UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (03.02.2014.)

Spiskovi studenata i raspored sala za M8.2. Izborni predmet 2

Napomena: termin izbornog predmeta SAVREMENE FASADE I KROVOVI kod prof. dr Aleksandre Krstić-Furundžić je ponedeljak, sala 217 Računarski centar, 14.15-16.00 časova.

Modul M8 – Izborni modul

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izborni modul predstavlja sekundarni teoretski modul nastave na master studijama. Cilj nastave je sticanje određenog fonda prvenstveno teoretskih znanja kao dopune ili produbljivanja materije usmerenja. Student može birati kurseve iz ponude seminara sa 1. semestra koje nije proslušao uz projekat, seminare sa projekata istog ili drugog usmerenja (uz dodatnu ispitnu obavezu od 1 ESPB), posebne izborne kurseve iz fakultetske ponude, kao i odgovarajuće kurseve iz ponude drugih fakulteta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna specifična predznanja. Očekuje se visok nivo interesovanja studenta za izabrane teme.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M8 – Izborni modul: Kurs M8.2. – Izborni predmet 2, 3 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

Christian-Boltanski-Classe-terminale-du-Lycee-Chases-en-1931-1987

Christian Boltanski, Classe terminale du Lycee Chases en 1931, 1987

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
ARTIST’S BOOK (UMETNIKOVA KNJIGA)

Nastavnik:
dr Mariela Cvetić, vanredni profesor

Izborni predmet prve godine master studija nudi studentima mogućnost da istražuju i profesionalno kreiraju specifičnu vrstu umetničke forme Artist’s Book. Pored završenog rada studenti imaju i obavezu tekstualnog obrazloženja rada. Artist’s Book, umetnikova knjiga je umetnička forma nastala i razvijena u svim umetničkim pravcima dvadesetog veka: od avangarde, postmoderne do umetnosti u doba kulture. I kao ideja i kao forma, umetnička knjiga je auristički objekat per se koja preispituje autorski koncept. To je konceptualizacija same knjige koja uključuje u sebe eklekticizam tehnika i uobičajenih reproduktivnih medija (monoprinti, kompjuterski crteži, rukom rađeni crteži), pre svega montažu i kolaž kao povezivanje heterogenog materijala u znacečski poredak. Može da postoji kao knjiga koncept, kao knjiga od ručno rađenog papira, knjiga skulptura ili DVD knjiga. Popularnost ove forme je, stoga, u vezi sa velikom fleksibilnošću i varijacijama koje forma umetnikove knjige ima.

NAPOMENA: ove godine se izborni predmet odvija u saradnji sa Fakultetom likovnih umetnosti i grafičkom odsekom. Maksimalan broj studenata sa Arhitektonskog fakulteta je 10. Nakon završenog semestra predviđena je zajednička izložba u Galeriji Fakulteta likovnih umetnosti.

KURIKULUM: ARTIST’S BOOK (UMETNIKOVA KNJIGA) NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ARTIST’S BOOK (UMETNIKOVA KNJIGA)

201314_M8.2_MRBlagojevi__ilustracija_o

Secesija – pročelje zgrade Društva za ulepšavanje Vračara na Cvetnom trgu, arh. Milan Antonović
Foto: M. Roter Blagojević

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I 20. VEKU – OD KLASICIZMA DO SECESIJE

Nastavnik:
dr Mirjana Roter Blagojević, vanredni profesor

Kroz nastavu će biti sagledane opšte karakteristike i dometi arhitekture u Srbiji u 19. i početkom 20. veka kroz uporednu analizu društvenih, kulturnih i umetničkih promena u Evropi i Srbiji i njihovog uticaja na arhitekturu. Studenti će se kroz samostalna proučavanja pojedinih tema upućivati u istraživanje na terenu i u arhivima, korišćenje izvora iz literature, kao i na kritičko tumačenje pojedinih pravaca, pojava, delovanja pojedinih autora i analizu realizovanih dela.

Cilj predmeta je da se studenti kroz predavanja i samostalna istraživanja bliže upoznaju sa najznačajnijim graditeljima u Srbiji u 19. i početkom 20. veka i njihovim delima kako bi razvili svoj kritički sud o arhitektonskoj baštini u Srbiji u odnosu na opšte evropske tokove.

NOVO KURIKULUM: ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I 20. VEKU – OD KLASICIZMA DO SECESIJE NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ARHITEKTURA U SRBIJI U 19. I 20. VEKU – OD KLASICIZMA DO SECESIJE

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
VIZUELNA KULTURA ZA ARHITEKTE

Nastavnik:
dr Vladimir Mako, redovni profesor

Nastava na ovom predmetu zasnovana je na ideji da postavljanjem pitanja koja podstiču na razmišljanje studenti razvijaju sposobnost kritičkog razmišljanja, jasnog razumevanja sopstvenih stavova o arhitekturi, kao i veštine čitanja i pisanja. Arhitekti su kroz celu istoriju težili da ostvare san o „kompletnoj građevini“, vekovima tragajući za sintezom i izmirenjem između forme i funkcije, tradicije i inovacije, konteksta i građevine, umetnosti i inženjerstva. Arhitektura je ispunjena dijalektikom i rešavanjem odnosa među suprotnostima, kao što su: puno i prazno, svetlost i senka, unutrašnjost i spoljašnjost, pokret i mirovanje, ovojnica i otvor, prirodno i napravljeno, i ne može se birati jedno od ta dva jer su oba pola potrebna i neophodna. Prateći ovakav koncept dijalektike, studenti međusobno diskutuju i raspravljaju uz pomoć argumenata koji podržavaju njihovo mišljenje. Zato je ovaj kurs postavljen oko glavnih tema u arhitekturi koje imaju više tačaka posmatranja i veoma su relevantne za disciplinu danas. Pokušaćemo zajedno da odgovorimo na pitanja: Koja je najznačajnija građevina u celoj istoriji arhitekture i zašto? Šta za arhitekturu ima manju/veću/najveću ulogu ili značaj? Šta je najurgentnija tema u arhitekturi danas? Kako disciplina arhitekture može da se menja u budućnosti? Uz pomoć ovih i sličnih pitanja, dijalektike kao organizacione strukture kursa i debata na času kao operativnog metoda, očekuje se kod studenata razvoj sposobnosti za uočavanje različitih putanja arhitektonskog razmišljanja danas i kroz istoriju.

NOVO   KURIKULUM: VIZUELNA KULTURA ZA ARHITEKTE NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: VIZUELNA KULTURA ZA ARHITEKTE

201314_M8.2_Branko-Pavic_ilustracija-(1)_o

Frejm iz ispitne animacije, student Nataša Stanaćev, Digitalna animacija – kurs 2, 2008. god.

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 2

Nastavnik:
mr Branko Pavić, redovni profesor

Tema Kursa 2 iz Digitalne animacije su objekti i bića koja se kreću kroz fluide. Obuhvaćene su dve oblasti dizajna, modelovanja i metode animacije. Prva je modelovanje „čvrstih“, nedeformabilnih objekata. Tip animacije je animacija povezanim ključevima i animacija po putanji. Druga oblast je modelovanje organskih i prirodnih formi. Animacija je primenom deformera i morfinga. Izučavaju se primene tekstura i osnove fotorealističnog renderinga. Nastava se izvodi u softveru Autodesk Softimage koji spada među vodeće aplikacije za 3D karakter animaciju, vizuelne efekte, vizuelizacije i video igre. Obuka u ovako kompleksnom softveru kandidatima daje veoma širok opseg znanja primenjiv u različitim disciplinama – od filmske i reklamne industrije, industrije video igara, arhitektonskih vizuelizacija i animacija do naučno istraživačkih projekata i samostalnih umetničih radova.

NOVO KURIKULUM: DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 2 NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 2

kurs_thumb_1

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2 – Pričanje priča (Storytelling)

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

Cilj predmeta je razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) na tekstovima iz istorije arhitekture i civilizacije. Specifično se razvijaju verbalne sposobnosti vezane za novu komunikativnu strategiju u engleskom jeziku storytelling tj. kako ispričati priču.

