UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Adresa centra:

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd
Tel: +381 11 3370 095
Email: iro@arh.bg.ac.rs

Tim:

Ružica Pavlić, dipl. filolog
Koordinator za akreditaciju, međunarodne ugovore i studentsku mobilnost
Tel: +381 11 3218 767
Email: ruca@arh.bg.ac.rs

Aleksandra Jović, mast. menadž. – kultura i mediji
Dizajner internet prezentacije i portala
Tel: +381 11 3370 095
Email: redakcijasajta@arh.bg.ac.rs

Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije je operativna jedinica u sastavu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu formirana sa ciljem da: koordinira nastup Fakulteta na međunarodnoj akademskoj sceni; podstiče razvoj međunarodnih aktivnosti Fakulteta u oblasti osnovne, diplomske i poslediplomske nastave, naučno-istraživačkog i umetničkog rada i rada na međunarodnim projektima sa posebnim fokusom na međunarodne projekte za unapređenje nastavnog procesa i mobilnosti; učestvuje u procesu akreditacije nastavnih programa.

Centar ostvaruje saradnju sa partnerima i svim bitnim donosiocima odluka na lokalnom i nacionalnom nivou: Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Grad Beograd, ambasade i inostrani kulturni centri, ERAZMUS+ kancelarija za Srbiju, Delegacija Evropske Unije u Srbiji, ostali univerziteti, strukovna udruženja, nevladine organizacije, biznis sektor i mnogi drugi.

U Centru se obavljaju sledeći poslovi:

• podsticanje razvoja međunarodnih aktivnosti Fakulteta u oblasti osnovne, diplomske, i poslediplomske nastave, naučno-istraživačkog rada i rada na međunarodnim projektima;

• uspostavljanje, negovanje i razvijanje saradnje sa drugim fakultetima, i univerzitetima u inostranstvu, kao i sa međunarodnim organizacijama koje se bave visokoškolskim pitanjima;

• iniciranje, podržavanje, informisanje i savetovanje nastavnika, saradnika, nenastavnog osoblja i studenata Fakulteta u vezi sa uključenjem u različite projekte međunarodne saradnje;

• praćenje razvoja i ponude međunarodnih projekata razmene, kao i međunarodnih obrazovnih projekata i projekata razvoja: ERASMUS+, HORIZON 2020, IPA i sl;

• uspostavljanje međunarodnih bilateralnih/multilateralnih oblika akademske i naučne saradnje Fakulteta sa institucijama iz inostranstva;

• organizovanje usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja u inostranstvu;

• organizovanje i praćenje međunarodne razmene (mobilnost) studenata koja se sprovodi kroz Fakultet;

• organizovanje i priznavanja stranih visokoškolskih isprava i vrednovanje stranih studijskih programa u oblastima matičnosti Fakulteta u saradnji sa drugim telima i službama Fakulteta/Univerzitata;

• organizovanje i sprovođenje poslova vezanih za domaću i međunarodnu akreditaciju Fakulteta u saradnji sa drugim telima i službama Fakulteta/Univerzitata;

• korespondencija sa stranim visokoškolskim ustanovama;

• analiza i praćenje rezultata međunarodne saradnje Fakulteta;

• organizovanje i sprovođenje učešća Fakulteta na domaćim i međunarodnim izložbama i sajmovima;

• organizovanje izložbenih aktivnosti i koordinacija programa galerije AULA Fakulteta;

• ažuriranje baze podataka vezane za međunarodne aktivnosti Fakulteta;

• koordinacija informativnih aktivnosti između Fakulteta i javnosti (kontakt sa medijima, stručnom javnošću, organima vlasti i upravljanja i partnerima u zemlji i inostranstvu);

• koordinacija saradnje sa Sektorom za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu;

• koordinacija međunarodne razmene literature i informacija;

• organizuje opremanje, održavanje i korišćenje prostorija Centra za međunarodnu saradnju i komunikacije;

• priprema periodičnih izveštaja o radu Centra za potrebe Uprave i Veća Fakulteta;

• obavljaju drugi poslovi utvrđeni opštim aktima Fakulteta.

Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije posluje u direktnoj koordinaciji sa Prodekanom za međunarodnu saradnju koji na strateškom nivou uspostavlja ciljeve rada kancelarije.