УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Признавање страних високошколских исправа

Признавање стране високошколске исправе јесте поступак којим се имаоцу те исправе утврђује право у погледу наставка образовања, односно у погледу запошљавања.

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php


Признавање ради наставка образовања

У поступку признавања ради наставка образовања спроводи се вредновање страног студијског програма или дела студијског програма ради утврђивања права на наставак започетог високог образовања, односно права на укључивање у нивое високог образовања, на одабраном студијском програму. Вредновање страног студијског подразумева процењивања врсте и нивоа постигнутих знања и вештина остварених на студијском програму или делу студијског програма који се изводи на страној високошколској установи.

Признавање стране високошколске исправе ради наставка образовања обавља Универзитет, у складу са Правилником.

Поступак вредновања и признавања ради наставка образовања кандидат покреће предајом захтева за признавањем стране високошколске исправе у писарницу Универзитета у Београду (Студентски трг 1, Београд, соба број 1).

Формулар захтева за признавање високошколске исправе доступан је на адреси: http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Obrazac-strani-studijski-i-priznavanje.pdf

Информације о документацији коју је потребно приложити можете погледати на адреси: http://www.bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php#postupak

 

Уколико је то неопходно, у току поступка од кандидата може бити затражено да поднесе и додатну документацију.

Релевантним подацима сматрају се и подаци који се налазе на службеној интернет страници високошколске установе која је издала диплому односно другу јавну исправу.

На захтев кандидата, уколико је поднета документација потпуна, Универзитет издаје потврду о покренутом поступку признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања.

Све додатне информације за признавање ради наставка обраѕовања могу се добити преко електронске поште  priznavanje@rect.bg.ac.rs или путем телефона на број: 011 3207450.

Признавање ради запошљавања

У складу са Законом о високом образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27 /2018 – др. закон, 73 /2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон) и  Законом о националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) признавање стране високошколске исправе ради запошљавања (професионално признавање) спроводи Агенција за квалификације Републике Србије преко ENIC/NARIC центра.

Све информације у вези са признавањем страних високошколских исправа ради запошљавања могу се наћи на сајту  Агенција за квалификације Републике Србије. 

 

Univerzitet_u_Beogradu_crest