UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
MASU_logo_o

Naziv i ciljevi studijskog programa

NAZIV PROGRAMA:
Master akademske studije – Integralni urbanizam, dvogodišnje studije – 120 ESPB

Studijski program se ostvaruje u okviru sledećih obrazovno-naučnih, odnosno obrazovno–umetničkih polja:

  1. Tehničko-tehnološke nauke;
  2. Društveno-humanističke nauke;
  3. Umetnost.

OSNOVNI CILJEVI MASTER AKADEMSKIH STUDIJA INTEGRALNI URBANIZAM:
Značaj i relevantnost urbanizma kao discipline u svetu raste, a integralni pristup postaje okosnica načina razmišljanja i delovanja u prostoru. Pred budućim studentima je izazov savladavanja problema i odgovora na prostorna, tehnička, socijalna i druga pitanja značajna za urbano i prostorno planiranje i urbani dizajn. Stoga studijski program Integralni urbanizam ima za cilj da buduće urbaniste i urbane dizajnere obuči veštinama za kreiranje novih rešenja za efektivnu, efikasnu i estetski zadovoljavajuću organizaciju i eksploataciju urbane sredine u dinamičnom socio-ekonomskom i kulturnom okruženju sa velikim posledicama po proces urbanizacije.

U ovim okolnostima ciljevi studijskog programa Integralni urbanizam su da:

  • pruži obrazovanje i kvalifikacije za nov profesionalni profil, za koji do sada nije postojao posebni nastavni program, iako je društvena potreba za njim evidentna,
  • uspostavi suštinsku i formalnu vezu sa evropskim principima i načinima obrazovanja za profesiju urbanista, uvodeći savremene teoretske i praktične pristupe i metode rada, kao i aktuelne teme/oblasti koje su već predmet studiranja u visokoobrazovnim institucijama u Evropi i svetu,
  • objedini i integriše uže stručne i naučne oblasti nepohodne za formiranje kvalifikovanog kadra za poslove u domenu urbanizma i prostornog planiranja,
  • pruži odgovarajuću osnovu za dalje profesionalno i/ili naučno usavršavanje.
Integralni_urbanizam_Beograd_800x600

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studije drugog stepena su akademskog karaktera. Nastava sadrži teme iz polja tehničko-tehnoloških i društveno-humanističkih nauka i umetnosti. Ishod procesa učenja je sticanje adekvatnih znanja, veština i kompetencija, kao i profesionalne kvalifikacije koja omogućava samostalno i odgovorno bavljenje urbanističkom strukom, a u skladu sa nacionalnom i regulativom EU.

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja

UVERENJE O AKREDITACIJI

Uslov za upis studenata na studijski program

Na prvu godinu Master akademskih studija – Integralni urbanizam se upisuje ukupno 32 studenta. Uslov za upis na prvu godinu Master akademskih studija – Integralni urbanizam su završene Osnovne akademske studije arhitekture, ili drugih srodnih oblasti, kao na primer prostorno planiranje, turizam, ekonomija, sociologija, pravo, pejzažna arhitektura, dizajn, saobraćaj, građevina, menadžment, i ostvareno najmanje 180 ESPB bodova. Drugi stepen akademskih studija moguće je upisati kao nastavak Osnovnih studija (prvi stepen), nakon završenih Master studija iz drugih oblasti, ili nakon određenog perioda prakse.

Studijski program

Pregled kurseva za Master akademske studije – Integralni urbanizam:

Način izvođenja studija

Ukupno predviđeno trajanje studija je dve godine, odnosno 120 ESPB.

Nastava se ostvaruje predavanjima, vežbama, radom u studiju, seminarima, konsultacijama, obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim radom, mentorskim radom, stručnom praksom i drugim oblicima nastavnog i istraživačkog rada.

Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta

Bodovna vrednost svakog predmeta je iskazana u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Bodovna vrednost svih studijskih područja i predmeta iskazana je u dokumentu MAS – Integralni urbanizam (2014/15) – STUDIJSKI PROGRAM, u tabelama pod tačkom 5.

Bodovna vrednost završnog rada na osnovnim studijama

Na master studijama je predviđen završni rad – master rad. Ovaj zadatak izrađuje se u studiju, tokom četvrtog semestra, u saradnji sa mentorom. Odbrana završnog rada je javna, pred komisijom.

Preduslovi za upis pojedinih predmeta ili grupa predmeta

Preduslovi su dati u opisima predmeta MAS – Integralni urbanizam (2014/15) – STUDIJSKI PROGRAM, u tabelama pod tačkom 5.

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa

Student može preći na studijski program sa drugog studijskog programa iste oblasti studija, u skladu sa raspoloživim kapacitetima i procedurom koja će biti definisana posebnim pravilnikom.

Ostala pitanja od značaja za izvođenje studijskog programa

Provera znanja vrši se putem izrade i odbrane projektnih elaborata i seminarskih radova, putem kolokvijuma i jednodelnih (pismenih ili usmenih) ispita.

Opšte o studijskom programu Integralni urbanizam

Novi program Master akademskih studija Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u organizaciji Departmana za urbanizam, je posebno razvijen za studente koji žele da nastave karijeru u oblasti urbanog i prostornog planiranja i urbanog dizajna. Studijski program Integralni urbanizam je prilagođen novoj ulozi stručnjaka u planiranju i oblikovanju gradova u okruženju koje prolazi kroz velike promene urbanog razvoja zemlje u tranziciji, izmenjenom ekonomskom, institucionalnom i kulturnom okviru savremenih gradova, i istovremeno koncipiran po uzoru na vodeće evropske fakultete.

