UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Statue_na_zgradi_tehnickih_fakulteta_ABobic

Dekan

Dekan je prvi čovek Fakulteta, njegov rukovodilac i organ poslovođenja i bira se na period od tri školske godine sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.

Dekan:

Dekanski kolegijum

Dekanski kolegijum je savetodavno telo dekana koje raspravlja i pomaže dekanu u odlučivanju o pitanjima tekućeg poslovanja. Dekanski kolegijum u užem sastavu čine dekan i prodekani, izuzev studenta-prodekana, koji učestvuje u radu kolegijuma kada se razmatraju pitanja iz njegove nadležnosti. Sekretar Fakulteta učestvuje u radu kolegijuma. Dekanski kolegijum u širem sastavu čine i rukovodioci departmana, kao i druga lica, po pozivu dekana.


 

Prodekan za nastavu i studentska pitanja:

Prodekan za nauku i saradnju sa Univerzitetom:

Prodekan za međunarodnu saradnju:

Prodekan za afirmaciju kvaliteta i saradnju sa javnim sektorom:

Prodekan za finansije i saradnju sa privredom:

Rukovodilac departmana za arhitekturu

Rukovodilac departmana za urbanizam
dr Aleksandra Stupar, redovni profesor
e-mail: stupar@arh.bg.ac.rs

Rukovodilac departmana za arhitektonske tehnologije
dr Budimir Sudimac, vanredni profesor
e-mail: sudimac@arh.bg.ac.rs

Rukovodilac departmana za istoriju i teoriju arhitekture i umetnosti
Prof. dr Vladimir Mako, redovni profesor
e-mail: makovl@arh.bg.ac.rs
Sekretar
Ivana Gajović, dipl. pravnik
e-mail: ivana.gajovic@arh.bg.ac.rs

 

Student prodekan
Isidora Zubović
e-mail: student.prodekan@arh.bg.ac.rs