УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул М7 - Пројектантска радионица Date: 24/03/2014 Кључне речи:

Модул М7 – Пројектантска радионица

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућност студентима да развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси и стицању додатних знања о „лепим“ и „примењеним“ уметностима, у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског пројекта.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна специфична предзнања. Очекује се интересовање студента за понуђене теме.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ М7 – Пројектантска радионица: Курс М7.2. – Радионица 2, 2 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Мастер академских студија Архитектура – 2013/14.

1314_M7.2_Vladimir_Milenkovic_Solun_ilustracija_o

Курс М7.2. – Радионица 2:
3.8x√h – HORIZONS (THESSALONIKI)

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Развијање способности за концептуализацију архитектонског кадра или секвенце сачињених од изабраних елемента материјализације архитектонскe вредности хоризонта. Аналитичко-синтетички поступак третирати као интегрално пројектовање.

3.8x√h – HORIZONS (THESSALONIKI)

Курс М7.2. – Радионица 2:
АЛГОРИТАМ: ПРОСТОРНО-ПРОГРАМСКИ ОДНОСИ

Наставник:
арх. Александру Вуја, ванредни професор

Истражити и приказати просторно-програмске односе задатог архитектонског пројекта користећи се изометријским или аксонометријским приказом. Циљ рада на овом задатку је да се код судената развије способност разумевања односа функције и обликовања као основних чиниоца архитектонског пројекта и процеса пројектовања. Студенти треба да успоставе релацију између просторно-обликовних и програмско-функционалних елемената задатака и да прикажу суштину основног алгоритма задатог архитектонског пројекта.

АЛГОРИТАМ: ПРОСТОРНО-ПРОГРАМСКИ ОДНОСИ

1314_M7.2_Vladimir_Milenkovic_Malta_ilustracija_o

Курс М7.2. – Радионица 2:
ALMOST TRANSPARENT BLUE (МALTA DESIGN WEEK 2014)

Наставник:
др Владимир Миленковић, доцент

Развијање способности за концептуализацију просторног оквира сачињеног од изабраних елемента материјализације архитектонског облика употребне вредности пројектантске радне макете у неограниченим доменима пројекције једне транспарентности.

ALMOST TRANSPARENT BLUE (МALTA DESIGN WEEK 2014)

Курс М7.2. – Радионица 2:
АРХИТЕКТУРА У УЛОЗИ ОПТИЧКЕ ИЛУЗИЈЕ

Наставник:
др Миодраг Несторовић, редовни професор

„Илузија чула нам предочава истину о перцепцији.“ (Пуркиније)

Метаморфоза спољњег и унутрашњег простора применом истраживања визуелних феномена и ефеката. Увођење потенцијала оптичких илузија у архитектонски дискурс. Креирање илузија, које почивају на дисторзији визуелне перцепције и неадекватној интерпретацији, манипулацијама осветљености, контраста, боје, облика, перспективе, ефеката релативног кретања, просторности, итд. Успостављање релација између материјалног и мисаоног алгоритма употребом интуитивних метода.

АРХИТЕКТУРА У УЛОЗИ ОПТИЧКЕ ИЛУЗИЈЕ
1314_M7.2_Ana_Nikezic_Marija_Maruna_ilustracija_o

Званични плакат догађаја
http://www.belgradescapeslab.blogspot.com/

Курс М7.2. – Радионица 2:
BELGRADE SCAPES LAB

Наставници:
др Ана Никезић, доцент
др Марија Маруна, доцент

Догађај се састоји од предавања и радионица домаћих и страних стручњака, који ће заједно са међународним тимовима студената и младих професионалаца анализирати и критички разматрати питање „величине“ у односу на стање и развој савременог Београда. Програм тежи да разложи велике изазове кроз радионице, компаративну анализу, гостујућа предавања и читање са релевантном аргументацијом, без изложби ради изложби и окупљања ради окупљања.

http://www.belgradescapeslab.blogspot.com/

BELGRADE SCAPES LAB

Курс М7.2. – Радионица 2:
BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE

Наставник:
мр Будимир Судимац, доцент

Стицање знања и искуства у дигиталном дизајнирању пакета амбалаже, као и развијање осећаја и способности студената за стварање и обликовање визуелног идентитета бренда. Рад се обавља на курсу Best Design Week-а у виду предавања и радионица у сарадњи са предавачима. Радионица се одвија у послeдњој недељи маја 26.05. – 31.05.2014. на SAE Институту. По завршетку радионице учесници добијају сертификате о положеном курсу, којим потврђују познавање основа packaging design-а.

BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE

1314_M7.2_Aleksandra_Krstic_Furundzic_ilustracija_o

Курс М7.2. – Радионица 2:
ЗАШТИТА ОД СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА

Наставник:
др Александра Крстић-Фурунџић, редовни професор

Истраживање услова осунчаности фасаде, решења и ефикасности елемената за заштиту од сунчевог зрачења за фасаде објекта на задатој локацији у Београду. Кроз квалитативну урбанистичко-архитектонску анализу решења у задатом контексту, очекује се формирање варијантних пројектантских решења у задатим оквирима. Студија подразумева испитивање ефикасности система засенчења током различитих годишњих доба и периода дана за локацију у Београду, на Врачару.

ЗАШТИТА ОД СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА

Курс М7.2. – Радионица 2:
KЊИГА

Наставник:
др Идис Турато, гостујући професор

Ова графичка вежба усмерава се на учење ефикасне презентације пројекта кроз процес пројектовања који укључује рефлексије на прикупљене информације и артикулацију начина размишљања током израде семестралног рада. Циљ радионице је да се произведе графички и текстуални запис целокупног процеса пројектовања насталог током рада на семестралном задатку.

KЊИГА

1314_M7.2_Branislav_Zegarac_ilustracija_o

Курс М7.2. – Радионица 2:
МИСЛИТИ ТУЂОМ ГЛАВОМ

Наставник:
др Бранислав Жегарац, редовни професор

Преиспитивање сопстевних ставова, идеја и пројектанстких одлука у компарацији са другачијим начином размишљања. Истраживање корена и домета маниризма у архитектури.

МИСЛИТИ ТУЂОМ ГЛАВОМ
1314_M7.2_Milan_Vujovic_ilustracija_o

Фотографија провоцира аналогију између мустре за столњак, миљеa, и архитектонске мустре
http://oi53.tinypic.com/2dtpqn9.jpg

Курс М7.2. – Радионица 2:
МУСТРА

Наставник:
мр Милан Вујовић, ванредни професор

Појам мустра, или pattern (енг.) у контексту савременог архитектонског пројектовања се најчешће везује за материјализацију, али истовремено афирмише и нове методолошке поступке. Представити процес генерисања мустре (патерна) кроз неколико фаза. Помоћу дијаграма, шема или фотографија, приказати инспирацију, артифицијелне или природне геометријске или графичке узоре од којих се кренуло, а затим и њихов даљи развој, коришћењем различитих техника (увећавање, умањивање, умножавање, ротирање, прелазак из 2D – 3D, параметарско пројектовање, итд.)

Кључне речи: мустра, артифицијелно, природно, материјализација…

Циљ је кроз индивидуални рад, приказати финалну фазу развоја мустре, односно њену примену у архитектонско-грађевинском контексту (материјализација фасаде, пода, зида, детаља, плафона, стакла, итд.)

МУСТРА

Fruska_gora_Djordje_Stojanovic_opt

Фрушка гора ❘ Фото: Ђорђе Стојановић

Курс М7.2. – Радионица 2:
ПАВИЉОН У ПРИРОДИ

Наставник:
др Ђорђе Стојановић, доцент

Задатак радионице је израда идејног решења и припреме за реализацију објеката привременог карактера у близини националног парка Фрушка Гора.

ПАВИЉОН У ПРИРОДИ
1314_M7.2_Milica_Jovanovic_Popovic_ilustracija_o

Трансформација надземних колосека градске железнице у Њујорку
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Highline_NYC_4546199798_2fb244ec8b.jpg#file

Курс М7.2. – Радионица 2:
РЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Наставник:
др Милица Јовановић Поповић, редовни професор

Трансформација партерног уређења приобалног појаса реке Саве. Применом савремених еколошких концепата студенти врше преиспитивање потенцијала локације и дају предлоге за ремоделацију елемената партерног уређења отворених простора на савском платоу уз објекат Шпанске куће у Сава Мали.

РЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
1314_23.2_Milos_Nenadovic_Ivan_Simic_photo_Marijana_Simic_o

Фото: Маријана Симић

Курс М7.2. – Радионица 2:
РЕПОРТАЖА СА СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: СТАЊЕ ГРАДА

Наставник:
арх. Милош Ненадовић , доцент
Сарадник:
арх. Иван Симић, асистент

Циљ радионице је уочити и описати узрочно последичне везе између процеса развоја и урбанизације града и детаља из свакодневног живота, културе и обичаја његових становника. Ове везе описати у оквиру дефинисаног „стања града“.

РЕПОРТАЖА СА СТРУЧНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: СТАЊЕ ГРАДА

1314_23.2_Milos_Nenadovic_optim

Радионице 23.2. и 7.2: Изложба Архитектонског факултета
Фото: Небојша Васић

Курс М7.2. – Радионица 2:
САВАМАЛА ИНКУБАТОР ‐ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ДИЗАЈН У РЕГЕНЕРАЦИЈИ САВАМАЛЕ

Руководиоци и ментори:
Наставник:
арх. Милош Ненадовић, доцент
Сарадник:
др Татјана Мрђеновић, асистент

Радионица има за циљ да кроз студентско истраживање и укључење интересних страна креира будућност развоја Савамале користећи се Интегралним урбаним дизајном у процесу регенерације. Специфичност радионице је у начину креирања будућих места. Он подразумева процес сагледавања различитих виђења реалности и будућности, као и њихову интеграцију у креирању нових и афирмацији постојећих идентитета. Акценат је на квалитативним унапређењима простора кроз интеграцију различитих димензија одрживости. Урбани дизајн посматран као креативан, социо-комуникативан и интердисциплинаран процес постаје арена у којој се усаглашавају различита виђења развоја у кохерентну целину.

Радионица ће се одвијати у другој половини маја и почетком јуна месеца 2014. године. Број студената је ограничен. Студенти који буду похађали радионицу биће укључени и у једнодневну стручну праксу „Новија архитектура Београда”. Пријављивање за радионицу се врши путем e-maila: tmrdjenovic@gmail.com до 08.05.2014.

Резултати радионице биће презентовани у оквиру програма EU: OIKONET – Lifelong learning programme.

САВАМАЛА ИНКУБАТОР ‐ ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ДИЗАЈН У РЕГЕНЕРАЦИЈИ САВАМАЛЕ
1314_M7.2_Ana_Nikezic_ilustracija_o

Уметност у природи
Илустрација: ‘Untitled’ fissure in a lava flow, petals of the flowers called “tongues of fire”, 1990, Réunion, Indian Ocean
Image/Text Sorce ‘Nils-Udo: Art in Nature’ by Hubert Besacier

Курс М7.2. – Радионица 2:
СЈЕНИЦА ‒ ТРАГОВИ У ПРЕДЕЛУ

Наставник:
др Ана Никезић, доцент

Просторни траг у природном пределу Сјенице и њеног окружења. Нове топографије. Места промене, задржавања или преступа. Тачка у пространству. Место у пределу. Кроз читање простора Сјенице (морфологију, топографију, звук, мирис, субјективни осећај) потребно је дати просторни одговор, креирати место које би оставило траг у простору, ефемеран као трептај или трајан као ожиљак; зарез или израз. Развијање site specific начина посматрања и деловања у простору. Формирање просторне интервенције на основу резултата посматрања конкретног места. Деловање у простору.

СЈЕНИЦА ‒ ТРАГОВИ У ПРЕДЕЛУ
1314_M7.2_Zoran_Abadic_ilustracija_o

Фото: Зоран Абадић

Курс М7.2. – Радионица 2:
ШВД

Наставник:
арх. Зoрaн Aбaдић, доцент

Једнoставним прoстoрним мoдeлимa, мaкeтaмa, прeдстaвити oснoвнe димeнзије: ширину, висину и дужину. Циљ радионице је истицање једне вeће димeнзиjе тoликo вeће дa сe нeпoгрeшивo уoчaвa. Резултат радионице су три беспрекорне фотографије макета.

ШВД