UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Školarine studijskih programa za školsku 2022/23

 

Naziv____________________________ Državljani Srbije (din.) Strani državljani (€)
Završetak studija po programu petogodišnjih studija 24.000,00 300,00
Dodatni troškovi za naknadni upis uz odobrenje na progrma petogodišnjih studija 3.500,00 50,00
Prijava ispita za ispite koji se polažu po programu petogodišnjih studija 2.000,00 25,00
Osnovne akademske studije Arhitektura – samofinansirajući studenti 240.000,00 3.000,00
Osnovne akademske studije Arhitektura – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Osnovne akademske studije Arhitektura – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Osnovne akademske studije Arhitektura – dodatni troškovi naknadnog upisa 4.000,00 50,00
Integrisane akademske studije Arhitektura – samofinansirajući studenti 240.000,00 3.000,00
Integrisane akademske studije Arhitektura – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Integrisane akademske studije Arhitektura – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Integrisane akademske studije Arhitektura – dodatni troškovi naknadnog upisa 4.000,00 50,00
Master akademske studije Arhitektura – samofinansirajući studenti 240.000,00 3.000,00
Master akademske studije Arhitektura – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Master akademske studije Arhitektura – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Master akademske studije Arhitektura – dodatni troškovi naknadnog upisa 4.000,00 50,00
Master akademske studije Integralni urbanizam – samofinansirajući studenti 240.000,00 3.000,00
Master akademske studije Integralni urbanizam – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Master akademske studije Integralni urbanizam – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Master akademske studije Integralni urbanizam – dodatni troškovi naknadnog upisa 4.000,00 50,00
Master akademske studije Unutrašnja arhitektura – samofinansirajući studenti 240.000,00 3.000,00
Master akademske studije Unutrašnja arhitektura – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Master akademske studije Unutrašnja arhitektura – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 4.000,00 50,00
Master akademske studije Unutrašnja arhitektura – dodatni troškovi naknadnog upisa 4.000,00 50,00
Specijalističke akademske studije Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu – samofinansirajući studenti 120.000,00 1.200,00
Specijalističke akademske studije Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 2.000,00 20,00
Specijalističke akademske studije Urbana obnova – Gradovi u novom milenijumu – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 2.000,00 20,00
Specijalističke akademske studije Energetski efikasna i zelena arhitektura – samofinansirajući studenti 180.000,00 2.000,00
Specijalističke akademske studije Energetski efikasna i zelena arhitektura – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 3.000,00 35,00
Specijalističke akademske studije Energetski efikasna i zelena arhitektura – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 3.000,00 35,00
Specijalističke akademske studije Projektovanje i nasleđe – samofinansirajući studenti 180.000,00 2.000,00
Specijalističke akademske studije Projektovanje i nasleđe – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 3.000,00 35,00
Specijalističke akademske studije Projektovanje i nasleđe – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 3.000,00 35,00
Doktorske akademske studije Arhitektura i urbanizam – samofinansirajući studenti 300.000,00 3.500,00
Doktorske akademske studije Arhitektura i urbanizam – samofinansirajući studenti, iznos po 1 ESPB 5.000,00 60,00
Doktorske akademske studije Arhitektura i urbanizam – nadoknada za ponovljene predmete po 1 ESPB 5.000,00 60,00
Školarine studijskih programa na engleskom jeziku

Naziv____________________________ Cena (€)______
Master akademske studije Arhitektura, za izvođenje nastave na engleskom jeziku 4.000,00
Doktorske akademske studije Arhitektura i urbanizam – za izvođenje nastave na engleskom jeziku 5.000,00
Ostale naknade za petogodišnje studije, osnovne, integrisane i master akademske studije

Naziv____________________________ Cena (din.)______
Prijava ispita za osnovne, integrisane i master akademske studije posle 3. prijavljivanja (po ispitu) 2.000,00
Prijava ispita za osnovne, integrisane i master akademske studije koji se polažu pred komisijom (4. polaganje) 4.000,00
Priznavanje ispita sa starih programa AF i drugih fakulteta u zemlji (po ispitu) 2.000,00
Priznavanje ispita sa drugih fakulteta u inostrantvu (po ispitu) 3.500,00
Prijava ispita posle predviđenog roka (po ispitu) 2.500,00
Odobrenje izrade diplomskog rada po nastavnom programu petogodišnjih studija nakon isteka apsloventskog staža 3.000,00
Promena teme i/ili mentora za diplomski rad po nastavnom programu petogodišnjih studija nakon isteka apsloventskog staža 3.000,00
Prijava odbrane diplomskog rada po nastavnom programu petogodišnjih studija nakon isteka apsloventskog staža 3.000,00

Izdavanje diplome i dodatka diplome prvog i drugog stepena na srpskom jeziku, u skladu sa Odlukom Univerziteta u Beogradu

7.000,00

Izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome prvog i drugog stepena na srpskom jeziku, u skladu sa Odlukom Univerziteta u Beogradu

7.000,00

Izdavanje zajedničke diplome i dodatka diplome prvog i drugog stepena na srpskom jeziku, u skladu sa Odlukom Univerziteta u Beogradu