NOVO KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2 NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2

201314_M8.2_Igor-Rajkovic_ilustracija_o

Stepenište u kući za odmor. Kumbor, Crna Gora.
Autor: Nebojša Fotirić dipl.inž.arh.

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
NEŠTO IZMEĐU pod_zid_plafon

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Cilj nastave je sticanje novih praktičnih i teoretskih znanja koja reviduju, nadograđuju i unapređuju postojeće projektantske veštine. Akcenat je stavljen na precizno definisanje projektantskog procesa koji prati projekat od idejne faze do realizacije. Ovakvim pristupom novostečena znanja dobijaju upotrebnu vrednost.

NOVO KURIKULUM: NEŠTO IZMEĐU pod_zid_plafon NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: NEŠTO IZMEĐU pod_zid_plafon
201314_M8.2_Ivan-kucina_foto
BKK1 Vien | Foto: Ivan Kucina

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
NOVI MODELI VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA

Nastavnik:
mr Ivan Kucina, docent

Ovaj izborni predmet okupiće treću generaciju studenata koja će se na poseban način bavati analizom novih modela višeporodičnog stanovanja u svetu. Prva generacija je izdvojila obradila i organizovala prema geografskim oblastima gotovo dve stotine primera stambenih zgrada izgrađih od 2007 do 2012 godine. Druga generaija je te primere analizirala kroz četrdestet dihotmmijskih parova, a ovo generacija treba da ih sagleda kroz odnose različitih atributa koji se u tim parovima nalaze. Cilj predmeta je da se analiički označe novi modeli višeporodičnog stanovanja u svetu i da se stvori baza podtaka koja će korititi svima koji projektuju stambenu arhitekturu.

Studenti će pregledati sadržaj bloga u kome su arhivirani obrađeni modeli višeporodičnog stanovanja. Iz serije dihotomija koje su korišćene za analizu modelapa odabraće pet do deset atributa čije će odnose označiti. Onda će za odabranu grupu atributa pronaći pet do deset primera višeporodični će prezentovati elaborat kao kratko predavanje tokom semstra i na kraju postaviti ga na blog. U izbor ulaѕe sledeći atributi: generičko i kontekstualno kvantitet i kvalitet struktura i proces tok i obrazac objekat i odnosi sadržaj i izgled stvarno i idealno teško i lako razumno i osećajno trajno i promenljivo duhovno i materijalno haos i red deo i celina otvoreno i zatvoreno spolja i unutra prirodno i izgrađeno javno i privatno varga opšte i pojedinačno pravilno i nepravilno formalno i neformalno sputano i slobodno individualno i zajedničko potrebno i suvišno razuđeno i uđeno puno i prazno raskoš i potreba.očigledno i skriveno haj tek i lo tek ideja i realizacija homogeno i heterogeno aktuelno i virtuelno mala i velika.dinamika i statika

http://newhousingmodels.blogspot.com

NOVO KURIKULUM: NOVI MODELI VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA

201314_M8.2_DraganStamenovic_ilustracija_o

Foto: doc. Dragan Stamenović

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
OBJEKTI TRGOVINE – TRŽNI CENTRI I NJIHOVA (R)EVOLUCIJA

Nastavnik:
arh. Dragan Stamenović, docent

Tematska oblast nastave odnosi se na aspekte programa, strukture i funkcionalnih rešenja složenih trgovačkih objekata, kao posebne tipološke grupe u okviru javnih gradskih sadržaja, koji kontinualno utiču na bitne programske i prostorne odlike urbanog tkiva. Evolucija tipoloških modela trgovačkih objekata, u svom savremenom izrazu, obuhvata proširenje njihove osnovne funkcije i sintezu sa brojnim sadržajima koji kao rezultat imaju široku paletu raznovrsnih arhitektonsko-urbanističkih rešenja.

