UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

 PRAVILNICI O STUDIJAMA

Pravilnik o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova(SG RS 13/2019) 

Pravilnik o standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova i studijskih programa(SG RS 13/2019) 

Pravilnik o obezbeđenju i unapređenju kvaliteta(08.02.2013)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obezbeđenju i unapređenju kvaliteta UB-AF(21.01.2013) 

Pravilnik o samovrednovanju i oceni kvaliteta UB-AF(16.12.2009) 

Pravilnik o uslovima angažovanja predavača van radnog odnosa(15.01.2020) 

Pravilnik o udžbenicima i izdavačkoj delatnosti(30.01.2008) 

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata UB (04.02.2016)

Pravilnik o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu UB(2014) 

Pravilnik o bližim uslovima za dodelu ESPB (15.01.2020) 

Pravilnik o radu Studentskog parlamenta UB-AF (30.03.2007)

Pravilnik o korišćenju prostorije Studentskog parlamenta UB-AF (16.04.2013) 

Pravilnik o upisu studenata na studijske programe OAS i IAS AB-AF(27.04.2021) 

Pravilnik o upisu studenata na studijske programe Osnovnih akademskih i Integrisanih akademskih studija Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (14.04.2014)

Pravilnik o izvođenju stručne prakse studenata (za studijske programe pre školske 2014/15)(28.04.2010) 

Pravilnik o izvođenju stručne prakse studenata na MASA programu(21.03.2016) 

Pravilnik o izvođenju stručne prakse studenata na MUAD programu(21.03.2016) 

Pravilnik o završnom radu na MAS(28.05.2020) 

Pravilnik o realizaciji nastave na studijskoj celini Završni rad na MUAD programu(21.03.2016) 

Pravilnik o Specijalističkim akademskim studijama(11.11.2009) 

Pravilnik o doktorskim studijama (15.01.2020) 

Pravilnik o doktorskim studijama UB (2016) 

Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (17.11.2014) 

Pravilnik o doktorskim akademskim studijama (12.03.2008) 

 

PRAVILNICI O RADU I IZBORIMA U ZVANJE

Pravilnik o radu (01.02.2015) 

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova (radnih mesta) (8.02.2023.)

 

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (radnih mesta) (13.02.2023) 

Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu –Arhitektonskog fakulteta(29.11.2022.) 

Pravilnik o načinu i postupku za izbor i zasnivanje radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog Fakulteta(11.03.2019) 

Pravilnik o načinu i postupku sticanju zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika UB(2019) 

Pravilnik o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu(24.04.2017) 

 

PRAVILNICI U VEZI SA FINASIJAMA 

Pravilnik o mapiranju poslovnih procesa(16.05.2022.) 

Strategija upravljanja rizikom (16.05.2022.) 

Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu(16.05.2022.) 

Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli UB-AF (10.11. 2020) 

Pravilnik o javnim nabavkama (10.11.2020) 

Pravilnik o donacijama (28.05.2020) 

Pravilnik o sticanju i raspolaganju sopstvenim prihodima (UB-AF _ Sl. bilten AF 114-17 )  (20.02.2017.) 

Pravilnik o budžetskom računovodstvu UB-AF (SL. bilten AF 112-16) (31.10.2016) 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke(12.10.2015) 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o zaradama i drugim primanjima (”Sl. bilten AF”, br. 51/03)

 

PRAVILNICI O POSLOVANJU 

Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata Univerziteta u Beogradu –Arhitektonskog fakulteta(29.11.2022.) 

Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala na Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu(29.11.2022.) 

Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na Univerzitetu u Beogradu(1.07.2021) 

Kodeks ponašanja u naučnoistraživačkom radu(21.02.2018.) – Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj 

Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu(10.07.2016) – Glasnik Univerziteta u Beogradu, br. 193 

Pravilnik o radu etičke komisije Arhitektonskog fakulteta u Beogradu(12.09.2016) 

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja(26.11.2015) 

Pravilnik o korišćenju službenih mobilnih telefona Arhitektonskog fakulteta (”Sl. bilten AF”, br. 106/15). 

Pravilnik o evidentiranju prisustva zaposlenih na poslu (”Sl. bilten AF”, br. 104/15). 

 

 

 

POSLOVNICI O RADU

Poslovnik o radu  Saveta (27.05.2019.) 

Poslovnik o radu Izbornog veća (20.05.2019.) 

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Izbornog veća (15.09.2020.)

Poslovnik o radu NNV (20.05.2019.) 

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Veća (15.09.2020.)

Poslovnik o radu Veća doktorskih studija (08.09.2020.) 

Poslovnik o radu Veća departmana (15.09.2020.) 

 

Više informacija: Propisi Univerziteta u Beogradu