УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - I година - 1. семестар Date: 19/09/2014 Кључне речи: ,
salvador-bahia-brasil_o
Salvador Bahia Brasil

МАСУ – I година – 1. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – I година – 1. семестар: Курс МАСУ М1.5. – Интегрална анализа територије

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 10 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Нема услов

НАСТАВНИК:
др Марија Маруна, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Циљ курса је упознавање са интегралним приступом анализе територије у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. Студенти се упознају са интегралним приступом који подразумева анализу како производа тако и процеса развоја градова, кроз: интегрални приступ урбаним проблемима; урбане стратегије у условима брзих промена; интегрисање економске, друштвене и еколошке димензије развоја; анализа процеса локалногм развоја у транзицији; стратешки развојни оквир и партнерство у развоју градова; изазови неконтролисаног урбаног развоја у транзицији. Посебан нагласак је на разумевању институционалног и организационог оквира планске интервенције у условима конфликтних циљева развоја: глобалне конкуренције, друштвене једнакости и остварења бољих услова живота.

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени за:
• Препознавање различитих професионалних улога у пракси управљања градовима, различитим облицима јавне интервенције,
• Разматрање и критичку анализу формалног урбанистичког планирања са циљем континуалног унапређења праксе,
• Идентификацију различитих интереса који се испољавају у изградњи градова,
• Разумевање главних трендова у урбаном развоју као што су децентрализација, политичка фрагментација, просторна и друштвена слојевитост, економска трансформација, нови облици управљања градовима, нови облици стручног деловања, итд.
• Издвајање урбаних проблема и сагледавање његових кључних аспеката на које се може деловати различитим мерама; критички процене прошле, садашње и будуће предлоге за решавање проблема,
• Разумевање основне имликације акција које су неопходне за ефективну промену облика деловања и изградњу капацитета,
• Даље развијање својих способности и капацитета у интердисциплинарном деловању у пракси.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Кроз презентацију и анализу примера јавне интервенције студенти се упознају са улогом различитих актера, приватних и јавних у решавању друштвених проблема и омогућавању и подстицању развоја. Кроз рад у студију студенти се упознају са политикама, планирањем и одлучивањем и овладавају вештинама истраживања које могу бити корисне у професионалном раду. Студенти бирају проблем – подручје истраживања у циљу унапређења сазнања и омогућавања напретка ка пожељном циљу, одн. спречавања нежељених последица. Проблем се бира тако да представља подручје јавног али и стручног и теоријског и практичног интереса, да представља одређену тешкоћу у развоју, да његово решење буде хитно, и да истраживање може допринети развоју знања.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Рад у студију се одвија кроз интензивну комуникацију са студентима, јавна излагања студената, дискусије, кратке задатке, рад на елаборату. Од студената се очекује да се за сваки час припремају и активно учествују у настави.

Документи

Више информација о курсу можете наћи овде:

КУРИКУЛУМ: Курс МАСУ М1.5. – Интегрална анализа територије

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер