UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14 (12.02.2014.)

Spiskovi studenata za M5.1. Studio

Raspored sala za M5.1. Studio

Napomena: prve vežbe kod doc. dr Đorđa Stojanovića pomerene su za sledeći termin: sreda, 19.02.2014, 16 časova, sala 301.

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Usmerenje A – Arhitektura

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Prvi projekat usmerenja A ima za cilj da posebno razvija neke od sledećih sposobnosti budućih arhitekata:
– prepoznavanje i odgovarajuću primenu arhitektonskih koncepata, principa i teorija;
– apstrakciju i prezentaciju osnovnih elemenata i odnosa u definisanju arhitektonskog rešenja;
– projektantske veštine neophodne da odgovore zahtevima investitora, korisnika i zakonske regulative.
Projekat je moguće organizovati i tako da se realizuje kroz oba semestra usmerenja (2. i 3), u nekom od metodoloških okvira koji odgovaraju navedenim ciljevima. Zadatak obuhvata problematiku arhitektonskog, odnosno arhitektonsko-urbanističkog projekta, kako na nivou istraživanja i generalizacije, tako i na nivou projektovanja i realizacije.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položen Modul M4 – Arhitektonsko-urbanistički projekat.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M5A – Projekat 1 – usmerenje: Kurs M5A.1. – Studio, 18 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

Dokumenti

Više informacija o kursu možete naći ovde:

NOVO Formular zapisnika za ocenjivanje: Kurs M5A.1. – Studio

201314_M5.1_Aleksandru-Vuja_ilustracija_o

Deo fotografije skulpture: My headphones save my life
Izvor: http://www.geharddemetz.com/works.asp?sezione=w&l1=90&id=8

Kurs M5A.1. – Studio:
ARHITEKTONSKI VS. UMETNIČKI ALGORITMI: MALI GRADSKI CENTRI
DEMEC, VERGINER I KUNS

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Opšti cilj kursa M5 je istraživanje fenomena savremene arhitekture i primena dometa istraživanja na konkretan arhitektonski program kroz rad na temi teorije i prakse savremenog grada.
Pored opšteg arhitektonskog diskursa, rad u okviru kursa se neposredno oslanja na komparativno istaživanje, analizu i tumačenje načina na koji umetnost postavlja svoj odnos prema savremenom životu.

NOVO KURIKULUM: ARHITEKTONSKI VS. UMETNIČKI ALGORITMI

1314_M5-Djordje-Stojanovic---Andreas-Gursky,-Diptych-99-cent-store-II,-2001.-C-Print_o

U ovom semestru studio nastoji da razotkrije skrivene tokove i obrasce koji povezuju hranu sa arhitektonskom formom, njenom prostornom organizacijom i kontekstom.
Andreas Gursky, Diptych 99 cent store II, 2001. C Print. © Andreas Gursky

Kurs M5A.1. – Studio:
ARHITEKTURA ZA POJESTI

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Prostorni okvir zadatka čini lokacija uz Volginu ulicu, blizu najviše topografske tačke na reljefu grada Beograda. Predviđena parcela je okružena Zvezdarskom šumom i trenutno pripada zapuštenom i nefunkcionalnom Sportskom centru koji je bespravno nastao tokom devedesetih godina, na mestu poznate beogradske kafane i javne zelene površine.
Programski okvir zadatka podrazumeva analizu mogućih namena lokacije i pronalaženje adekvatnog odnosa među njima. Očekivani rezultati treba da ponude hibridna rešenja koja osciliraju između stanovanja, ugostiteljstva, komercijalnih sadržaja i rekreacije.
Tematski okvir zadatka je vezan za pitanje hrane, odnosno procesa koji obuhvata proizvodnju, distribuciju i konzumaciju prehrambenih proizvoda u današnjim gradovima. U ovom semestru studio nastoji da razotkrije skrivene tokove i obrasce koji povezuju hranu sa arhitektonskom formom, njenom prostornom organizacijom i kontekstom.
Pored individualnog rada na zadatku, tokom semestra predviđena je i zajednička realizacija jednog prototipskog modela u punoj veličini, u vidu objekta paviljonskog tipa u prirodnom okruženju.

