УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 232

Ужа научна област:
историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа

Области истраживања:
античка и средњовековна архитектура; теорија архитектуре, античка археологија у балканским провинцијама. културни контексти архитектонског наслеђа, архитектонска стратиграфија у античкој и средњовековној археологији

Гордана Милошевић-Јевтић је по завршеним студијама архитектуре на Универзитету у Београду, Архитектонски факултет започела стручно и научно усавршавање у Археолошком институту у Београду, најпре у области историје средњовековне, а затим и античке архитектуре. Била је сарадник на великом броју археолошких налазишта, датованих од праисторије до османлијског периода, бавећи се превасходно методологијом повезивања археологије и историје архитектуре. По завршеним магистарским (1995) и докторским (2006) студијама бирана је у Археолошком институту у Београду у звање научног сарадника из области хуманистичких наука. Усавршавање је наставила и у установама Römische-Germanische Zentralmuseum, Mainz (1997; 1998) и Deutsches Archäologisches Institut Berlin (2009).

Од 2008. године ради на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на предметима из области историје, теорије архитектуре и валоризације споменичког наслеђа. Као гостујући предавач учествовала је у настави на: Архитектонском факултету Универзитета Чрноризец храбри, Варна-Београд и на Департману за историју Филозофског факултета Универзитета у Нишу.

Руководила је пројектима Министарства културе и информисања Србије који се односе на археолошко налазиште Медијана и учествовала у изради пројеката Константинова вила на Медијани -пројекат презентације 2010 – 2013. (2011.) и Археолошко налазиште Медијана – Главни пројекат реконзервације и реконструкције зидова виле са перистилом I фаза (2012.)

Била је члан организационог комитета научних конференције; Regionaler Wissenschaftsdialog “Romische Stadte und Festungen an der Donau” Alexander von Humbolt Stiftung (2003.) и Феликс Каниц на централном Балкану – 150 година истраживања у Нишу (2014).

Објавила је две монографије Становање у средњовековној Србији (1997) и (са М. Васић), Mansio Idimum, Putna i poštanska stanica kod Medveđe (2000); поглавља у монографијама Constantine the Great and the Edict of Milan 313. (2013) и Histria XIII, La Basilique épiscopale (ed. A. Suceveanu) (2007), као и више од седамдесет научних радова објављених у међународним и домаћим часописима и са међународних конференција.

https://fvm.academia.edu/GordanaMilosevic