УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 3. семестар Date: 20/09/2014 Кључне речи: ,
amsterdam_o
Amsterdam

МАСУ – II година – 3. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 3. семестар: Курс МАСУ М3.6. – Технике и алати 2 – Kомуникацијa и сарадњa у партиципативном процесу урбаног планирања

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Обавезан

УСЛОВ:
Положен испит Технике и алати 1

НАСТАВНИК:
др Ксенија Лаловић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ ПРЕДМЕТА:
Технике и алати за успостављање добре комуникације и оснаживање партиципације и сарадње свих учесника у урбаном развоју премиса су ефективности урбаног планирања и пројектовања и ефикасности спровођења планова и пројеката, и саставни су део професионалног профила модерног урбанисте. Улога урбаниста у савремениим условима превазилази скуп експертских послова и проширује се на задатке фасилитације планерског процеса. У том смислу:
• Основни циљ наставе на предмету је упознавање, стицање знања и савладавање основних техника аналитичких и организационих и поступака фасилитације и медијације у партиципативном процесу урбанистичког планирања и пројектовања.
• Оперативни циљ наставе је упознавање и савладавање коришћења основних алата за поступак планирања и организације партиципативног процеса и система информисања учесника

ИСХОД ПРЕДМЕТА:
Разумевање улоге и комплексности практичних професионалних задатака урбанисте у менаџменту партиципативног процеса урбаног планирања и пројектовања.
Способност препознавања и избора партиципативних техника и адекватних комуникационих алата који су примерени разматраном проблемском контексту у процесу урбаног планирања и пројектовања.
Стицање знања о поступцима у спровоћењу техника и употреби алата, њиховој сложености, потребним ресурсима и условима за њихово стпровоћење.
Овладавање вештинама употребе основних техника у контекту конкретно задатог урбаног контекста.
Овладавање вештинама формирања инфромационе платформе за комуникацију и колаборацију.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Обухвата тематске јединице из ТИС система за подршку одлучивању засновани на ГИС технологијама, анализе стејкхолдера, идентификације и припреме организације и техника партиципације, технике припреме и спровођења групних процеса: визионирања, анализе проблема и могућности развоја, приоритизације проблема кроз технику дијалога са проблемом, поступак анализе поља сила, анализе матрице циљева, итд. унапређење комуникације и управљање конфликтима кроз медијацију или преговарање.
Обухвата практичан рад на употреби основних алата и професионалне тренинге и њихово симулационо или практично спровођење у контекту задатког урбаног полигона.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава на предмету се одвија кроз интерактивна предавања, практичан рад на терену, симулационе вежбе на конкретно задатом урбаном контексту који је тема интегралног пројекта како би добијени резултати били употребљиви у процесу израде пројекта.

Интерактивни портфолио MАСУ 2014/15 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2014/15 курсевима:

Филтер