NOVO KURIKULUM: ARHITEKTURA ZA POJESTI

201314_M5.1_BMitrovic_ilustracija_o

Auditorium, Renzo Piano, Rome, 2010.
Foto: Tijana Vitomir

Kurs M5A.1. – Studio:
AUDITORIJUM NA TEMELJIMA MUZEJA REVOLUCIJE

Nastavnik:
arh. Branislav Mitrović, redovni profesor

Osnovni cilj kursa je upoznavanje studenata sa kompleksnom problematikom projektovanja i građenja u složenim društvenim i arhitektonsko-urbanističkim uslovima kao i osposobljavanje studenata da, na osnovu prethodno stečenih stručnih znanja, samostalno razviju projektni zadatak, uspostave nove metode projektovanja i donose samostalne projektantske odluke tokom procesa projektovanja. Radom na projektu student se obučava da istražuje prostorne i programske mogućnosti dopune postojeće urbane strukture kroz sintezu prethodno stečenih znanja iz oblasti arhitektonske i urbanističke organizacije prostora, metodologije i procesa projektovanja.

Rad u studiju će biti usmeren prema multidisciplinarnom istraživanju prostornih problema izvođačkih umetnosti, sa jedne strane i javnih objekata kulture, sa druge strane sa fokusom na nove metode rada i progamske postavke u zadatom okruženju.

Istraživački rad na ovom projektnom zadatku takođe ima za cilj razvijanje kritičkog odnosa prema socio-političkom i kulturnom kontekstu savremene projektantske prakse. Cilj nastave je razvijanje relevantnih znanja i veština u projektovanju objekata namenjenih scenskom ili muzičkom izvođenju. Težište istraživanja na zadatku predstavlja analizu pojavnosti arhitekture na relaciji izvođač-izvedba-publika kroz interpretaciju lakanovske (Jacques Lacan) definicije “posmatranog posmatrača” koji je deo celine, odnosno izvođenja.
Veština arhitektonskog projektovanja u ovom kontekstu istražuje se kroz programske analize u oblasti dominantnih relacija koje se uspostavljaju između izvođačkih umetnosti i arhitektonskog projektovanja, kroz teorijsko određenje pojma „auditorijuma“ – prostora u kojem se odvija izvođenje. Istraživanje je pokušaj da se u okvirima arhitektonskog delovanja ukaže na korisnost proučavanja širokog spektra ljudskog ponašanja, od onoga što nazivamo teatarskim izvođenjem, izvođenjem u svakodnevnom životu, preko rituala i parateatra.

NOVO KURIKULUM: AUDITORIJUM NA TEMELJIMA MUZEJA REVOLUCIJE

201314_M5.1_Zoran-Abadic_ilustracija_o

Plivalište bazeni „Košutnjak“, Beograd, 2009.
Foto: Zoran Abadić, docent

Kurs M5A.1. – Studio:
GRADSKO KUPATILO

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Gradsko kupatilo kao fragment strukture ili deo infrastrukture grada.
U odnosu na prostorni okvir, testira se kontekst za potencijal unapređenja savremenog života u gradu.
Kupatilo se može tumačiti sa aspekta individualizacije i oslobađanja od gradskog pritiska.
Na nivou plana, zadatak je ispitivanje i karakterizacija odnosa privatnog i javnog kroz univerzalne i specifične arhitektonske elemente, geometriju, volumen, površinu, ambijent, integritet, poroznost, slojevitost, kontinuitet… i elemente prirode, vode, vazduha, vlažnosti, svetla…
Stvaranje standarda, ličnog u opštem, privatnog u javnom, se istražuje i ostvaruje od sasvim malih, lokalnih intervencija do prostornih u razmeri okruženja.