Osnovni cilj nastave je sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti koja se odnosi na planiranje i projektovanje objekata trgovine kao jednog od tipoloških modela u okviru grupe javnih objekata.
Teoretska nastava je organizovana kroz predavanja i diskusije u sklopu teme koja se obrađuje. Tokom rada na izbornom predmetu studenti se opredeljuju za jednu od tema koja će biti predmet istraživanja i izrade završnog rada.

Težište studentskog zadatka vezano je za istraživanja u okviru ove tematske oblasti, rada na analizi, tumačenju i programsko-prostornoj proveri pretpostavljenog modela (rešenja) na konkretnoj lokaciji, po izboru.

NOVO   KURIKULUM: OBJEKTI TRGOVINE – TRŽNI CENTRI I NJIHOVA (R)EVOLUCIJA

1314_M8.2_VladimirMako_ilust_03_o

Akihisa Hirata, Blomberg paviljon, Tokio, Japan, 2011.

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
OSNOVE SIMBOLIČKE I ESTETSKE KOMUNIKACIJE U ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Vladimir Mako, redovni profesor

Osnovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama simbolike i estetike u arhitekturi, razmatrajući estetičke i simboličke diskurse od antike do savremenog doba.

Putem predavanja se nastoji da se sistematski prouče i spoznaju uticaji koji su uslovili razvoj simboličke i estetičke misli u arhitekturi.
Dvadeseti vek dinamički interpretira oblasti simboličkog i estetskog u arhitekturi. Nova vrsta interpretacije može se posmatrati kao posledica događanja na širem teoretskom planu i uobličenja novih tumačenja vrednosti simboličkog i estetskog u umetničkoj kreaciji i uticaju na posmatrača. Kao sastavni deo ovih procesa, u dvadesetom veku se javljaju različite kontradiktornosti, sukobi i protivurečni stavovi ovih tumačenja. To se posebno osetilo u oblasti arhitektonskog stvaralaštva. Na šta je posebno uticalo specifično povezivanje simbolizma i estetike u teorijama o umetničkom stvaralačkom procesu. Oblikovni kvaliteti, značenja i društvena uloga arhitekture na taj način su dobili nove dimenzije i tumačenja u odnosu na i ideje i stavove prethodnih epoha.

NOVO KURIKULUM: OSNOVE SIMBOLIČKE I ESTETSKE KOMUNIKACIJE U ARHITEKTURI NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: OSNOVE SIMBOLIČKE I ESTETSKE KOMUNIKACIJE U ARHITEKTURI NOVO Uputstvo za portfolio: OSNOVE SIMBOLIČKE I ESTETSKE KOMUNIKACIJE U ARHITEKTURI

kurs_thumb_1

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 2 (POLJOPRIVREDNI OBJEKTI)

Nastavnik:
dr Milorad Ribar, redovni profesor

Osnovni cilj nastave je sticanje teoretskog i praktičnog znanja studenata u oblasti projektovanja različitih vrsta poljoprivrednih objekata. Nastava je koncipirana tako da unapredi sposobnosti studenata u savladavanju urbanističkih i arhitektonskih problema, imajući u vidu specifičnost raličitih okruženja, prostornih situacija i tehnoloških zahteva ove vrste objekata. Razvijanje snalažljivosti studenata u pristupu rešavanja posebnih problema projektovanja. Studenti se podstiču da tretiraju realne prostore, projektuju na konkretnim modelima i u stvarnim situacijama.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 2

1314_M8.2_AnaNikezic_ilustracija_o

Lessons For Students In Architecture 1991 – Herman Hertzberger

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
RE_BIRTH – novi život napuštenih prostora

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Razumevanje složenosti fenomena napuštenih prostora u gradu, posmatranog sa urbanističkog, arhitektonskog, kulturno-istorijskog i društveno-ekonomskog stanovišta, te ispitivanja potencijala njegove transformacije kroz okvir savremenog načina života.

KURIKULUM: RE_BIRTH – novi život napuštenih prostora NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: RE_BIRTH – novi život napuštenih prostora

201314_m8.2_branislavzegarac_ilustracija_o

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
REALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA: AKTUELNI PROBLEMI, PRIMENA SAVREMENIH TEHNOLOGIJA I GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa aktuelnim problemima u realizaciji objekata sa armirano betonskom i čeličnom nosećom konstrukcijom, kao i sa završim radovima, savremenim građevinskim materijalima i proizvodima koji se primenjuju u izvođenju objekata visokogradnje. Znanja koja stiču na ovom predmetu treba da im omoguće snalaženje u praksi u procesu realizacije i praćenja projekta (stručni i projektantski nadzor).

NOVO KURIKULUM: REALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: REALIZACIJA ARHITEKTONSKIH OBJEKATA

201314_M8.2_G.Milosevic_ilustracija_o

Bishop Edward King Chapel, Niall McLaughlin Architects, 2013.
Foto: Denis Gilbert

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
RELIGIJA KULTURA ARHITEKTURA

Nastavnik:
dr Gordana Milošević-Jevtić, docent

U toku rada na predmetu RELIGIJA KULTURA ARHITEKTURA biće posebno posvećena pažnja formiranju tri velike religije; judeizma, hrišćanstva i islama i njihovim međusobnim relacijama, u pojedinačnim i zbirnim elementima arhitekture. Pažnja studenata biće usmerena i ka tumačenju uticaja ovih religija u stvaranju kulturnog miljea i pojedinih istorijskih prekretnica ove tri velike konfesije, kao i njihov međusobni uticaj na izdvajanje zajedničkih elemenata u oblikovanju forme i stila u arhitekturi. Posebno će se studenti upoznati i sa komparativnim istraživanjima i analizama koje se odnose na ustanovljavanje oblika i simbolike sakralne arhitekture. U interaktivnom radu sa studentima trebalo bi da se otvore pitanja vezana za poreklo sakralne arhitekture, kao i sa savremenom metodologijom i pristupom u njihovom projektovanju.

NOVO KURIKULUM: RELIGIJA KULTURA ARHITEKTURA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: RELIGIJA KULTURA ARHITEKTURA

201314_M8.2_A-Krstic-Furundzic_autor-foto_o

Frankfurt’s My Zeil shopping Centre
Foto: A. Krstić-Furundžić

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
SAVREMENE FASADE I KROVOVI

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa principima projektovanja i izvođenja omotača objekata, sa akcentom na energetskoj efikasnosti. Predmet izlaganja su unapređene tehnologije oblaganja i zastakljenja, koncepti i tehnička rešenja fasada i krovova u funkciji energetskih dobitaka (proizvodnje toplotne i električne energije), kontrole dnevnog osvetljaja i upada sunčevih zraka i ostvarenja prirodne ventilacije, odnosno korišćenja obnovljivih izvora energije, a u cilju smanjenja energetskih potreba objekta i time zagađenja životne sredine.
Student razvija veštine kritičkog i kompleksnog pristupa kako u teorijkom-istraživačkom tako i praktičnom području arhitektonskog i urbanističkog projektovanja. Upoznaju se potencijali novih tehnologija materijalizacije arhitektonskih objekata, od koncepata do detalja i uticaja primenjenih materijala. Sticanje sposobnosti da se deluje sa inovativnim, tehničkim kompetencijama u primeni tehnika građenja i razumevanju njihovog razvoja doprinosi ukupnoj kompetenciji studenta.

NOVO   KURIKULUM: SAVREMENE FASADE I KROVOVI NOVO   Formular zapisnika za ocenjivanje: SAVREMENE FASADE I KROVOVI

201314_M8.2_Aleksandra-Stupar_ilustracija_o

Grafit iz Beograda
Foto: Aleksandra Stupar

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
SAVREMENI GRAD – tranformacije, arhitektura, značenja

Nastavnik:
dr Aleksandra Stupar, vanredni profesor

Cilj predmeta je istraživanje fenomena savremenog, globalnog grada, njegovih osnovnih karakteristika i zakonitosti koje su posledica procesa globalizacije. Studentu se omogućava sveobuhvatno sagledavanje relacije između urbane strukture/arhitekture, najnovijih tehnoloških, ekoloških, kulturoloških trendova i socio-ekonomskih tokova što doprinosi razumevanju specifičnosti globalnog grada i njegovog funkcionisanja u svetskim mrežama.