10.000,00

Izdavanje duplikata zajedničke diplome i dodatka diplome prvog i drugog stepena na srpskom jeziku, u skladu sa Odlukom Univerziteta u Boegradu

10.000,00
Podnošenje molbe za prelaz sa starih programa Arhitektonskog fakulteta 15.000,00
Podnošenje zahteva za prelaz sa drugog fakulteta 15.000,00
Zahtev za promenu izbornog predmeta/seminara/studija na osnovnim, integrisanim i master akademskim studijama 4.000,00
Zahtev za prijavu izbornog predmeta/seminara/studija posle predviđenog roka na osnovnim, integrisanim i master akademskim studijama 4.000,00
Zahtev za produženje roka za završetak studija ili za status mirovanja van utvrđenog roka 4.500,00
Provera verodostojnosti izdatih dokumenata Fakulteta 8.000,00
Evidentiranje podataka o upisu studenata po studentu i po školskoj  godini (transfer podataka nakon utvrđenih rokova za dostavljanje podataka o upisanom studentima), u skladu sa Odlukom Univerziteta u Beogradu 1.200,00
Administrativni troškovi prvog upisa na studijski program 2.200,00
Administrativni troškovi upisa  na ostale godine u okviru studijskog programa 1.200,00
Naknade za specijalističke akademske studije

Naziv____________________________ Državljani Srbije (din.) Strani državljani (€)
Polaganje ispita nakon odslušane nastave 5.000,00
Odbrana specijalističkog rada 50.000,00
Izdavanje diplome i dodatka diplome (na osnovu Odluke Saveta Univerziteta u Beogradu) 7.000,00
Izdavanje duplikata diplome i dodatka diplome 7.000,00
Naknadni upis semestra 2.000,00 25,00
Izdavanje uverenja o završenim specijalističkim studijama 2.000,00 25,00
Produženje roka odbrane specijalističkog rada 15.000,00 200,00
Naknade za magistarske studije (po starom)

Naziv____________________________ Državljani Srbije (din.) Strani državljani (€)
Polaganje ispita 5.000,00
Prijava teme 50.000,00
Pregled i ocena teze 50.000,00
Odbrana magistarskog rada 50.000,00
Izdavanje magistarske diplome i duplikata 10.000,00
Završetak studija po starom nastavnom planu 24.000,00 250,00
Izdavanje uverenja o završenim magistarskim studijama 5.000,00 60,00
Naknade za doktorske disertacije (po starom)

Naziv____________________________ Državljani Srbije (din.) Strani državljani (€)
Prijava teme doktorske disertacije 80.000,00 1.000,00
Pregled i ocena doktorske disertacije 80.000,00 1.000,00
Odbrana doktorske disertacije 80.000,00 1.000,00
Izdavanje diplome sa promocijom (na osnovu Odluke Saveta Univerziteta u Beogradu) 14.000,00 500,00
Produženje roka odbrane doktorske disertacije 35.000,00 400,00
Izdavanje uverenja o odbranjenoj tezi 7.500,00 80,00
Naknade za doktorske akademske studije:

Naziv____________________________ Državljani Srbije (din.) Strani državljani (€)
Priznavanje ispita (po ispitu) 5.000,00 60,00
Odbrana doktorske disertacije 80.000,00 900,00
Izdavanje diplome i dodatka diplome sa promocijom (na osnovu Odluke Saveta Univerziteta u Beogradu) 20.000,00
Troškovi naknade za obnovu treće godine 30.000,00 350,00
Završetak studija po starom nastavnom planu 45.000,00 500,00
Naknadni upis semestra 5.000,00 60,00
Produženje roka odbrane doktorske disertacije 75.000,00 800,00
Izdavanje uverenja o odbranjenoj tezi 7.500,00 80,00
Ostale naknade za studente svih nivoa studija

Naziv____________________________ Cena (din.)
Uverenje o položenim ispitima studentima 600,00
Uverenje o ispunjenosti uslova za odbranu završnog rada 1.000,00
Uverenje o položenim ispitima bivšim studentima 2.000,00
Ostala uverenja i potvrde 2.000,00
Potvrda o ekvivalenciji prava diplomiranih studenata po petogodišnjem programu sa pravima mastera 3.000,00
Ispis sa Fakulteta 2.000,00
Izdavanje duplikata indeksa 2.500,00
Upis posle roka 3.000,00
Izdavanja dokumenata na revers 500,00
Službena dostava isprava (transkripta, strudijskih programa i druge studentske dokumentacije institucijama u zemlji i inostranstvu – na lični zahtev) 5.000,00
Poništavanje ispita 1.000,00
Naknadno dodavanje studenata u spisak za polaganje ispita (najkasnije 2 dana pre termina utvrđenog za polaganje ispita) 1.000,00
Naknade za sticanje naučnih zvanja

Naziv____________________________ Cena (din.)
Istraživač saradnik 25.000,00
Naučni saradnik 35.000,00
Viši naučni saradnik 45.000,00
Naučni savetnik 55.000,00