NOVO KURIKULUM: GRADSKO KUPATILO

201314_M5.1_Idis-Turato_ilustracija_o

Foto: Želimir Gržančić

Kurs M5A.1. – Studio:
DELTA PROJECT – STUDIO RIJEKA

Nastavnik:
dr sc. Idis Turato, izv. prof.

Riječka Delta je nasipani, nikad nastanjen lučki teritorij, rijetko posjećeni dio grada Rijeke. Trokutastog je oblika, nastao kroz burna stoljeća razvoja Rijeke. „Izrezan“ od kopna tokom rijeke Rječine, Mrtvim Kanalom i Jadranskim morem, Delta je otok u centru grada.
Delta je više od mjesta. Delta je prostor „između“. Između mora i kopna, između mora i rijeke, između Luke i Grada, između politike i ekonomije, između povijesti i sadašnjosti, prostor između infrastrukture i prirode. Delta je tipično „riječki prostor“. Prostor čežnje, neostvarenih želja, politika i velikih planova. Prostor koji dugo traži viziju. Arhitekturu specifičnog prostora koji otvara novu mogućnost razvoja grada.
Delta Project istražuje, predlaže i projektira moguće vizije razvoja ovog danas zapuštenog, ali silno potentnog prostora. Prostora drugačijih mogućnosti koje odražavaju sliku suvremenog grada. Projekt istražuje infrastrukturne, energetske, političke i urbane potencijale mjesta, te ih pretvara u konkretan projekt. Kroz niz prijedloga i potencijalno sukobljenih teza i ideja, cilj je otvoriti mogućnost za konkretan doprinos urbanitetu nove Rijeke, konkretan projekt budućeg gradskog centra.
Delta Project kroz različita mjerila arhitekture grada dati će konkretne prijedloge za razvoj područja Delte, sa propitanim, istraženim i predloženim arhitektonskim tipologijama suvremenog grada. Od drugačijeg pogleda na građenje, infrastrukturu, ekonomiju, politike, i javni prostor Delta Project konkretno će pokazati održivost postavljenih teza, te u direktnoj komunikaciji s Gradom, Lukom, nevladinim organizacijama, udrugama i građanima Rijeke predložiti novi, drugačiji projekt.
Delta Project sadržavat će viziju novog Grada, prostora “In Between”, između javnog i privatnog, progresivnog i pragmatičnog, održivog i eksperimentalnog, nesputanog i osviještenog, između utopije i realnosti.

NOVO KURIKULUM: DELTA PROJECT – STUDIO RIJEKA
201314_M5.1_IvanRaskovic_ilustracija_oRE-EDIT
Foto: Relja Ivanić

Kurs M5A.1. – Studio:
KONKURS I (ILI) STVARNOST: TRI OD PET

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Studio stavlja akcenat na značaj arhitektonskog konkursa kao najboljeg načina za izbor rešenja za buduće prostore od značaja. Polazi se od teze da arhitektonski javni konkurs predstavlja najbolji put do izbora za određenu ideju po kojoj se izvodi objekat ili urbana celina od opšteg značaja.
Sa obzirom na posebnost konkursnog rada kao forme idejnog arhitektonskog rešenja u odnosu na druge oblike reprezentacije arhitektonskog projekta, cilj nastave u studiju je da isticanjem ovakvih posebnosti i naglaskom na aktivnu poziciju arhitektonskog projekta kao konkursnog rada istraži mogućnosti implementacije u dalje faze arhitektonskog projekta.
Cilj nastave je i upoznavanje studenata sa procedurom definisanja programskih zahteva, kao i izradom idejnog konkursnog rešenja. Zamišljeno je da studenti u prvoj fazi (mesec dana) učestvuju u radu na izradi projektnog zadatka i konkursnog programa (dva studija koncipiraju dva konkursa).
Nakon prve faze studenti rade idejna rešenja za konkurs koji su koncipirali studenti iz studija drugog nastavnika. Na ovaj način studenti se upoznaju sa svim fazama, problemima i procedurama arhitektonskog javnog konkursa, odnosno stavlja se akcenat na razumevanje arhitektonske profesije i uloge arhitekte u društvu, posebno u pripremi projekata koji uzimaju u obzir društvene i socijalne faktore.