NOVO   KURIKULUM: SAVREMENI GRAD – tranformacije, arhitektura, značenja

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
smart RECY cling – objekti od RECI kliranog materijala

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Osnova rada na izbornom predmetu je upoznavanje studenata sa savremenim tokovima projektovanja i realizacije arhitektonskih objekata od recikliranog materijala.Reciklaža je energetski intenzivan proces koji utiče na smanjenje ukupno potrebne količine energije u životnom ciklusu objekta. Nastava u okviru izbornog predmeta ima za cilj da studente, kroz teorijsku nastavu, studije slučaja i gostujuća predavanja, upozna sa sistemima reciklaže, načinom upotrebe recikliranih materijala i osnovnim principima projektovanja. Reciklirani materijali i projektantski zahtevi tretiraće se kao deo celovitog procesa energetske optimizacije arhitektonskog objekta unutar koga tehnološki razvoj i razvoj svesti o neophodnosti upotrebe recikliranih materijala omogućava korišćenje potencijala materijala dobijenih na ovaj način. Studenti će kroz praktičan rad na izradi projekta objekta od recikliranog materijala steći adekvatna teorijska i praktična znanja o složenim aspektima projektovanja objekata upotrebom recikliranih materijala.

NOVO   KURIKULUM: smart RECY cling NOVO   Formular zapisnika za ocenjivanje: smart RECY cling

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
STANIČNI OBJEKTI – DISTRIBUTIVNE ZONE GRADA

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Kurs ima za cilj da studentima master studija omogući da se upuste u oblikovanje i koncipiranje staničnih objekata, važnih distributivnih zona grada i fokusu mnogih sadržaja. Ovim zadatkom studenti treba da razvijaju osećaj za kontekstualnost megastrukture u gustoizgrađenoj matrici, da vežbaju spajanje infrastrukture i suprastrukture saobraćajnih objekata, da vešto koriste superpoziciju sadržaja po vertikali, da potvrde važnost proporcionisanja i modularnosti, kao i da pretpostave primere na i smelija oblikovna i konstruktivna rešenja.
Aktuelnost zadatka je u formiranju saobraćajnih interchange punktova u funkciji održivog razvoja gradova, očuvanja životne sredine i energetske efikasnosti novih objekata.
Sveobuhvatnost problematike staničnih objekata sa urbanističkog, arhitektonskog i konstruktivnog aspekta daje studentu šansu da upotrebi sintezni pristup rešavanju zadatka.

KURIKULUM: STANIČNI OBJEKTI – DISTRIBUTIVNE ZONE GRADA NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: STANIČNI OBJEKTI – DISTRIBUTIVNE ZONE GRADA

1314_M8.2_DraganaVT_ilustracija

Foto: D. Vasiljević

Kurs M8.2. – Izborni predmet 2:
FENOMEN BOJE U ARHITEKTONSKOM PROSTORU

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević, vanredni profesor

U okviru izbornog predmeta FENOMEN BOJE U ARHITEKTONSKOM PROSTORU ispituju se odnosi boje, korisnika i prostora, kao i upotreba boje kao informacije i sredstva vizuelne komunikacije. Diskusije o nastanku kolorističke kulture, upotrebi boje, problemima istoričnosti i značaja boje u umetnosti kreiranja prostora, funkcionalne boje u kreiranju prostora, njegove atraktivnosti, pristupačnosti i načina njegovog oživljavanja sa akcentom na transformaciju kroz ulogu u oblikovanju relacije grada, arhitektonskog prostora i čoveka, i stvaranja novog ambijenta.

Rezultati rada prethodnih generacija: http://landscapestruktura.blogspot.com/

KURIKULUM: Fenomen boje u arhitektonskom prostoru NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: Fenomen boje u arhitektonskom prostoru