UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Centar za stručnu delatnost

Centar je formiran kao organizovana podrška stvaranju materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta kroz praćenje nauke i struke u zemlji i inostranstvu. Centar je namenjen naučno-istraživačkom, stručnom i umetničkom usavršavanju nastavnika i saradnika Fakulteta, kao i studenata svih stepena studija…

… pročitaj više

Informaciono-dokumentacioni centar (InDoC)

Informaciono-dokumentacioni centar (InDoC) čine: Biblioteka, Biblioteka starih i retkih knjiga i Medijateka.

Biblioteka je namenjena korisnicima, i to: studentima, nastavnom osoblju, ostalim učesnicima u nastavi i nenastavnom osoblju. Biblioteka prati tok nastave i organizuje upravljanje svojim fondovima, što je povezano sa katalogizacijom i pozajmicom. Pruža informacije o svom radu i knjižnom fondu koji poseduje kako u štampanoj tako i u digitalnoj formi. U svom sastavu Biblioteka ima i čitaonicu namenjenu studentima Fakulteta.

Biblioteka starih i retkih knjiga omogućava korisnicima uvid u knjižnu građu starih i retkih knjiga koje se nalaze u njenom fondu. Omogućava korisnicima uvid i pretraživanje knjižne građe, periodike i neknjižne građe (rukopisa, mapa sa slikovnom građom, originalnih crteža, karti, elektronskih publikacija i dr.) koje se nalaze u njenom fondu prema Pravilniku Biblioteke starih knjiga (BSK), populariše staru i retku knjižnu građu, periodiku i neknjižnu građu putem različitih medija – preko WEB sajta Fakulteta, izložbi i dr. omogućava dostupnost informacija o fondu BSK putem COBISS – a i programa za korisnike – OPAC, obavlja poslove skeniranja pojedinih delova knjižne građe, periodike i neknjižne građe shodno Pravilniku BSK, objavljuje reprint izdanja pojedinih publikacija u štampanoj formi, na CD-u, DVD-u i sl., prihvata i obrađuje donacije i legate profesora Fakulteta i drugih lica prema Pravilniku BSK, sarađuje sa domaćim i stranim institucijama iste i slične delatnosti.

Medijateka je deo InDoC-a koji je namenjen izvođenju nastave. Koristi se za multimedijalne prezentacije. Poseduje video bim, dvd plejer i ozvučenje. Korišćenje medijateke organizovano je kroz termine, prema utvrđenom rasporedu na početku semestra. Medijateka formira digitalni fond (CD,DVD i sl.) koji je relevantan za nastavu (digitalne knjige, časopisi, filmovi i dr.), formira, čuva i daje na korišćenje digitalnu zbirku sačinjenu od materijala sa izložbi održanih na i u organizaciji Fakulteta

Fakultet ima biblioteku sa fondom preko 23 976 monografskih publikacija, 363 doktorska disertacija, 459 magistarskih teza i 368 specijalističkih radova i 279 domaćih i stranih časopisa (aktivnih: na srpskom jeziku 41 i na stranim jezicima 97).

 

… pročitaj više

Arhitektonski računarski centar (ARC)

Računarska laboratorija namenjena je izvođenju nastave, nastavno-naučne i stručne delatnosti Fakulteta. Računarsku laboratoriju (RL) mogu da koriste svi zaposleni i studenti u okviru osnovne, diplomske i poslediplomske nastave. Ovaj prostor koristi i za druge oblike edukativne delatnosti – obuka i usavršavanje, kursevi, seminari i dr.

Administracija računarske mreže obuhvata poslove dizajniranja, instaliranja, konfigurisanja, administriranja i rešavanja problema pri radu na mrežnim sistemima, odnosno kompletno planiranje i implementiranje IT infrastrukture.

Tehnička podrška pruža usluge tehničke podrške u nastavnom procesu i radu svih službi Fakulteta. Obuhvata prostor u kome je smeštena tehnička oprema neophodna za funkcionisanje nastavnog procesa, kao i funkcionisanje svih organizacionih jedinica Fakulteta. Radionica služi za održavanje i servisiranje kompletne računarske opreme kojom Fakultet raspolaže.

Deo stručnih poslova za potrebe Centra vrše stručne službe Fakulteta.

… pročitaj više

Centar za istraživačku delatnost (CID)

Centar za istraživačku delatnost (CID) predstavlja organizacionu jedinicu osnovanu sa ciljem da razvija i unapređuje istraživačku delatnost Fakulteta. Misija Centra za istraživačku delatnost (CID) je jačanje kapaciteta i pružanje organizacione i tehničke podrške u realizaciji istraživačkog rada i formiranje strateške platforme za organizaciju i implementaciju istraživanja i stručno/naučnih projekata i učešće u međunarodnim programima i projektima.

… pročitaj više

Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije

Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije je operativna jedinica u sastavu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu formirana sa ciljem da: koordinira nastup Fakulteta na međunarodnoj akademskoj sceni; podstiče razvoj međunarodnih aktivnosti Fakulteta u oblasti osnovne, diplomske i poslediplomske nastave, naučno-istraživačkog i umetničkog rada i rada na međunarodnim projektima sa posebnim fokusom na međunarodne projekte za unapređenje nastavnog procesa i mobilnosti; učestvuje u procesu akreditacije nastavnih programa…

… pročitaj više