NOVO KURIKULUM: KONKURS I (ILI) STVARNOST: TRI OD PET

201314_M5.1A_vesna-cagic-milosevic_ilustracija_o.jpg

Kurs M5A.1. – Studio:
KREIRANJE ATMOSFERE – ARHITEKTURA JAVNIH PROSTORA GRADA
TANGENCIJALNI / SASTAVNI DEO TRGA REPUBLIKE – prostor oivičen ulicama: Francuska, Braće Jugovića, Makedonska i Trg Republike

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, docent

Istraživanje mogućnosti transformacije, redefinicije i afirmacije potencijala lokacije, arhitekturom i sadržajima sa ciljem definisanja fizionomije i kreiranja nove atmosfere jedne od najznačajnijih ambijentalnih celina u centralnoj zoni grada.
Sadržaji su po izboru iz tematske javnih arhitektonskih objekata i prostora: objekti kulture, spektakla, turizma, ugostiteljstva – galerije, centri kulture, medijateke, info centri sa komplemetarnim sadržajima i drugi otvoreni / zatvoreni, urbani, aktivni, komunikativni prostori
Radom na projketu student razvija kritički odnos prema arhitektonskim paradigmama, razumevanjem i analizom prostora savremenog urbanog života i uočavanjem karakteristika izmenjenog odnosa mesta i svakodnevnih aktivnosti, afirmacijom potencijala prostora.
Veština da se arhitektonskom intervencijom ponudi programski i prostorni model transformacije.

NOVO KURIKULUM: KREIRANJE ATMOSFERE – ARHITEKTURA JAVNIH PROSTORA GRADA
201314_M5.1_Ivan-Kucina_otvoreno-polje@ivan-sosicg_o
Otvoreno polje
Foto: Ivan Šošić

Kurs M5A.1. – Studio:
OTVORENO POLJE

Nastavnik:
mr Ivan Kucina, docent

Projektovati samodrživo autonomno naselje za privremeni boravak, rad, razgovore i javne prezentacije na otvorenom polju veličine pola hektara u selu Stojnik ispod Kosmaja. Predvideti kuće za svakodnevni život ljudi različitih intresovanja koji tu privremeno borave, za proizvodnju hrane, za rad i obrazovanje, za razmenu mišljenja i dogovaranje, za stvaranje umetničkih i arhitektonskig dela, za odvijanje kulturnih programa, za odmor i igranje, kapacitete proizvodnju obnovljive energije, za samoodržavanje naselja i reciklažu otpada. Socijalne i tehničke inovacije se podrazumevaju. Kuće treba da budu projektovane tako da njihovi korisnici mogu sami da ih naprave. Svaka grupa koja tu privremeno boravi pravi nešto što će koristiti i njima i onima koji dolaze posle njih. Naselje tako raste postepeno nadogradnjom novih sadržaja na postojeće. Građenje naselja na otvorenom polju prdstavlja svakodnevni ritual u kome se kroz kolektivni graditeljski čin ispituje granice slobode pojedinca i istovremeno smisao zajedničkog delovanja.

Otvoreno polje je imanje arhitekte Ivana Šošića sat vremena vožnje od Beograda. Pored toga što fizički postoji, otvoreno polje u mentalnom smislu predstavlja početnu tačku projekta čija je namera da neprekindo doprinosi očuvanju i uvećanju zajedničkih vrednosti neposrednog okruženja kao i sveta u celini. To će se raditi tako što će se u narednim godnama na njemu okupljati različiti ljudi – studenti, profesori, stručnjaci iz raznih oblasti, arhitekte, umetnici, inženjeri, zanatlije, filozofi, teoretičari, kulturni i društveni radnici, entuzijaste, stvaraoci i graditelji da bi se posvetili izvesno vreme zajedničkom poslu, razgovorima, učenju i radu tokom kojih će razvijati nova saznanja i stvarati dela koja će omogućiti da se takvi susreti neprekidno traju. Održivim razvojem koji je zasnovan na dobrovoljnom radu pojedinaca za opštu korist, na očuvanju prirodnih resursa i na pametnom trošenju energije, otvoreno polje će se tokom decenija pretvarati u autonomno naselje za privremeni boravak, rad, dogovaranje i javne manifestacije transdisciplinarne zajednice nesebičnih ljudi posvećenih stvaranju javnog dobra.

Cilj ovog semestralnog projeta je da započne ovaj proces. Grupa studenata koja odabere da mu se posveti radiće istovremeno na različitim nivoima projekta – na elementarnom nivou, učestvovanjem na design&build radionicma na imanju u Stojniku oni će stvarati osnovne uslove za privremeni boravak, dok će na eksperimentalnom nivou osmišljavati projekat budućeg naselja koje će nastatajati tokom odvijanja projekta.
Projekat Otvoreno polje predstavlja istraživanje mogućnosti održive izgradnje koja podrazumeva odgovorni i stvaralački odnos prema prirodnom, društvenom i mentalnom okruženju. Cilj nastave je da studenti shvate proces građenja kao kompleksni čin u kome su kritički odnos prema okruženju i stvaranje novih vrednosti neodvojivi, i da prihvate proces učenja kao priliku da preispitaju i unaprede sopstveni odnos prema životu.

NOVO KURIKULUM: OTVORENO POLJE
201314_M5.1_Milan-Vujovic_ilustracija_o
Rene Magritte, La Clarividencia (vidovitost), 1936.

Kurs M5A.1. – Studio:
PAVILJON AF

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Predloženi zadatak za Studio projekat M.5 je posvećen rešavanju problema izlaganja, prezentacije, arhiviranja i obrade materijala koji svedoči o radu Arhitektonskog fakulteta; studentskih projekata, zadataka, ispita, modela, maketa, radionica i drugih sadržaja. Arhitektonski fakultet ima realnu potrebu za formiranjem i osposobljavanjem prostora koji bi služio prezentaciji i promociji studentskog rada i aktivnosti koje se na fakultetu dešavaju. Takav prostor bio bi formiran u vidu galerije, paviljona ili arhiva sa adekvatnom opremom, pretećim sadržajima i sa dostojnim arhitektonskim i estetskim osobinama koje bi bile posledica projektantskog i strateškog promišljanja.
Polazeći od utopijske pretpostavke da bi bilo moguće sagraditi objekat (Paviljon AF) koji bi služio pomenutoj svrsi (izlaganje i čuvanje studentskih projekata), u zadatku se očekuje da se kreativno odgovori na postavljeni problem. U zoni priobalja, na levoj obali Save (Ušće), potrebno je uraditi arhitektonski projekat Paviljona arhitekture (Arhitektonskog fakulteta)
Od kandidata se očekuje aktivan rad na pronalaženju prave mere i adekvatnog arhitektonskog izraza za predloženi program. Potrebno je istražiti na konceptualnom nivou sve prostorne, programske i kontekstualne uticaje i, kao završni rezultat, ponuditi arhitektonski projekat u adekvatnoj formi.
Obzirom na relativnu otvorenost zadate teme u domenu arhitektonske tipologije, moguća su, i poželjna, istraživanja koncepsijskih iskoraka u pogledu generisanja kompozicionih, strukturalnih i estetskih osobina objekta. Sve to biće lakše ostvareno uz primenu tradicionalnih projektantskih alata ali, takođe, i uz poželjno istraživanje i primenu alternativnih, savremenih pristupa arhitektonskom projektovanju.

