УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 9 - Студио пројекат 2 - архитектонске конструкције Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Обавештење за студенте ОАС Архитектура 2013/14 (17.02.2014.)

Спискови студената по салама за ОАСА Курс 9. – Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције

Напомена: Студенти који могу да вежбају предмет Студио пројекат 2 – Архитектонске конструкције, а нису се пријавили, могу да се пријаве у студио проф. др Ане Радивојевић и студио доц. др Александра Рајчића у уторак, 18.02.2014. у 9.15 часова, када ће бити одржано прво вежбање!

Модул 9 – Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 9 – Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције:  Курс 9. – Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 12 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Уторак од 9.15 до 12.00 и петак од 12.15 до 16.00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
У заједничком термину за све студије.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
5. недеља и 12. недеља.

НАЗИВ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА:
Изложбени павиљон ИТ технологије

НАСТАВНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА:
др Ана Радивојевић, ванредни професор
др Јелена Ивановић-Шекуларац, ванредни професор
др Александар Рајчић, доцент
др Јасна Чикић Товаровић, доцент
арх. Душан Игњатовић, доцент
мр Будимир Судимац, доцент
арх. Зоран Степановић, доцент
арх. Драган Марчетић, доцент
мр Наташа Ћуковић Игњатовић, доцент
мр Љиљана Ђукановић, асистент

НАСТАВНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ СТАТИКЕ КОНСТРУКЦИЈА:
др Миодраг Несторовић, редовни професор
др Ненад Шекуларац, ванредни професор
др Жикица Текић, доцент
др Ружа Окрајнов Бајић, доцент
мр Љиљана Арсић Паљић, асистент
мр Александра Ненадовић, асистент
мр Дејан Васовић, асистент
мр Саша Ђорђевић, асистент
арх. Јефто Терзовић, асистент
арх. Миодраг Грбић, асистент

НАСТАВНИЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ИНСТАЛАЦИЈА:
др Лидија Ђокић, редовни професор
др Милан Радојевић, доцент
др Милош Гашић, доцент
др Tатјана Јуренић, асистент

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе је да се студенти упознају са пројектовањем као целовитим процесом: од идејног решења до главног пројекта, садржајем техничке документације у свим фазама пројектовања, елементима статичког прорачуна, елементима пројекта инсталација водовода и канализације, као и релевантном регулативом из ове области.
Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања, развијају вештину критичког и комплексног приступа у практичном подручју архитектонског пројектовања и оспособљавају се за тимски рад. Суштина задатка јесте симулација процеса усаглашавања различитих аспеката пројектантског приступа у решавању одређеног архитектонског проблема, као и креирање структуре прилагодљиве променама кроз њен животни циклус. Задатак има за циљ и усаглашавање и унапређивање различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:
ЛОКАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ:
На предметној локацији (Блок 58 уз улицу Јурија Гагарина на Новом Београду, поштујући задату грађевинску линију дефинисану урбанистичким условима, пројектовати изложбени павиљон IT технологије, укупне бруто површине око 800 m2. Предвиђена спратност објекта је максимално П+1.
На слободном простору парцеле, за потребе запослених и посетилаца објекта, обезбедити паркинг простор по принципу 1 паркинг место на 50 m2 објекта (15-20 паркинг места, од тога минумум 1 паркинг место за инвалиде).
Локација је опремљена одговарајућом инфраструктурном мрежом водовода, канализације, електроинсталација и системом даљинског грејања.

ФУНКЦИЈА
У згради се, у зависности од конкретне организације и намене радног простора, предвиђа рад до 50 запослених.
Објекат се функционално састоји из два дела: административног дела и изложбеног простора.
Приступ административном делу објекта пројектовати тако да буде обезбеђено несметано кретање особа са инвалидитетом (приступне рампе, хидраулични лифт унутар објекта, прилагођени санитарни чворови). У улазном делу објекта предвидети информациони пункт са физичким и електронским обезбеђењем објекта.
У пословном / управном делу објекта, обезбедити канцеларијски простор за рад управе, запослених у администрацији, као и техничког особља фирме. Овај део објекта организовати на флексибилан начин који би омогућио различите начине организовања самог пословног простора (појединачне канцеларије, пејзажни биро, комбиновано,…). У оквиру канцеларијског простора предвидети мању салу за састанке, одговарајући санитарни чвор и мању просторију за чишћење, као и кафе кухињу.
Изложбени простор (око 40% укупне површине објекта):
Изложбени простор пројектовати као изложбено-продајни простор. Халу повезати топлом везом са административним делом објекта. Омогућити независан колски приступ овом делу зграде за мања доставна
возила.

Техничке просторије
Објекат треба снабдети одговарајућим техничким просторијама (подстаница грејања, просторија са уређајем за непрекидно напајање електричном енергијом, клима комора) које би требало сместити на одговарајуће место у објекту у складу са условима комуналних и техничких служби.

ОБЛИКОВАЊЕ
Обликовањем и материјализацијом треба обезбедити енергетску рационалност/ефикасност као и одговарајућу визуелну препознатљивост објекта.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз израду архитектонско-урбанистичког пројекта. Настава се реализује кроз вежбе на пројекту објекта на конкретној локацији. У студију раде наставници из области архитектонских конструкција, статике конструкција и инсталација, које чине тематски оквир задатка.
Вежбе се изводе недељно у два термина по четири часа.
Студенти раде у групама од највише 3 студента, с тим што је у фази идејног решења пројекта рад индивидуалан.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер