УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
IMG_6702_web

ИнДоЦ

Адреса центра:

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Информационо-документациони центар (ИнДоЦ)
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

Руководилац ИнДоЦ-а:

Мирјана Рибић, дипл. библиотекар-информатичар
шеф библиотеке
е-маил: mikica@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Радно време ИнДоЦ-а:

од 8 до 20 часова сваког радног дана; (Библиотека има и летњи распоред рада.)

Тим:

Катарина Ракоњац, књижничар
самостални књижничар
kaca@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

Тамара Живковић, дипл. библиотекар-информатичар
библиотекар
tamara@arh.bg.ac.rs
тел. бр. +381 11 3218710

IMG_6704_web

Информационо-документациони центар (ИнДоЦ) чине:

Библиотека је намењена корисницима, и то: студентима, наставном особљу, осталим учесницима у настави и ненаставном особљу. Библиотека прати ток наставе и организује управљање својим фондовима, што је повезано са каталогизацијом и позајмицом. Пружа информације о свом раду и књижном фонду који поседује како у штампаној тако и у дигиталној форми. У свом саставу Библиотека има и читаоницу намењену студентима Факултета.

Библиотека старих и ретких књига омогућава корисницима увид у књижну грађу старих и ретких књига које се налазе у њеном фонду. Омогућава корисницима увид и претраживање књижне грађе, периодике и некњижне грађе (рукописа, мапа са сликовном грађом, оригиналних цртежа, карти, електронских публикација и др.) које се налазе у њеном фонду према Правилнику Библиотеке старих књига (БСК), популарише стару и ретку књижну грађу, периодику и некњижну грађу путем различитих медија – преко WEB сајта Факултета, изложби и др. омогућава доступност информација о фонду БСК путем COBISS – а и програма за кориснике – OPAC, обавља послове скенирања појединих делова књижне грађе, периодике и некњижне грађе сходно Правилнику БСК, објављује репринт издања појединих публикација у штампаној форми, на CD-у, DVD-у и сл., прихвата и обрађује донације и легате професора Факултета и других лица према Правилнику БСК, сарађује са домаћим и страним институцијама исте и сличне делатности.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ СТАРИХ И РЕТКИХ КЊИГА

Медијатека је део ИнДоЦ-а који је намењен извођењу наставе. Користи се за мултимедијалне презентације. Поседује видео бим, двд плејер и озвучење. Коришћење медијатеке организовано је кроз термине, према утврђеном распореду на почетку семестра. Медијатека формира дигитални фонд (CD,DVD и сл.) који је релевантан за наставу (дигиталне књиге, часописи, филмови и др.), формира, чува и даје на коришћење дигиталну збирку сачињену од материјала са изложби одржаних на и у организацији Факултета.

IMG_6697_web
Медијатека на Архитектонском факултету

Факултет има библиотеку са фондом преко 23 976 монографских публикација, 363 докторска дисертација, 459 магистарских теза и 368 специјалистичких радова и 279 домаћих и страних часописа (активних: на српском језику 41 и на страним језицима 97).

Студентима је на располагању читаоница.

Студенти могу да користе уџбенике и стручну литературу ван библиотеке, а дисертације и магистарске тезе као и часописе само у читаоници.

Студентима је такође омогућен приступ фонду Билиотеке старе и ретке књиге.

Студенти могу да претражују Факултетску библиотеку преко интернета у COBISS/OPAC, а такође је доступна и KOBSON база, за бесплатно претраживање електронскох база часописа.

У ИнДоЦ-у се обављају следећи послови:

 • праћење стручних извора;
 • набављања потребне стручне публикације;
 • врши пријем публикација;
 • обрађује библиотечка грађа применом система класификовања;
 • врши каталошко библиографска обрада података према међународним стандардима;
 • чува и складишти библиотечки фонд;
 • формира, чува и даје на коришћење фонд састављен од старих и вредних књига;
 • чува и формира професорска збирка;
 • формира, чува и даје на коришћење фонд састављен од докторских, магистарских и специјалистичких радова;
 • пружања услуга корисницима и
 • други послови у оквиру делатности центра.

У вршењу наведених послова запослени у ИнДоЦ-у раде са странкама, у две смене према распореду који утврђује декан Факултета.