http://studioprojekatmv.wordpress.com/

NOVO KURIKULUM: PAVILJON AF

1314_M5.1_VMilenkovic_ilustracija_o

Kurs M5A.1. – Studio:
PLATFORMA – ODLAZAK NA KONCERT – HELIODROM 40.6500°N 22.9000°E

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, docent

Cilj nastave je razvijanje sposobnosti za projektovanje savremene arhitektonske slike prostora i vremena programski disperzne svakodnevice, kao polazišta za njeno polivalentno tumačenje. Radi se o projekciji ideje o životu u metropoli civilizacijski nadmodernih tema antropološkog okruženja ekološke i tehnološke orjentacije. Projektom se dokazuje razumevanje potencijala ’nove’ ili ’druge’ realnosti za čiju je stilsku paradigmu izabran heliodrom, ili filozofsko-estetsko uzletanje ka utopijskoj realnosti, prema Džeremi Tilu, arhitektonski kadar njegove istovremene snage i slabosti, prema Vinsentu Moskou, dok se veza sa svakodnevicom zadržava projektantskim tumačenjem prostorne pojavnosti platforme (refleksije na Mišela Uelbeka) utilitarne kulturno-turističke, odnosno umetničko-stilske vrednosti. Određenje lokacije dato je geografskom širinom i dužinom destinacije.

KURIKULUM: PLATFORMA – ODLAZAK NA KONCERT – HELIODROM 40.6500°N 22.9000°E

201314_M5.1_Milan-Djuric_ilustracija_o

Urbana situacija
Foto: Relja Ivanić, http://www.superprostor.com

Kurs M5A.1. – Studio:
STVARNOST I (ILI) KONKURS: TRI OD PET

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Studio stavlja akcenat na značaj arhitektonskog konkursa kao najboljeg načina za izbor rešenja za buduće prostore od značaja. Polazi se od teze da arhitektonski javni konkurs predstavlja najbolji put do izbora za određenu ideju po kojoj se izvodi objekat ili urbana celina od opšteg značaja.
Sa obzirom na posebnost konkursnog rada kao forme idejnog arhitektonskog rešenja u odnosu na druge oblike reprezentacije arhitektonskog projekta, cilj nastave u studiju je da isticanjem ovakvih posebnosti i naglaskom na aktivnu poziciju arhitektonskog projekta kao konkursnog rada istraži mogućnosti implementacije u dalje faze arhitektonskog projekta.
Cilj nastave je i upoznavanje studenata sa procedurom definisanja programskih zahteva, kao i izradom idejnog konkursnog rešenja. Zamišljeno je da studenti u prvoj fazi (mesec dana) učestvuju u radu na izradi projektnog zadatka i konkursnog programa (dva studija koncipiraju dva konkursa).
Nakon prve faze studenti rade idejna rešenja za konkurs koji su koncipirali studenti iz studija drugog nastavnika. Na ovaj način studenti se upoznaju sa svim fazama, problemima i procedurama arhitektonskog javnog konkursa, odnosno stavlja se akcenat na razumevanje arhitektonske profesije i uloge arhitekte u društvu, posebno u pripremi projekata koji uzimaju u obzir društvene i socijalne faktore.

NOVO KURIKULUM: STVARNOST I (ILI) KONKURS: TRI OD PET

Kurs M5A.1. – Studio:
TRAGOVI U PREDELU _ SINHRONIZACIJA ARHITEKTURE I PRIRODE

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Redefinisanje odnosa arhitekture i prirodnog predela kroz istraživanje programa za umetničku koloniju. Očekuje se prostorno i programsko preispitivanje navedenog odnosa kroz iznalaženje novih obrazaca umrežavanja čoveka i prirode.

NOVO KURIKULUM: TRAGOVI U PREDELU _ SINHRONIZACIJA ARHITEKTURE I PRIRODE