UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

 PRAVILNICI O STUDIJAMA

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata UB (04.02.2016)
Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu UB(2014)
Pravilnik o bližim uslovima za dodelu ESPB (15.01.2020)
Pravilnik o radu Studentskog parlamenta UB-AF (30.03.2007)
Pravilnik o korišćenju prostorije Studentskog parlamenta UB-AF (16.04.2013)
Pravilnik o upisu studenata na studijske programe OAS i IAS AB-AF(27.04.2021)
Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Osnovnih akademskih i Integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (14.04.2014)
Pravilnik o izvođenju stručne prakse studenata (za studijske programe pre školske 2014/15)(28.04.2010)
Pravilnik o izvođenju stručne prakse studenata na MASA programu(21.03.2016)
Pravilnik o izvođenju stručne prakse studenata na MUAD programu(21.03.2016)
Pravilnik o završnom radu na MAS(28.05.2020)
Pravilnik o realizaciji nastave na studijskoj celini Završni rad na MUAD programu(21.03.2016)
Pravilnik o Specijalističkim akademskim studijama(11.11.2009)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o doktorskim studijama (23.10.2023.)
Pravilnik o doktorskim studijama (15.01.2020)
Pravilnik o doktorskim studijama UB (2016)
Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (17.11.2014)
Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (12.03.2008) 

 

PRAVILNICI O RADU I IZBORIMA U ZVANJE

Pravilnik o radu (01.02.2015)
Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova (radnih mesta) (8.02.2023.)
Pravilnik o uslovima, načinu i postupku za izbor i zasnivanje radnog odnosa saradnika Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta (11.03.2019.)
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (radnih mesta) (13.02.2023.)
Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu –Arhitektonskog fakulteta(29.11.2022.)
Pravilnik o načinu i postupku za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog Fakulteta(11.03.2019)
Pravilnik o načinu i postupku sticanju zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika UB(2019.)
Pravilnik o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu(24.04.2017)
Pravilnik o uslovima angažovanja predavača van radnog odnosa(15.01.2020) 

 

PRAVILNICI U VEZI SA FINASIJAMA 

Pravilnik o mapiranju poslovnih procesa(16.05.2022.)
Strategija upravljanja rizikom (16.05.2022.)
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu(16.05.2022.)
Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli UB-AF (10.11. 2020)
Pravilnik o javnim nabavkama (10.11.2020)
Pravilnik o donacijama (28.05.2020)
Pravilnik o sticanju i raspolaganju sopstvenim prihodima (UB-AF _ Sl. bilten AF 114-17 )  (20.02.2017.)
Pravilnik o budžetskom računovodstvu UB-AF (SL. bilten AF 112-16) (31.10.2016)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke(12.10.2015)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o zaradama i drugim primanjima (”Sl. bilten AF”, br. 51/03)

 

PRAVILNICI O POSLOVANJU 

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa UB-AF (1.03.2024.)
Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti UB-AF (1.03.2024.)
Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornostima u oblasti bezbednosti i zaštite na radu UB-AF (1.03.2024.)
Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova
(SG RS 13/2019)
Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa(SG RS 13/2019)
Pravilnik o obezbeđenju i unapređenju kvaliteta(08.02.2013)
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđenju i unapređenju kvaliteta UB-AF(21.01.2013)
Pravilnik o samovrednovanju i oceni kvaliteta UB-AF(16.12.2009)
Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti(30.01.2008)
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova (11.10.2023.)
Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata Univerziteta u Beogradu –Arhitektonskog fakulteta(29.11.2022.)
Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu(29.11.2022.)
Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na Univerzitetu u Beogradu(1.07.2021)
Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu(21.02.2018.) – Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj
Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu(10.07.2016) – Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 193
Pravilnik o radu etičke komisije Arhitektonskog fakulteta u Beogradu(12.09.2016)
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja(26.11.2015)
Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona Arhitektonskog fakulteta (”Sl. bilten AF”, br. 106/15).
Pravilnik o evidentiranju prisustva zaposlenih na poslu (”Sl. bilten AF”, br. 104/15). 

 

POSLOVNICI O RADU

Poslovnik o radu  Saveta (27.05.2019.)
Poslovnik o radu Izbornog veća (20.05.2019.)
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Izbornog veća (15.09.2020.)
Poslovnik o radu NNV (20.05.2019.)
Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Veća (15.09.2020.)
Poslovnik o radu Veća doktorskih studija (08.09.2020.)
Poslovnik o radu Veća departmana (15.09.2020.) 

 

Više informacija: Propisi Univerziteta u Beogradu