UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Sistem obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja

Sistem obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja definisan je Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 i 45/15- autentično tumačenje).

Nacionalni savet za visoko obrazovanje – NSVO je najviši organ u sistemu kontrole i obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, u čijoj nadležnosti je, izmeću ostalog da (član 11. Zakona o visokom obrazovanju): prati razvoj visokog obrazovanja i njegovu usklađenost sa evropskim i međunarodnim standardima; predlaže politiku visokog obrazovanja; daje mišljenje o politici upisa na visokoškolske ustanove; predlaže normative i standarde rada visokoškolskih ustanova; utvrđuje standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova; utvrđuje standarde i postupak za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta – KAPK je komisija osnovana od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje sa zadatkom da vrši akreditaciju i kontrolu kvaliteta institucija visokog obrazovanja i vrednovanja studijskih programa. Provera ispunjenja obaveza samostalne visokoškolske ustanove i visokoškolske jedinice u njenom sastavu, u pogledu kvaliteta, vrši se u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova koji, na predlog Nacionalnog saveta, donosi ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja.

Postupak provere kvaliteta visokoškolske ustanove prema pravilniku ima dva osnovna nivoa:

1) Samovrednovanje je postupak koji visokoškolska ustanova sprovodi u intervalima od najviše tri godine i podrazumeva postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada (član 17. Zakona o visokom obrazovanju) u skladu sa sistemom obezbeđivanja kvaliteta visokoškolske ustanove. Sistem obezbeđivanja kvaliteta visokoškolske ustanove, (član 15. Zakona o visokom obrazovanju) definiše se statutom, odnosno opštim aktom gde se preciziraju tela i postupci vezani za praćenje, obezbeđivanje, unapređenje i razvoj kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada.

  • Izveštaj o samovrednovanju viskoškolske ustanove zajedno sa Zahtevom za spoljašnju proveru ispunjavanja obaveza u pogledu kvaliteta samostalna visokoškolska ustanova, podnosi Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

2) Spoljašnja provera kvaliteta visokoškolske ustanove je postupak koji pokreće Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta_KAPK prema godišnjem planu poslova, po posebnom nalogu Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje na zahtev samostalne visokoškolske ustanove ili ministra nadležnog za poslove visokog obrazovanja. Visokoškolska ustanova priprema dokumentaciju za sprovođenje postupka spoljašnje provere kvaliteta u skladu sa Pravilnikom i sopstvenim sistemom kontrole kvaliteta.

  • Izveštaj o izvršenoj proveri ispunjavanja obaveza samostalne visokoškolske ustanove u vezi sa kvalitetom Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta_KAPK dostavlja Nacionalnom savetu, ministru i samostalnoj visokoškolskoj ustanovi. Nacionalni savet izveštaj KAPK prosleđuje Konferenciji univerziteta i Studentskoj konferenciji univerziteta.
  • Ocenu ispunjenosti obaveza samostalne visokoškolske ustanove u vezi sa kvalitetom Nacionalni savet utvrđuje na osnovu izveštaja KAPK, i dostavlja je samostalnoj visokoškolskoj ustanovi i ministru.

Politika obezbeđenja i unapređenja kvaliteta

Strategija obezbeđenja i unapređenja kvaliteta

Strategija obezbeđenja i unapređenja kvaliteta je osnovni strateški razvojni dokument iz oblasti obezbeđenja kvaliteta na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji definiše: osnovne prioritete visokoškolske ustanove, visokog obrazovanja i drugih delatnosti koje se obavljaju na njoj, a u oblasti obezbeđenja i unapređenja kvaliteta, i način njihovog ostvarivanja.

Strategija je usklađena sa Strategijom obezbeđenja kvaliteta na Univerzitetu u Beogradu, kao i Razvojnom strategijom Arhitektonskog fakulteta, i predstavlja trajan dokument Fakulteta koji će se periodično preispitivati i menjati, odnosno dopunjavati.

Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta

Komisija za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta Arhitektonskog fakulteta – KOUK

Izveštaji o samovrednovanju visokoškolske ustanove

Izveštaj o samovrednovanju kvaliteta studijskih programa, ustanove i uslova rada Arhitektonskog fakulteta Univerzitetau Beogradu, urađen je na osnovu Standarda za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova, kao i Uputstva za pripremu izveštaja o samovrednovanju visokoškolske ustanove izdatih od stane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova.