УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Назив и циљеви студијског програма

НАЗИВ ПРОГРАМА:
Мастер академске студије Архитектура – 120 ЕСПБ

Студијски програм из области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија се остварује у оквиру следећих образовно-научних, односно образовно–уметничких поља:

 1. Техничко-технолошке науке;
 2. Друштвено-хуманистичке науке;
 3. Уметност.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА АРХИТЕКТУРЕ СУ:
Оспособљавање студената за развој и примену научних, стручних и уметничких достигнућа у области архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија. Стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у области урбанистичког и просторног планирања, архитектонско-урбанистичког пројектовања и реализације архитектонских објеката. Стицање права на наставак образовања на докторским академским студијама из области архитектуре, урбанизма или сродних научних и уметничких области.

master-fotka

Врста студија и исход процеса учења

Студије другог степена су академског карактера, и осмишљене су као усмерене током другог и трећег семестра. Могуће линије усмерења су А (архитектура), У (урбанизам) и АТ (архитектонске технологије). Општи део теоретске наставе садржи теме из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука, и уметности.Исход процеса учења је стицање адекватних знања, вештина и компетенција, као и професионалне квалификације која омогућава самостално и одговорно бављење архитектонском струком, а у складу са националном и регулативом ЕУ.

Стручни, академски, односно научни назив

Мастер инжењер архитектуре (Master of Architecture)

Услови за упис на студијски програм

Завршене Основне академске студије архитектуре, или друге сродне области. Ранг листа за упис формира се на основу опште просечне оцене на Основним академским студијама. Кандидати који су завршили основне студије из друге области полажу диференцијалне испите у складу са посебним програмом.

Студијски програм

Преглед модула и курсева за 2013/14. годину:

Модул М1 – Опште наставне области – друштвено-хуманистичке науке

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Разумевање развоја дисциплина урбанистичког планирања и дизајна. Студенти ће се упознати са сврхом урбанистичке интервенције, њеним различитим облицима, начином дефинисања јавног интереса и односом урбаних планера и дизајнера са другим учесницима у развоју градова.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Завршене Основне академске студије, са савладаних најмање 18 ЕСПБ теоретске наставе у области урбанизма.

КУРСЕВИ:

Модул М2 – Опште наставне области – уметност

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Настава организована кроз предавања групе предавача и семинаре, са циљем да се студентима омогући шири увид у кључна питања у области историје и теорије архитектуре. Заједнички фокус наставе је савремена архитектура, а специфична проблематика се сагледава из више области: естетика, студије културе, однос савремене архитектуре и историјског контекста, заштита савремене архитектуре, и тероријски дискурси савремене архитектуре.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Завршене Основне академске студије.

КУРСЕВИ:

Модул М3 – Опште наставне области – техничко-технолошке науке

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са савременим технологијама у архитектури, које се могу применити у пројектовању и реализацији објеката, са аспекта примене различититих материјала и конструктивних система, уз интеграцију система за уштеду и производњу енергије. Настава није заснована само на изучавању различитих техничких аспеката савремених технологија у архитектури, већ и на њиховој анализи као интегралних елемената функције, конструкције, форме и интерпретације идеје.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Завршене Основне академске студије са савладаних најмање 18 ЕСПБ теоретске наставе у одговарајућој области.

КУРСЕВИ:

Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Циљ наставе је да се до сада стечена знања и вештине пробуде, повежу и унапреде, те примене на јединственом задатку. Задатак обухвата проблематику урбанистичког и архитектонског пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. Циљ је развој разумевања односа између људи (корисника и посматрача) и зграда, као и зграда и њиховог контекста. Такође, тежи се изграђивању способности архитектонског обликовања, која одговара естетским и функционалним као и техничким захтевима.
Студенти развијају способности интегралног обрађивања градског плана, типологије јавних простора и одговарајућих модела изградње јавних и/или стамбених садржаја. Модул М4 у првом семестру мастер студија подразумева пројекат и тематска предавања са разним садржајним и методолошким тежиштима, који се предлажу на основу посебних тенденција и квалификација сваког наставника – руководиоца пројекта. Студенти упознају комплексне задатке архитектуре и планирања града и околине, развијајући, током рада у студију, способности тимског рада и однос према реалном професионалном окружењу.
На основу искуства на овом пројекту, као и током досадашњег тока студија, студенти се опредељују за линију усмерења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Завршене Основне академске или апликативне студије са најмање 60 ЕСПБ реализованих кроз рад на архитектонским и урбанистичким пројектима у студију.

КУРСЕВИ:

Модул М5 – Пројекат 1 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење А – Архитектура

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Први пројекат усмерења А има за циљ да посебно развија неке од следећих способности будућих архитеката:
– препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија;
– апстракцију и презентацију основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења;
– пројектантске вештине неопходне да одговоре захтевима инвеститора, корисника и законске регулативе.
Пројекат је могуће организовати и тако да се реализује кроз оба семестра усмерења (2. и 3), у неком од методолошких оквира који одговарају наведеним циљевима. Задатак обухвата проблематику архитектонског, односно архитектонско-урбанистичког пројекта, како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

КУРСЕВИ:

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Развој знања о основама урбанистичког пројектовања – теоретски принципи, историјски развој и примери, методе и технике у релацији са савременим и будућим трендовима развоја града, као и развој вештина у урбанистичом пројектовању на стратешком и детаљном нивоу (као подршка идејама, сценаријима и развојним опцијама урбаног развоја) уз успостављање релација између архитектуре и планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

КУРСЕВИ:

Усмерење АТ – Архитектонске технологије

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање основних знања и способности за процес пројектовања за градилиште. Изучавање принципа и технолошких поступака реализације објекта кроз технички и организациони аспект. У оквиру овог модула, студенти посебно стичу следеће способности:
– свест о потенцијалима нових технологија;
– разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката;
– стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње, у циљу обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора;
– упознавање са индустријама, организацијама и регулативом који се односе на процес трансформације (превођења) елемената пројекта у изведени објекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

КУРСЕВИ:

Модул М6 – Пројекат 2 – усмерење (А, У, АТ)

Усмерење А – Архитектура

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Први и други пројекат усмерења А имају сродне циљеве, с тим што се, кроз контакт са различитим наставницима, и студент оспособљава да препозна и дефинише сопствене пројектантске принципе, методе и поступке. Студент развија и свест о неопходности континуалног професионалног развоја. Уколико је пројекат организован кроз оба семестра усмерења (2. и 3), неопходно је да предвиђени пројектантски поступак – метод – одговара задатом оквиру, на пример као:
– поставка, репетиција и варирање;
– идеја, продубљивање и разрада;
– студија и пројекат, и сл.
Овим поступцима код студената се развија посебна способност да брзо, креативно и флексибилно одговарају на изазове и промене изражене у реалности професионалне праксе.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

КУРСЕВИ:

Усмерење У – Урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Циљ наставе на модулу је развијање способности сналажења у комплексним ситуацијама у савременом урбаном развоју, у којима је потребно посредовати између различитих, често сукобљених интереса (друштвена интеграција, економски развој, екологија, заштита, …). Теоретска настава и рад на конкретним проблемима подстичу студенте на критички и креативан приступ што омогућава квалитетно бављење праксом и теоријом на подручју урбанистичког планирања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

КУРСЕВИ:

Усмерење АТ – Архитектонске технологије

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Пројекат усмерења 2 у линији АТ омогућава стицање додатног искуства на концептуално различитом задатку, а везаних за процес пројектовања за градилиште. Током израде пројекта, студенти изучавају принципе и технолошке поступке реализације објекта кроз технички и организациони аспект. У оквиру овог модула, студенти посебно стичу следеће способности:
– свест о потенцијалима нових технологија;
– разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката;
– стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње, у циљу обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора;
– упознавање са индустријама, организацијама и регулативом која се односи на процес трансформације (превођења) елемената пројекта у изведени објекат.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положен Модул М4 – Архитектонско-урбанистички пројекат.

КУРСЕВИ:

Модул М7 – Пројектантска радионица

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућност студентима да развију способности брзог и ефикасног доношења пројектантских одлука. Програм радионица доприноси и стицању додатних знања о „лепим“ и „примењеним“ уметностима, у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског пројекта.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна специфична предзнања. Очекује се интересовање студента за понуђене теме.

КУРСЕВИ:

•  М7.1. Радионица 1 списак предложених радионица:

 1. 2D модел
  (др Владимир Миленковић, доцент)
 2. Архитектонски детаљ, структура и архитектура
  (арх. Александру Вуја, доцент)
 3. Енергетски пасош
  (др Александар Рајчић, доцент)
 4. Зелено склониште – алтернативни материјали у архитектури
  (др Ана Радивојевић, ванредни професор)
 5. Креативни центар локалне заједнице – дневни боравак деце са инвалидитетом
  (др Александра Ђукић, ванредни професор)
 6. Мале интервенције: Шумице
  (арх. Небојша Фотирић, доцент)
 7. Мапирање
  (др Ђорђе Стојановић, доцент)
 8. Модел модела 1:20
  (арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор)
 9. Никшићка језера – Нови облици и садржаји на води
  (др Владан Ђокић, редовни професор)
 10. Пројекат и материјализација купатила
  (др Бранислав Жегарац, редовни професор)
 11. Промоција и маркетинг урбаног развоја у природном окружењу
  (мр Бисерка Митровић, доцент)
 12. Простори за прославу Новогодишње ноћи
  (мр Иван Куцина, доцент)
 13. Скечбук (нацртане мисли)
  (арх. Игор Рајковић, доцент)
 14. Splish Splash
  (мр Будимир Судимац, доцент)
 15. Tool House: Рециклирани ентеријер за кућу са локалом
  (др Александра Ступар, ванредни професор)
 16. Видео запис
  (арх. Зоран Абадић, доцент)
 17. БИНА
  (арх. Милан Ђурић, ванредни професор)

 М7.2. Радионица 2

•  М7.3. Радионица 3 списак предложених радионица:

 1. 1 до 1000
  (арх. Владимир Лојаница, редовни професор)
 2. „1 на 1“ – Детаљи западне Eвропе у 1 на 1
  (др Mилан Глишић, редовни професор)
 3. Анимација малог хибрида
  (арх. Зоран Лазовић, редовни професор)
 4. Атмосфера
  (мр Милан Вујовић, ванредни професор)
 5. Визуелни транскрипти
  (др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор и арх. Иван Рашковић, ванредни професор)
 6. Дневни и ноћни изглед објекта
  (др Лидија Ђокић, редовни професор)
 7. Књига режије остварљивости визије „Београда на води” – сценарио, агенда, акциони план
  (др Миодраг Ралевић, редовни професор)
 8. Модел / Концепт / Контекст
  (арх. Дејан Милетић, ванредни професор)
 9. Моделовање сцене
  (арх. Дејан Миљковић, ванредни професор)
 10. Партерно уређење трга испред Храма Светог Марка
  (арх. Миодраг Мирковић, редовни професор)
 11. Перформанс, човек и простор
  (др Ружица Божовић Стаменовић, ванредни професор)
 12. Перформативност архитектонског амбијента
  (арх. Бранислав Митровић, редовни професор)
 13. Програмирање простора
  (арх. Борислав Петровић, ванредни професор)
 14. Пројекат – објекат – ДЕТАЉ
  (арх. Драган Марчетић, доцент)

Модул М8 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул представља секундарни теоретски модул наставе на master студијама. Циљ наставе је стицање одређеног фонда првенствено теоретских знања као допуне или продубљивања материје усмерења. Студент може бирати курсеве из понуде семинара са 1. семестра које није прослушао уз пројекат, семинаре са пројеката истог или другог усмерења (уз додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ), посебне изборне курсеве из факултетске понуде, као и одговарајуће курсеве из понуде других факултета.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна специфична предзнања. Очекује се висок ниво интересовања студента за изабране теме.

КУРСЕВИ:

 М8.1. Изборни предмет 1

 М8.2. Изборни предмет 2

•  М8.3. Изборни предмет 3 списак предложених изборних предмета:

 1. Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи развој: Зелена школа живота, Крушевац
  (др Ксенија Лаловић, доцент и арх. Весна Цагић, доцент)
 2. Архитектура позоришта
  (
  др Гордана Милошевић-Јевтић, доцент)
 3. Дигитална анимација – курс 3
  (мр Бранко Павић, редовни професор)
 4. Дрвене структуре
  (др Жикица Текић, доцент)
 5. Енглески за архитекте 3
  (др Гордана Вуковић-Николић, доцент)
 6. Осветљење у архитектури
  (др Лидија Ђокић, редовни професор)
 7. (Пр)оцена еколошких карактеристика зграда
  (мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент)
 8. Реконструкција и санација објеката високоградње
  (др Ненад Шекуларац, ванредни професор)
 9. Текстура градских простора
  (мр Драгана Базик, редовни професор)
 10. ГРАД БУДУЋНОСТИ 
  (др Миодраг Ралевић, редовни професор)

Модул М9 – Мастер пројекат

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Израдом мастер пројекта студент дипломира. Мастер пројекат представља рад у коме студент повезује сва стечена знања и вештине, показује да влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених урбанистичких, архитектонско-урбанистичких целина, као и другим темама (општим и у оквиру усмерења). Циљ мастер пројекта је увођење студента у висок степен самосталности у свим фазама пројекта. По правилу, теме мастер пројекта су синтезне, и захтевају примену широког спектра предходно стечених знања, вештина и компетенција.
Рад подразумева истраживање и дефинисање пројектног задатка (писану тезу), графички приказ, просторни приказ, и усмену јавну одбрану пред комисијом. Студенти мастер пројекат раде у менторском студију кога бирају према оквирно проблемски понуђеном програму. Менторски студио води један наставник, са сарадником. Студио има најмање 5 и највише 10 студената. Предвиђене су и обавезне консултације са наставницима из блиских области.
Предвиђена је јавна усмена одбрана пројекта после 21 недеље пред комисијом коју чине наставник и консултанти са других катедри и наставници из других студија. Оцена се дефинише на основу интегралне евалуације свих појединих аспеката пројекта.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Положени сви пројектни модули на дипломским студијама (Модул М4, Модул М5 и Модул М6). У случају довољног броја пријављених кандидата, могуће је организовати наставу на Мастер пројекту и током јесењег семестра, за студенте који су стекли услов. Услов за излазак на јавну одбрану мастер пројекта су положени сви испити предвиђени студијским програмом за прва 3 семестра.

КУРСЕВИ:

Начин извођења студија

Настава се остварује предавањима, пројектовањем у студију (атељеу), семинарима, консултацијама, образовно-научним, односно образовно-уметничким радом, менторским радом, и другим облицима наставног и истраживачког рада. Пројектни модули чине кичму студијског програма мастер студија. Тиме специфичан дијалог наставник – студент са свим субјективним компонентама постаје централни део студија. Током дипломских студија, студент не може више од два пута да вежба пројекат у истом студију. Могуће је, у оквиру усмерене наставе, понудити и интегрисане пројекте који се реализују током 2. и 3. семестра, у континуитету. Само у овом случају студент може радити цео усмерени програм у студију код истог наставника, али ово искључује израду дипломског пројекта у истом студију.

Наставни часови у табелама плана изражени су на следећи начин:
Предавања + Вежбе + (Пројектовање у студију).

Само један број у табели говори да је у оквиру датог фонда сати могуће изводити наставу на више различитих начина.

Укупно предвиђено трајање студија је две године, односно 120 ЕСПБ.

Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета

Бодовна вредност сваког предмета је исказана у складу са Европским системом преноса бодова. Бодовна вредност свих студијских подручја и предмета исказана је у документу МАС – АРХИТЕКТУРА (2013/14) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ, у табелама под тачком 5.

Бодовна вредност завршног рада на основним студијама

На дипломским студијама је предвиђен завршни – мастер рад. Овај задатак израђује се у студију, током четвртог семестра, и састоји се од теоретског основа – тезе и пројекта. Одбрана мастер рада је јавна, пред комисијом.

Предуслови за упис појединих предмета или група предмета

Предуслови су дати у описима модула и курсева.

Начин избора предмета из других студијских програма

Студент може одабрати изборни предмет другог студијског програма у оквиру Изборног модула на прва три семестра студија. Услов за избор је одобрење Продекана за наставу.

Услови за прелазак са других студијских програма

Студент може прећи на студијски програм са другог студијског програма исте области студија, у складу са расположивим капацитетима и процедуром која ће бити дефинисана посебним правилником.

Остала питања од значаја за извођење студијског програма

Дипломске студије су „STUDIO DRIVEN“, што подрзумева тежишно наставу у оквиру студија, у којима студенти радом на индивиуалном или групном пројекту стичу потребна знања, вештине и компетенције у области архитектуре. Теоретска настава првенствено је оријентисана као подршка раду на пројекту. Наставни предмети груписани су у оквиру студијских подручја. Резултат похађања наставе на сваком студијском подручју изражава се јединственом оценом. Провера знања врши се путем израде и одбране пројектних елабората и семинарских радова и једноделних (писмених или усмених) испита.

Документи

Више информација о студијском програму Мастер академских студија – Архитектура (2013/14) можете наћи овде:

МАС – АРХИТЕКТУРА (2013/14) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Интерактивни портфолио МАСА 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСА 2013/14 курсевима:

Филтер