejer i ozvučenje. Korišćenje medijateke organizovano je kroz termine, prema utvrđenom rasporedu na početku semestra. Medijateka formira digitalni fond (CD,DVD i sl.) koji je relevantan za nastavu (digitalne knjige, časopisi, filmovi i dr.), formira, čuva i daje na korišćenje digitalnu zbirku sačinjenu od materijala sa izložbi održanih na i u organizaciji Fakulteta.

IMG_6697_web
Medijateka na Arhitektonskom fakultetu

Fakultet ima biblioteku sa fondom preko 23 976 monografskih publikacija, 363 doktorska disertacija, 459 magistarskih teza i 368 specijalističkih radova i 279 domaćih i stranih časopisa (aktivnih: na srpskom jeziku 41 i na stranim jezicima 97).

Studentima je na raspolaganju čitaonica.

Studenti mogu da koriste udžbenike i stručnu literaturu van biblioteke, a disertacije i magistarske teze kao i časopise samo u čitaonici.

Studentima je takođe omogućen pristup fondu Bilioteke stare i retke knjige.

Studenti mogu da pretražuju Fakultetsku biblioteku preko interneta u COBISS/OPAC, a takođe je dostupna i KOBSON baza, za besplatno pretraživanje elektronskoh baza časopisa.

U InDoC-u se obavljaju sledeći poslovi:

 • praćenje stručnih izvora;
 • nabavljanja potrebne stručne publikacije;
 • vrši prijem publikacija;
 • obrađuje bibliotečka građa primenom sistema klasifikovanja;
 • vrši kataloško bibliografska obrada podataka prema međunarodnim standardima;
 • čuva i skladišti bibliotečki fond;
 • formira, čuva i daje na korišćenje fond sastavljen od starih i vrednih knjiga;
 • čuva i formira profesorska zbirka;
 • formira, čuva i daje na korišćenje fond sastavljen od doktorskih, magistarskih i specijalističkih radova;
 • pružanja usluga korisnicima i
 • drugi poslovi u okviru delatnosti centra.

U vršenju navedenih poslova zaposleni u InDoC-u rade sa strankama, u dve smene prema rasporedu koji utvrđuje dekan Fakulteta.