УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

 ПРАВИЛНИЦИ О СТУДИЈАМА

Правилник о дисциплинској одговорности студената УБ (04.02.2016)
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту УБ(2014)
Правилник о ближим условима за доделу ЕСПБ (15.01.2020)
Правилник о раду Студентског парламента УБ-АФ (30.03.2007)
Правилник о коришћењу просторије Студентског парламента УБ-АФ (16.04.2013)
Правилник о упису студената на студијске програме ОАС и ИАС АБ-АФ(27.04.2021)
Правилник о упису студената на студијске програме Основних академских и Интегрисаних академских студија Архитектонског факултета у Београду (14.04.2014)
Правилник о извођењу стручне праксе студената (за студијске програме пре школске 2014/15)(28.04.2010)
Правилник о извођењу стручне праксе студената на МАСА програму(21.03.2016)
Правилник о извођењу стручне праксе студената на МУАД програму(21.03.2016)
Правилник о завршном раду на МАС(28.05.2020)
Правилник о реализацији наставе на студијској целини Завршни рад на МУАД програму(21.03.2016)
Правилник о Специјалистичким академским студијама(11.11.2009)
Правилник о изменама и допунама Правилника о докторским студијама (23.10.2023.)
Правилник о докторским студијама (15.01.2020)
Правилник о докторским студијама УБ (2016)
Правилник о докторским академским студијама (17.11.2014)
Правилник о докторским академским студијама (12.03.2008) 

 

ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ И ИЗБОРИМА У ЗВАЊЕ

Правилник о раду (01.02.2015)
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова (радних места) (8.02.2023.)
Правилник о условима, начину и поступку за избор и заснивање радног односа сарадника Универзитета у Београду – Архитектонског факултета (11.03.2019.)
Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) (13.02.2023.)
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду –Архитектонског факултета(29.11.2022.)
Правилник о начину и поступку за избор и заснивање радног односа наставника Универзитета у Београду – Архитектонског Факултета(11.03.2019)
Правилник о начину и поступку стицању звања и заснивања радног односа наставника УБ(2019.)
Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Архитектонском факултету у Београду(24.04.2017)
Правилник о условима ангажовања предавача ван радног односа(15.01.2020) 

 

ПРАВИЛНИЦИ У ВЕЗИ СА ФИНАСИЈАМА 

Правилник о мапирању пословних процеса(16.05.2022.)
Стратегија управљања ризиком (16.05.2022.)
Правилник о безбедности и здрављу на раду(16.05.2022.)
Правилник о финансијском управљању и контроли УБ-АФ (10.11. 2020)
Правилник о јавним набавкама (10.11.2020)
Правилник о донацијама (28.05.2020)
Правилник о стицању и располагању сопственим приходима (УБ-АФ _ Сл. билтен АФ 114-17 )  (20.02.2017.)
Правилник о буџетском рачуноводству УБ-АФ (СЛ. билтен АФ 112-16) (31.10.2016)
Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке(12.10.2015)
Правилник о изменама и допунама Правилника о зарадама и другим примањима (”Сл. билтен АФ”, бр. 51/03)

 

ПРАВИЛНИЦИ О ПОСЛОВАЊУ 

Правилник о управљању сукобом интереса УБ-АФ (1.03.2024.)
Правилник о заштити података о личности УБ-АФ (1.03.2024.)
Правилник о правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и заштите на раду УБ-АФ (1.03.2024.)
Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа
(СГ РС 13/2019)
Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма(СГ РС 13/2019)
Правилник о обезбеђењу и унапређењу квалитета(08.02.2013)
Правилник о изменама и допунама Правилника о обезбеђењу и унапређењу квалитета УБ-АФ(21.01.2013)
Правилник о самовредновању и оцени квалитета УБ-АФ(16.12.2009)
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности(30.01.2008)
Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова (11.10.2023.)
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената Универзитета у Београду –Архитектонског факултета(29.11.2022.)
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету(29.11.2022.)
Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања на Универзитету у Београду(1.07.2021)
Кодекс понашања у научноистраживачком раду(21.02.2018.) – Национални савет за научни и технолошки развој
Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду(10.07.2016) – Гласник Универзитета у Београду, бр. 193
Правилник о раду етичкe комисијe Архитектонског факултета у Београду(12.09.2016)
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања(26.11.2015)
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона Архитектонског факултета (”Сл. билтен АФ”, бр. 106/15).
Правилник о евидентирању присуства запослених на послу (”Сл. билтен АФ”, бр. 104/15). 

 

ПОСЛОВНИЦИ О РАДУ

Пословник о раду  Савета (27.05.2019.)
Пословник о раду Изборног већа (20.05.2019.)
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Изборног већа (15.09.2020.)
Пословник о раду ННВ (20.05.2019.)
Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Већа (15.09.2020.)
Пословник о раду Већа докторских студија (08.09.2020.)
Пословник о раду Већа департмана (15.09.2020.) 

 

Више информација: Прописи Универзитета у Београду