UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Drugi propisi koje organ javne vlasti primenjuje u svom radu

Akti Republike Srbije:

Ustav RS („Sl. gl. RS“, br. 98/06 i 115/21)

Zakon o javnim službama („Sl. gl. RS“, br. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 i 83/14-dr. zakon)

Zakon o pečatu državnih i drugih organa („Sl. gl. RS“, br. 101/07 i 49/21)

Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. gl. RS“, br.18/16 i 95/18 – aut. tumačenje)

Zakon o   izgledu  i   upotrebi   grba,   zastave   i   himne   Republike   Srbije („Sl. gl. RS“, br. 36/09)

Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama („Sl. gl. RS“ br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 30/10, 47/18 i 48/18 – ispr.)

Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i ”Sl. gl. RS”, br. 18/20)

Zakon o  državnim  i  drugim  praznicima  u  Republici  Srbiji  („Sl. gl. RS“, br. 43/01, 101/07 i 92/11)

Zakon o autorskom i srodnim pravima („Sl. gl. RS“, br. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – odluka US i 66/19)

Zakon o kulturnim  dobrima  („Sl.  gl.  RS“, br.  71/94,  52/2011 i 99/11-dr. zakon, 6/20 – dr. zakon, 35/21 – dr. zakon i 129/21 – dr. zakon)

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Sl. gl. RS“ br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11– dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14 i 21/16 – dr. zakon)

Zakon o javnoj svojini („Sl. gl. RS“, br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – dr. zakon, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20)

Zakon o zabrani diskriminacije („Sl. gl. RS“, br. 22/09 i 52/21)

Zakon o  slobodnom  pristupu informacijama  od  javnog  značaja  („Sl. gl RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21)

Zakon o javnim nabavkama („Sl. gl. RS“ br. 91/19)

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2023 godinu („Sl. gl. RS“, br. 138/22)

Zakon o budžetskom sistemu („Sl. gl. RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14 i 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 i 118/21 – dr. zakon)

Zakon o  Agenciji  za  borbu protiv  korupcije  („Sl.  gl.  RS“,  br.97/08, 53/10, 66/11 – odluka Ustavnog suda, 67/13-odl. US, 112/13-aut.tumačenje, 8/15-odl. US i 88/19)

Zakon o  učeničkom  i  studentskom  standardu  („Sl.  gl.  RS“,  br.18/10, 55/13, 27/18 – dr.zakon i 10/19)

Zakon o rodnoj ravnopravnosti („Sl. gl. RS“, br. 52/21)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. gl. RS“, br. 25/19)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. gl. RS“, br. 36/09, 32/13 i 14/22 – dr. zakon)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. gl. RS“, br. 101/05, 91/15 i 113/17 – dr. zakon)

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Sl. gl. RS“, br. 36/10)

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Sl. gl. RS“, br. 30/10)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. gl. RS“br.34/03, 64/04 – odluka USRS, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon i 63/06 – odluka USRS – dalje: Zakon o PIO, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19 – odluka US, 86/19, 62/21, 125/22 i 138/22)

Zakon o zdravstvenom osiguranju („Sl. gl.RS“, br. 25/19)

Zakon o zaštiti od požara („Sl. gl. RS“, br. 111/09, 20/15, 87/18 i 87/18 – dr. zakon)

 

Podzakonska akta kojima se bliže uređuje rad i bezbednost i zdravlje na radu:

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom (”Sl. gl. RS”, br. 120/07, 93/08 i 53/17)

 

Podzakonska akta kojima se uređuje delatnost javnih službi:

Uredba o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta („Sl. gl. RS“, br. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 i 110/07)

Uredba o budžetskom računovodstvu („Sl. gl.  RS“,  br.  125/03, 12/06 i 27/20)

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. gl. RS“, br. 44/01, 15/02 – dr. uredba, 30/02, 32/02 – ispr., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08,9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 i 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12,8/13, 4/14, 58/14, 113/17 – dr. zakon, 95/18 – dr. zakon, 86/19 – dr. zakon, 157/20 – dr. zakon, 19721, 48/21 i 123/21 – dr.zakon)

Pravilnik o  sadržaju  javnih  isprava  koje  izdaje  visokoškolska  ustanova („Sl. gl. RS“, br. 15/19)

Pravilnik o registru visokoškolskih ustanova, studijskih programa, nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih („Sl. gl. RS“, br. 21/06)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije koju vodi visokoškolska ustanova („Sl. gl. RS“, br. 21/06)

Pravilnik o sadržaju dozvole za rad („Sl. gl. RS“, br. 21/06)

Pravilnik o  standardima  i  postupku  za  spoljašnju  proveru  kvaliteta visokoškolskih ustanova („Sl. gl. RS“, br. 13/19)

Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa („Sl. gl. RS“, br.13/19)

Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa („Sl. gl. RS“, br. 13/19, 1/21 i 19/21)

Pravilnik o standardima i postupku za akreditaciju visokoškolskih ustanova („Sl. gl. RS“, br. 13/19)

Pravilnik o  listi  stručnih,  akademskih  i  naučnih  naziva  („Sl. gl. RS“, br. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19, 34/19, 6/20, 24/20, 152/20, 10/21 i 48/21)

Minimalni uslovi za izbor u zvanja nastavnika na univerzitetu („Sl. gl. RS“, br.101/15, 102/16, 119/17 i 152/20)

Pravilnik o naučnim, umetničkim, odnosno stručnim oblastima u okviru obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno-umetničkih polja („Sl. gl. RS“, br.114/17 i 24/20)