UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MAS 2015/16.
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju završnog rada. Dokumente možete preuzeti ovde:

Master završni rad: FINALNI RASPORED ODBRANA Master završni rad: PROTOKOL O POLAGANJU ZAVRŠNOG RADA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS 2015/16
STUDIJSKI PROGRAMI: Arhitektura, Unutrašnja arhitektura i Integralni urbanizam
Obaveštavaju se studenti druge godine MAS da će se uverenja o stečenom uslovu za odbranu Master završnog rada (MASA i MUAD) i Master projekta (MASU) podizati u periodu od 01. jula do 05. jula 2016. godine, od 10.00 do 16.00 sati u studentskoj službi, uz uplatu od 1000,00 dinara.

Uverenje o stečenom uslovu za odbranu master projekta – PRIMER UPLATNICE

Obaveštenje za studente II godine MASA 2015/16 (11.02.2016)
Konačan spisak studenata:
MASA-A24023 Master završni rad – A

Obaveštenje za studente II godine MASA 2015/16 (09.02.2016)
Spiskovi studenata i slobodna mesta (PRVI KRUG IZBORA) za izbor u drugom krugu:
MASA-A24023 Master završni rad – A

Studenti koji nisu primljeni kod željenog mentora u prvom krugu konkurišu za preostala upražnjena mesta rangiranjem mentora u drugom krugu predajom popunjenog obrasca Studentskoj službi u sredu, 10. februara 2016. godine u 10 sati. Konačni spiskovi studenata objavljuju se na fakultetskom sajtu u petak, 12. februara 2016. godine.

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
II godina – 4. semestar
MODUL ARHITEKTURA
A26 MASA-A24021

MASTER TEZA

A27 MASA-A24022

MASTER PROJEKAT

A28 MASA-A24023

MASTER ZAVRŠNI RAD

Lista izbornih projekata:

201516_MASA-A2402-01-MIRKOVIC

Gustave Moreau – Phaethon, Musée du Louvre, Pariz, 1878.

01
ARHITEKTURA I ČETIRI ELEMENTA (VATRA, ZEMLJA, VAZDUH, VODA)

Nastavnik:
arh. Miodrag Mirković, redovni profesor

Tematski okvir: Hibrid muzejsko-galerijskog izlaganja i komplementarnih sadržaja
Prostorni okvir: Rt Novog Beograda (ušće Save u Dunav)

Cilj rada na master projektu je uspostavljanje veze grada i reke kroz analizu i razumevanje društvenog konteksta i prostornih zahteva zadate lokacije.
Posebna pažnja usmerena je ka individualnom formiranju stava o prostorno-funkcionalnoj zastupljenosti pojedinih predloženih sadržaja u okviru celine projekta.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201415_M9_ZLazovic_o

Antonio Segui – Pocas Señoras, 2014.

02
ARHIPELAG KULTURE I UMETNOSTI

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Istraživanje međuodnosa svrhe, funkcije, sadržaja, forme i konteksta odvijaće se projektovanjem arhitektonskog objekta kulture i umetnosti kroz temu fenomena savremenih urbanih hibrida – primarno sa sadržajima kulture i umetnosti i – sekundarno sa komplementarnim sadržajima zabave i ugostiteljstva, a koji čine osnovu kulture savremenog urbanog čoveka i srž urbanosti gradova. Aktiviranje kreativne umetničke scene koja stvara i prezentuje kulturne i umetničke događaje. Više grupacija objekata od više studenata činili bi urbana ostrva/četvrti, zalančane ansamble – arhipelage kulture i umetnosti u morfologiji, (među)prostoru grada, reka, ostrva, u smeni 24/7/12, u Beogradu.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-LOJANICA

Alain Delorme – Murmurations, Ephemeral Plastic Sculpture #10, 2013.

03
ALGORITAM PROSTORA KULTURE

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor

Završni rad podrazumeva istraživački rad na analitici aktuelnog društvenog i kulturološkog trenutka i formulaciju individualnih vizija teme kroz načelne programske i estetske smernice. Težište je na akcentovanju prostora, koji se nalazi u središtu brojnih uticaja, složenih odnosa koje treba uskladiti kako bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje beogradskog priobalja.

Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala kulture, rekreacije i turizma kao nosilaca ključne uloge u razvoju najznačajnijih gradskih lokacija uz desnu obalu Dunava, u neposrednom okruženju Luke Beograd i objekata Žitomlina.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-MILJKOVIC

Olafur Eliasson i Günther Vogt – The mediated motion, Kunsthaus Bregenz, Austrija, 2001.

04
NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, redovni profesor

Tematski okvir projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja u zoni koju okvirno formira pozicija Beogradske tvrđave sa jedne i reka Sava sa druge strane. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-VASILJEVIC-TOMIC

Izvor fotografije: Indiewire

05
TURISTIČKI TERMINAL, KOSANČIĆEV VENAC, BEOGRAD

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić, vanredni profesor

Osnovni cilj Master projekta je arhitektonsko-urbanističko projektovanje u širem kontekstu mešavine programa kulture, zabave i turizma a u savremenom gradu. Istraživanje odnosa arhitektonskog projektovanja i teorije i strategija kulture i turizma, u ovom zadatku, se istražuje kroz koncepte turističke infrastrukture, kojoj tipološki pripadaju objekti terminala, hotela, kongresnog turizma i kulture u širem smislu.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-VUJOVIC

Izvor ilustracije: ColoringHub

06
MASTERMIND: BEOGRADSKA AKADEMSKA ČETVRT

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

U zadatom prostornom okviru uraditi projekat visokoškolske ustanove – Akademije, sa pretećim, komplementarnim sadržajima za učenje, rad i boravak. Pojam “Akademija” dopuniti prema individualnom pravcu istraživanja sledećim mogućim pridevima: umetnička (likovna, primenjena, muzička, scenska…) vojna, IT, sportska, kulinarska, pomorska, filmska…U zavisnosti od tipa i strukture projektovanih sadržaja predložiti prostore koji dopunjuju osnovnu funkciju Akademije (edukacija) i otvaraju mogućnost za prakticiranje i primenu akademskih znanja: izložbeno-galerijski prostori, performing i projekcione sale, auditorijumi, kamerne scene, amfiteatri, poligoni, vežbaonice… i sl.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-AT2402-01-PETROVIC

Foto © Hristina Stojanović

07
KONTRAPUNKT: subverzija – arhitektura koja tera na razmišljanje

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Osnovni okvir teme vezan je za tezu o preispitivanju obrazaca gradograđenja, trenutno prisutnih u planerskoj i graditeljskoj praksi. Njihova neosporivost često otvara pitanja stvarnog utemeljenja i zasnovanosti “zvaničnog stava”, u ambijentu koji ne prepoznaje dijalog, odnosno konkursnu razmenu mišljenja, kada se radi o investicijama javnog karaktera. U tom smislu, naš studio će se u narednim zadacima, baviti “subverzijom”, kao načinom formiranja i izražavanja drugačijeg stava o pojedinim karakterističnim slučajevima.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-MILETIC

Mikroskopski prikaz strukture sunđera | Izvor fotografije: AskNature

08
IZMEĐU ARHITEKTURE I PRIRODE – prirodnjački muzej

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i prirode, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora.

Očekuje se da nakon sprovedenog istraživanja, studenti odaberu lokaciju i ispitaju mogućnosti formiranja novih prostornih struktura. Preporuka (neobavezujuća) je da tema bude prirodnjački muzej – istraživački centar, dok prostorni okvir može biti vezan za Kalemegdan-Donji grad, pre svega zbog svoje kompleksne i kontradiktorne istorije.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-RASKOVIC

Bijenale umetnosti u Veneciji, 2011. | Foto © Caffe’ Centrale Venezia

09
KON(FRONT)A(K)CIJA – šta posle koncepta?

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Razmotriti pitanje postojeće, značajne lokacije-mesta i njenog “autoriteta”. Aspekti pomenutog “autoriteta” se raščlanjavaju do nivoa svoje suštine sa ciljem da se sagledaju njihove karakteristike iz ugla savremenog sistema vrednosti. Kritički odnos prema predmetu rada treba da proizvede aparat za transparentno sagledavanje vrednosti uspostavljenih u prošlosti koje su deo savremenosti.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-DJURIC

Beograd, kolaž

10
ENJOY HUB

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Aktuelni društveni kontekst je afirmisao konzumaciju i potrošnju kao egzistencijalno načelo i potrebu. Egzistencija je pretvorena u njenu sopstvenu suprotnost, potrošnja negira vreme. Šoping je postao predznak svake aktivnosti i artificijelnosti. Konzumacija i potrošnja su simboli urbaniteta, kao i oznaka emocija. Stoga je i zadovoljstvo moguće konzumirati, kroz izolovane simboličke prostorno/programske mešavine i pretvoriti ga u simbole grada. Enjoy HUB uz Brankov most, na ulazu u stari deo grada, je i simbol i mešavina.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-VUJA

Izvor ilustracije: Phys.org

11
NOVE PRIRODE: autonomni programski modeli zajedničkog rada (Coworkerhood)

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Radikalni zahtev osamdesetih bio je proširenje arhitekture i urbanizma u teritoriju urbanih polja, drugim rečima, izdizanje kulture iznad prirode i stvaranje artificijelnog pejzaža. Od nedavno, pojavljuju se novi, informaciono zasnovani, modeli i sa njima ideja o urbanim poljima sintetičke prirode.

U vreme kada je linija između veštačkog i prirodnog veoma zamagljena izmenom bioloških paradigmi, moguće je preispitati strogu podelu prirodnog i artificijelnog u urbanom pejzažu… U ovim okolnostima, inovativne prakse urbanih polja nastale iz geografije, politike, ekologije, arhitekture i inžinjerstva mogu napraviti put ka novim urbanim prirodama.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-CAGIC-MILOSEVIC

Foto © Kai Ziehl

12
ARHITEKTURA / ARGUMENT – (Re)kontekstualizacija, afirmacija potencijala lokacije stare fabrike „BEKO“ na Dorćolu

Nastavnik:
Vesna Cagić Milošević, vanredni profesor

Kompleks stare fabrike „Beko“ na Dorćolu, jedna od najznačajnijih neaktivnih lokacija u urbanom gradskom tkivu, čija je prvobitna namena deplasirana u odnosu na savremeni kontekst, daje mogućnosti transformacije u kompleksnu gradsku celinu sadržajno definisanu kroz istraživanje i analizu.

Kompleksnost prostorne situacije proističe iz hijerahijske pozicije i potencijala lokacije u odnosu na njenu fizičku, prostornu i sadržajnu neartikulisanost.

Tematski okvir zadatka zasnovan je na potrebi za preispitivanjem arhitekture kao discipline čiji su proizvodi – prostorna stanja uzročno-posledično vezani za različite društvene efekte. Socijalni i politički pristup razumevanja arhitekture otvara mogućnost za tumačenje prostora kao društvene kategorije.

Sam prostor, iako bez jasne fizionomije, svojom pozicijom u gradskom tkivu u direktnoj je vezi sa visokim nivoom urbaniteta, gde velika gustina dozvoljava složene prostorno programske konfiguracije zasnovane na društvenim interakcijama, implicira programsku hibridnost sadržaja.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201415_M9_NFotiric_o

Foto © Bas Princen

13
PROIZVODNJA GRADA: Post-industrijska faza Dunavske ulice

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Devastirana, post-industrijska gradska matrica koja prati koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to uz tok Dunavske ulice. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice i tranzitnog teretnog i drugog saobraćaja u odnosu na gradsku matricu Beograda koja inklinira ka obali Dunava, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja. Ovakav prostorni kontekst visokog urbaniteta i gustine, podrazumeva programsku hibridnost.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR:

201516_MASA-A2402-01-STOJANOVIC

Student Sanja Berić, mentor Đorđe Stojanović – Superponirani pejzaži, završni rad 2013/14.

14
ALTERNATIVNE MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ OKRUŽENJA TRGA SLAVIJA

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Predložena lokacija nalazi se u blizini Trga Slavija (blok oivičen ulicama Kralja Milana, Kralja Milutina, Svetozara Markovića i Nemanjinom). Zadatak se odnosi na osmišljavanje i projektovanje objekta sa osnovnom namenom poslovanja. Neophodno je da se uloga novog objekta nadoveže na postojeće vidove upotrebe i tokove kretanja na lokaciji. Složenost zadatka se ogleda u sagledavanju mogućnosti koje proizilaze iz usaglašavanja poslovanja savremenih kompanija iz sektora kreativne industrije i funkcionisanja javnih prostora u gradu. Predloženi pristup se zasniva na primeni modela javno – privatnog partnerstva.

Svaki student formira jedinstveni projektni zadatak na osnovu analize organizacione strukture i indentiteta jedne izabrane kompanije, koja se bavi razvojem informacionih tehnologija ili medija i na osnovu potreba ovakvog “virtuelnog korisnika” koncipira predlog novog javnog prostora u okviru iste lokacije.

KURIKULUM: Master teza KURIKULUM: Master projekat KURIKULUM: Master završni rad FORMULAR: