UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

Centar za saradnju sa privredom

Adresa centra:
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Centar za saradnju sa privredom
drugi sprat
Bulevar kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Tim:
Nikola Macut

Centar za saradnju sa privredom je operativna jedinica u sastavu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, koja se bavi sledećim poslovima:

 • organizuje nastup Fakulteta na tržištu u okviru stručno-umetničke delatnosti Fakulteta;
 • organizuje stručno-umetničku delatnost Fakulteta;
 • organizuje izdavačku delatnost Fakulteta;
 • organizuje nastup Fakulteta na nacionalnim i međunarodnim urbanističko-arhitektonskim konkursima;
 • organizuje usavršavanje fakultetskog kadra;
 • pravljenje i ažuriranje baze podataka o urađenim i tekućim poslovima i projektima Fakulteta;
 • ažuriranje referenci Fakulteta;
 • organizovanje javne prezentacije i promocije rada u okviru centra;
 • organizovanje naučnih i stručnih skupova, tribina i simpozijuma iz domena delovanja centra;
 • sistematizacije i valorizacije baze podataka o građevinskim materijalima i proizvodima;
 • formiranje i ažuriranje referalne zbirke priručnika i propisa;
 • organizuje rad na prikupljanju pomoći i donacija Fakultetu;
 • organizuje opremanje, održavanje i način korišćenja prostora centra;
 • priprema periodične izveštaje o radu dekanu i Veću Fakulteta i
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim opštim aktima Fakulteta.

Centar za saradnju sa privredom formiran je kao organizovana podrška stvaranju materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta kroz praćenje struke u zemlji i inostranstvu. Namenjen je stručnom i umetničkom usavršavanju nastavnika i saradnika Fakulteta, kao i studenata svih stepena studija.

Deo stručnih poslova za potrebe ovog centra vrše stručne službe Fakulteta.

Koordinaciju rada u centru obavlja jedan od prodekana na osnovu ovlašćenja dekana Fakulteta.