УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Центар за сарадњу са привредом

Адреса центра:
Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Центар за сарадњу са привредом
други спрат
Булевар краља Александра 73/II
11000 Београд

Тим:
Никола Мацут

Центар за сарадњу са привредом је оперативна јединица у саставу Архитектонског факултета у Београду, која се бави следећим пословима:

 • организује наступ Факултета на тржишту у оквиру стручно-уметничке делатности Факултета;
 • организује стручно-уметничку делатност Факултета;
 • организује издавачку делатност Факултета;
 • организује наступ Факултета на националним и међународним урбанистичко-архитектонским конкурсима;
 • организује усавршавање факултетског кадра;
 • прављење и ажурирање базе података о урађеним и текућим пословима и пројектима Факултета;
 • ажурирање референци Факултета;
 • организовање јавне презентације и промоције рада у оквиру центра;
 • организовање научних и стручних скупова, трибина и симпозијума из домена деловања центра;
 • систематизације и валоризације базе података о грађевинским материјалима и производима;
 • формирање и ажурирање рефералне збирке приручника и прописа;
 • организује рад на прикупљању помоћи и донација Факултету;
 • организује опремање, одржавање и начин коришћења простора центра;
 • припрема периодичне извештаје о раду декану и Већу Факултета и
 • обавља и друге послове утврђене Статутом и другим општим актима Факултета.

Центар за сарадњу са привредом формиран је као организована подршка стварању материјалних услова за рад и развој Факултета кроз праћење струке у земљи и иностранству. Намењен је стручном и уметничком усавршавању наставника и сарадника Факултета, као и студената свих степена студија.

Део стручних послова за потребе овог центра врше стручне службе Факултета.

Координацију рада у центру обавља један од продекана на основу овлашћења декана Факултета.