UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente (05.02.2015) AŽURIRANO

Konačni spiskovi studenata i raspored sala po izbornim predmetima: MASA-12040: IZBORNI PREDMET 2 – URBANIZAM – 2014/15

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2014/15
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
12 MASA-12040

Izborni predmet 2 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12040-01: Grad i dizajn
2. MASA-12040-02: Grad budućnosti
3. MASA-12040-03: Urbana mobilnost
4. MASA-12040-04: Mreža pešačkih putanja u funkciji urbanog re-dizajna
5. MASA-12040-05: Gradski centri
6. MASA-12040-06: Elementi prostornog planiranja
7. MASA-12040-07: Trendovi u urbanoj infrastrukturi
8. MASA-12040-08: Gradski eksperiment
9. MASA-12040-09: Strategija integralnog urbanog razvoja – nov instrument planiranja u procesu integracije u EU

Lista izbornih predmeta:

201415_MASA-12040-02_o

MASA-12040-02: IZBORNI PREDMET 2 – U:
GRAD BUDUĆNOSTI

Nastavnik:
dr Miodrag Ralević, redovni profesor

Pružanje znanja studentima o teoretsko-iskustvenim pristupima, konceptima i modelima GRADOVA BUDUĆNOSTI (utopijski, idealni, futuristički…) iz različitih perioda nastajanja i razvoja urbane civilizacije. Upoznavanje studenata sa metodskom aparaturom otkrivanja, razmatranja i trasiranja budućnosti grada. Priprema studenata za korišćenje različitih tehnika i puteva koncipiranja, modelovanja i projeciranja (razvoja) GRADA U BUDUĆNOSTI neposrednoj, bliskoj ili dalekoj…

KURIKULUM: GRAD BUDUĆNOSTI FORMULAR: GRAD BUDUĆNOSTI

201415_MASA_12040-03_o

Foto: dr Uroš Radosavljević

MASA-12040-03: IZBORNI PREDMET 2 – U:
URBANA MOBILNOST

Nastavnik:
dr Uroš Radosavljević, docent

Urbana mobilnost u savremenom gradu predstavlja integralni sistem menadžmenta politika, mera i projekata koji prevazilaze disciplinaran pristup. Urbana mobilnost se meri kvalitetom dostupnosti individua i predstavlja integralni sistem različitih vidova saobraćaja: javnog gradskog, biciklističkog, pešačkog, automobilskog, teretnog. Arhitekti se aktivno uključuju u projektovanje i planiranje mreža različitih vidova kretanja, kreirajući prijatne, privlačne i funkcionalne prostore. Cilj nastave je upoznavanje sa aspektima projektovanja, menadžmenta i planiranja urbane mobilnosti za ostvarenje održivih saobraćajnih sistema i postizanja kvalitetnih mesta i života u gradu.

KURIKULUM: URBANA MOBILNOST FORMULAR: URBANA MOBILNOST

201415_MASA-12040-04_o

MASA-12040-04: IZBORNI PREDMET 2 – U:
MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG REDIZAJNA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja, sa posebnim osvrtom na neposredno pešačko okruženje. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu Oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja pešačkog okruženja. Studenti istražuju relacije između pešačkog kretanja, doživljaja neposrednog okruženja sa aspekta pešaka, arhitekture i urbanog dizajna i bave se redizajnom konkretnog prostora na odabranom poligonu.

KURIKULUM: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG REDIZAJNA FORMULAR: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG REDIZAJNA

MASA-12040-05: IZBORNI PREDMET 2 – U:
GRADSKI CENTRI

Nastavnik:
dr Ksenija Lalović, docent

“A great city is not to be confounded with a populous one.” Aristotle
Savremeni pristupi razumevanju, istraživanju i razvoju gradskih cenatara u urbanoj sredini: strukturne složenosti mreže gradskih centara, ključni faktori generativnih promena, dinamičnost i stohastička priroda, tipološka prepoznavanja…

KURIKULUM: GRADSKI CENTRI FORMULAR: GRADSKI CENTRI
201415_MASA-12040-06_oFoto: Branislav Antonić


MASA-12040-06: IZBORNI PREDMET 2 – U:
ELEMENTI PROSTORNOG PLANIRANJA

Nastavnik:
mr Biserka Mitrović, docent

Predmet “Elementi prostornog planiranja” upoznaje studente sa osnovnim komponentama fizičkog i integralnog prostornog planiranja, kao i sa savremenim metodama, principima i konceptima prostornog razvoja u kontekstu evropskih politika prostornog razvoja. Procesi urbanizacije, urbani i ruralni razvoj, regionalni rast, uticaji evropskih politika na prostorno planiranje, ključni evropski dokumenti zasnovani na principu teritorijalne kohezije samo su neke od tema koje će studentima dati osnovni uvid u materiju i omogućiti im da steknu saznanja i veštine značajne za praksu prostornog planiranja.

KURIKULUM: ELEMENTI PROSTORNOG PLANIRANJA FORMULAR: ELEMENTI PROSTORNOG PLANIRANJA

201415_MASA-12040-07_o

MASA-12040-07: IZBORNI PREDMET 2 – U:
TRENDOVI U URBANOJ INFRASTRUKTURI

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Osnovni cilj nastave na ovom kursu je upoznavanje studenata sa adekvatnim načinom upravljanja urbanom infrastrukturom jednog  grada produbljivanjem svesti o značaju  manadžmenta urbane infrastrukture kroz upoznavanje, odnosno analizu problema sa kojima se svakodnevno susreće veliki broj evropskih i svetskih gradov, a koji su direktno prouzrokovani  neadekvatnom metodom upravjlanja infrastrukturom. Sve veća stopa urbanizacije, prenaseljenost, jaka konkurencija, nejednaka distribucija prostora, negativno utiču na zdravlje urbane populacije, na atraktivnost gradova, pa samim tim i na kvalitet životnog okruženja.

KURIKULUM: TRENDOVI U URBANOJ INFRASTRUKTURI FORMULAR: TRENDOVI U URBANOJ INFRASTRUKTURI

201415_MASA-12040-08_o

MASA-12040-08: IZBORNI PREDMET 2 – U:
GRADSKI EKSPERIMENT

Nastavnik:
dr Vladimir Mihajlov, docent

Posmatrajući grad kao eksperiment in vivo, dolazimo do zaključka da mnogo varijabli utiče na njegov krajnji rezultat, i da on često ima krajnje neizvestan ishod. Međutim, bez obzira na to što je veštačke (in vitro) uslove u gradu gotovo nemoguće simulirati, postoje izvesne pravilnosti i relacije, “hemijske” reakcije koje se mogu pretpostaviti u živom ekperimentu zvanom grad. Prva grupa pretpostavki odnosi se na veze između fizičkog i društveno ekonomskog fenomena. Druga grupa je u vezi sa planiranjem, projektovanjem i regulativom u prostoru, sa naglaskom na razumevanju različitih interesa, znanja i logike delanja učesnika aktera. Treću grupu pretpostavki obuhvataju zakonitosti / teorije razvijene u okviru različitih nauka: filozofije, sociologije, psihologije, geografije, ekonomije, ekologije. Konačno, četvrta grupa obuhvata vizionarske zamisli, utopije i idealne modele u okviru kojih su razvijene brojne zanimljive ideje koje su transformisale naučni i politički pogled na gradove i njihovu strukturu.

KURIKULUM: GRADSKI EKSPERIMENT FORMULAR: GRADSKI EKSPERIMENT

201415_MASA-12040-09_o

Foto: dr Ratka Čolić

MASA-12040-09: IZBORNI PREDMET 2 – U:
STRATEGIJA INTEGRALNOG URBANOG RAZVOJA – NOV INSTRUMENT PLANIRANJA U PROCESU INTEGRACIJE U EU

Nastavnik:
dr Ratka Čolić, docent

Ovaj modul razvija kod studenata kritički pristup za kreiranje strategije integralnog urbanog razvoja, zasnovan na prikupljanju i analizi podataka, formulisanju potreba, vizije, ciljeva i načina realizacije projekata na primerima pojedinačnih prioritetnih zona intervencije. Studenti se obučavaju za integralno planiranje urbanog razvoja u skladu sa evropskom praksom.
Strategija integralnog urbanog razvoja je evropski instrument planiranja. Zasniva se na kolaborativnom planiranju kao teorijskom okviru i modelu delovanja u praksi. Odnedavno se primenjuje i u Srbiji kroz programe međunarodne podrške, koji imaju za cilj razvijanje kapaciteta za proces integrisanja u EU.

KURIKULUM: STRATEGIJA INTEGRALNOG URBANOG RAZVOJA – NOV INSTRUMENT PLANIRANJA U PROCESU INTEGRACIJE U EU FORMULAR: STRATEGIJA INTEGRALNOG URBANOG RAZVOJA – NOV INSTRUMENT PLANIRANJA U PROCESU INTEGRACIJE U EU