УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у Београду , у оквиру групације техничко-технолошких наука, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом о високом образовању Републике СрбијеСтатутом Универзитета  и Статутом Факултета.

Оснивач Факултета је Република Србија.

Статутом Факултета, а у складу са Законом о високом образовању Републике Србије, уређена је организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и органи Факултета.

Органи Факултета су:

 1. орган управљања је Савет Архитектонског факултета
 2. орган пословођења је Декан
 3. стручни органи:
  – Наставно и научно-уметничко веће, је највиши сручни орган Факулета и чине га сви наставници који су у радном односу на Факулету
  – Изборно веће, утврђује предлог за избор у звање наставника, а у поступку доношења ових одлука чине га наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира. Такође врши избор у звање сарадника.
  – Веће докторских студија, чине руководиоци департмана и по два представника сваког департмана из реда наставника са научним звањем доктора наука, односно уметничким звањем доктор уметности, или професора бираних у оквиру ужих уметничких области
  – Веће департмана, које чине чине наставници и сарадници Департмана  
 4. студентски парламентје орган преко преко кога студенти, свих степена студија, остварују своја права и штите своје интересе на Факултету.

Организационе јединице Факултета које се баве наставним, научним, уметничким и стручним радом су Департмани 

Организационе јединице Факултета које се баве стручним, научним и уметничким, управно-административним и техничким пословима су Центри и Стручне службе.