Studijski program Integralni urbanizam je kompatibilan Osnovnim, kao i Master akademskim studijama srodnih fakulteta u zemlji i inostranstvu (u oblasti arhitekture, prostornog planiranja, turizma, ekonomije, sociologije, prava, pejzažne arhitekture, dizajna, saobraćaja, građevine, menadžmenta i dr.), što omogućava lak transfer studenata sa drugih fakulteta. Nastava omogućava formiranje visokoobrazovanih kadrova koji će biti kompetentni i konkurentni u savremenom poslovnom okruženju.

Različiti oblici nastave – predavanja, studiji, studijska putovanja, neformalne diskusije, seminari i radionice, rad na terenu, poseta institucijama, gostujuća predavanja stručnjaka u domenu edukacije i iz prakse, iz zemlje i inostranstva, omogućiće kvalitetan individualni i grupni rad studenata u opuštenom i neformalnom okruženju, što omogućava kvalitetnu razmenu interesa, znanja i ideja.

Način ocenjivanja i dostizanja rezultata u nastavi će podstaći studente na kontinualan rad – kroz forme kao što su eseji, izveštaji, plakati, prezentacije, izložbe i izlaganja u realnom okruženju, uz učešće zainteresovanih aktera i institucija u procesu planiranja i oblikovanja gradova. Kroz aktuelna pitanja urbanog razvoja u svetu (globalizacija, umreženo društvo, tokovi kapitala, klimatske promene, učešće građana u procesu planiranja i oblikovanja gradova, razvoj kreativnih ekonomija, razvoj javnih prostora, konfliktne situacije u prostoru kao što je neformalna izgradnja) studenti stiču znanja za nastavak akademskog obrazovanja ili za suočavanje sa izazovima u praksi.

Kome je studijski program namenjen

Studijski program Integralni urbanizam predstavlja sintezu različitih znanja iz oblasti urbanizma. U tom smislu, studijski program je koncipiran tako da obuhvata nastavu iz polja tehničko-tehnoloških nauka, društveno-humanističkih nauka i polja umetnosti.

Studijski program Integralni urbanizam namenjen je studentima koji žele da razviju kritičku svest o planerskim problemima i da steknu sistematsko razumevanje aktuelnog pristupa urbanom i prostornom planiranju i urbanom dizajnu u Srbiji, zemljama EU i u regionu.

Širok spektar oblasti i tema koje obuhvata studijski program Integralni urbanizam zadovoljiće interesovanja budućih studenata koji su Osnovne studije završili u oblasti arhitekture i urbanizma, kao i srodnim i kompatibilnim oblastima. Suštinski, uključivanje studenata različitih, ranije stečenih obrazovnih profila doprineće neposrednom integrisanju struka i znanja u procesu obrazovanja i učvrstiti integralni pristup kao platformu. Formalno, omogućiće sticanje profesionalne kvalifikacije – ulaznog osnova za licencu samostalnog urbaniste i samostalnog planera Inženjerske komore Srbije.

Stečene veštine i znanja

Mogućnosti delovanja nakon završetka studija na studijskom programu Integralni urbanizam su brojne. Student stiče znanja i veštine za rad u profesionalnoj praksi u organima državne i lokalne uprave kao i profesionalnim institucijama u javnom, privatnom i trećem sektoru, uz osposobljenost za izradu i sprovođenje urbanističkih i prostornih planova i studija, urbanističkih projekata i studija lokacije, strateških i akcionih planova, istraživačkih projekata, osposobljenost za konsultantske usluge u oblasti urbanizma i dr., a u skladu sa nacionalnom regulativom i regulativom u regionu i EU. Po završetku studija, student će biti sposoban da proizvodi efektivna planerska rešenja u kompleksnim situacijama i/ili da ih kritički vrednuje, bira i primenjuje različite alate i tehnike, primeni sveobuhvatno znanje i razumevanje političke, ekonomske i socijalne prirode donošenja odluka u planiranju, razume značaj različitosti pitanja zainteresovanih aktera i prava u procesu urbanog planiranja, dizajna i drugo.

U trenutnim uslovima veoma promenljivog tržišta rada, ali i sve više izraženim potrebama struke za specijalizovanim profilima u oblasti urbanizma, program Master akademskih studija – Integralni urbanizam omogućava diplomiranim studentima veći izbor zanimanja posle dve godina studija. Takođe, studijski program Integralni urbanizam je otvoren i za one kandidate koji žele da posle profesionalnog angažovanja nastave svoje dalje akademsko obrazovanje u oblasti u kojoj imaju veću mogućnost zaposlenja ili u kojoj su već stekli određeno stručno iskustvo. Na ovaj način, studijski program obezbeđuje sticanje kompetencija koje su društveno opravdane.

Kontakt

Arhitektonski fakultet
Univerzitet u Beogradu
Bulevar Kralja Aleksandra 73/II
11000 Beograd

Rukovodilac studijskog programa
dr Marija Maruna, docent
kabinet: 245
marija.maruna@arh.bg.ac.rs
telefon: +381 11 3218745

Šef kolegijuma studijskog programa
dr Ksenija Lalović, docent

Sekretar studijskog programa
dr Ana Perić, asistent

Interaktivni portfolio MASU 2014/15 kurseva

Sve informacije u vezi sa MASU 2014/15 kursevima:

Filter