UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Aktivnosti i organizacija rada Centra za istraživačku delatnost (CID) obuhvataju:

 • Pripremu programa istraživačkog rada, projekata i istraživanja,
 • Pripremu prijava i aplikacija za učešće u programima i projektima domaćih i međunarodnih organizacija i/ili međuinstitucionalne saradnje,
 • Organizaciju i monitoring projekata i istraživačkih grupa,
 • Organizaciju naučnih i stručnih skupova – radionica, seminara, konferencija, letnjih škola i sl,
 • Predstavljanje, pripremu i publikovanje rezultata i aktivnosti istraživačkog rada Fakulteta.

Pored navedenih aktivnosti, usmerenih na jačanje kapaciteta i infrastrukture za naučno-istraživački rad, CID sprovodi osmišljavanje, sprovođenje i publikaciju vannastavnih studentskih aktivnosti, kao i teži da afirmiše i promoviše rezultate ostvarene na svim nivoima studija i studijskim programima u cilju formiranja baze dobrih praksi Fakulteta. U skladu sa time, CID sprovodi sledeći niz aktivnosti:

 • Koordinaciju procesa nominacija najuspešnijih završnih radova i njihovog podnošenja na nacionalne i međunarodne konkurse i pozive,
 • Publikuje studentske rezultate kroz priređivanje serijske publikacije AF Files i drugih tematskih publikacija,
 • Koncipira i realizuje program vannastavnih aktivnosti studenata,
 • Kontinualno prati, prikuplja i informiše studente o različitim vidovima javnih poziva za učešća na konkursima, izložbama ili događajima u cilju institucionalnog povezivanja, povezivanja sa privredom i internacionalnim pozicioniranjem Fakultet.

AF Labs

U skladu sa ,,Programom naučnoistraživačkog rada Univerziteta u Beogradu, Arhitektonskog fakulteta za period od 2020-2024. godine’’, koncipiranog i usvojenog u skladu sa ,,Zakonom o nauci i istraživanju’’ i ,,Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2020. do 2024. godine – istraživanja za inovacije’’, kao i u skladu sa namerom da se obezbedi operativna organizaciona infrastruktura za realizaciju naučnoistraživačkih aktivnosti, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet je sproveo strukturnu podelu istraživača koji su deo Programa institucionalnog finansiranja kojim se ostvaruje opšti interes za Republiku Srbiju po istraživačkim jednicama, odnosno istraživačkim laboratorijama pod okriljem Centra za istraživačku delatnost (CID). Osnovni zadatak Istraživačkih laboratorija je usmeren na:

 • Razvoj i sprovođenje opštih i primenjenih istraživanja u različitim užim naučnim oblastima i tematskim okvirima u odnosu na primarnu oblast arhitekture i urbanizma,
 • Koncipiranje projektnih ideja i apliciranje za različite nacionalne i međunarodne programe istraživanja, i
 • Uključivanje mladih istraživača i studenata doktorskih studija u naučnoistraživački rad.

U tom smislu, 25 istraživačkih laboratorija čine osnovni poligon i organizacionu infrastrukturu za sprovođenje naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu, Arhitektonskom fakultetu.

AF Labs 2020/21: https://issuu.com/redakcijaaf/docs/af_labs

AF Files

Publikacija AF Files  nastala je sa namerom da bude primarni vid diseminacije studentskih rezultata na svim nivoima studija i studijskim programima u cilju formiranja baze dobrih praksi Fakulteta, praćenja razvoja studijskih programa i aktuelnih tematskih okvira u nastavnom procesu. Težnja je da se AF Files priređuje na godišnjem nivou sistematizovanim arhiviranjem i prezentacijom najuspešnijih diplomskih projekata na osnovnim i master studijama, kao i pregledom vannastavnih aktivnosti u aktuelnoj akademskoj godini.

Sadržaj publikacije čine:

 • najuspešniji završni radovi sa Master akademskih studija – Arhitektura (MASA) i to za sva četiri modula: Arhitektura (MASA-A), Urbanizam (MASA-U), Arhitektonske tehnologije (MASA-AT) i Arhitektonsko konstrukterstvo (MASA-AK), Master akademskih studija – Unutrašnja arhitektura (MAS-UA) i Master akademskih studija – Integralni urbanizam (MAS-IU) nastalih u okviru studijske celine Master teza, Master projekat, Master završni rad,
 • najuspešniji završni radovi sa Osnovnih akademskih studija – Arhitektura (OASA) nastalih u okviru kursa Studio projekat 4 – Sinteza, kao i radovi sa Integrisanih akademskih studija – Arhitektura (IASA) nastalih u okviru kursa Studio projekat 4A – Sinteza osnovnog nivoa,
 • pregled nominovanih diplomskih radova od strane Komisije za selekciju najuspešnijih završnih radova ispred UB-AF za različite nacionalne i međunarodne konkurse i nagrade,
 • pregled vannastavnih aktivnosti (radionice, inicijative, seminari, konferencije), kao dostignuća studenata u okviru međunarodnih konkursa.

AF Files 2018/19: https://issuu.com/redakcijaaf/docs/af_files

Pregled: AF DAS u procesu_Review 2021: AF PhD in Progress

Publikacija AF DAS u procesu nastala je sa namerom da pruža sistematizovani pregled aktuelnih istraživanja na doktorskim akademskihs studijama na UB-AF (1) u formi koncepata istraživanja, i (2) u formi prijavljenih i odobrenih tema doktorskih disertacija. Publikacija se priređuje na srpskom i na engleskom jeziku i treba da predstavlja platformu za uvid u aktuelna istraživanja i potencijale njihovog umrežavanja u okviru istraživačkih laboratorija, kao i nacionalnih i međunarodnih projekata. Takođe, treba da predstavlja i poligon za diseminaciju publikovanih rezultata u skladu sa temama istraživanja.