UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS 2018/19
MASA-11050: IP1 – AT (IASA-47050, MASIU-11060-AT) – spiskovi po salama

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2018/19
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
05 MASA-11050

Izborni predmet 1 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11050-01: Drvo u savremenoj arhitekturi (MASIU-11060-AT-01)
2. MASA-11050-02: Urbana oaza (MASIU-11060-AT-02)
3. MASA-11050-03: Osvetljenje u arhitekturi 1 (MASIU-11060-AT-03)
4. MASA-11050-04: Instalacije 2 (MASIU-11060-AT-04)
5. MASA-11050-05: (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada (MASIU-11060-AT-05)
6. MASA-11050-06:
7. MASA-11050-07: Projektovanje betonskih konstrukcija (MASIU-11060-AT-07)
8. MASA-11050-08: Projektovanje betonskih montažnih konstrukcija (MASIU-11060-AT-08)

9. MASA-11050-09: Staklo u savremenoj arhitekturi (MASIU-11060-AT-09)
10. MASA-11050-10: Specijalne konstrukcije (MASIU-11060-AT-10)

Lista izbornih predmeta:

201718_MASA-AT11012-01-02-STUDIO-M01AT-SEMINAR-1-IVANOVIC-SEKULARAC_o

Foto © dr Jelena Ivanović Šekularac

MASA-11050-01: IZBORNI PREDMET 1 – AT (MASIU-11060-AT-01):
DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Jelena Ivanović-Šekularac, redovni profesor

Svetski trend ponovne primene drveta i proizvoda od drveta kao materijala za gradnju i oblaganje arhitektonskih objekata nije isključivo iz razloga zadovoljenja funkcionalnih, estetskih, likovnih i oblikovnih zahteva i traženja inspiracije u povratku tradiciji, već i u njegovoj ekološkoj, ekonomskoj i energetskoj opravdanosti i uklapanju u savremene trendove održivog razvoja i primene savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja pri proizvodnji materijala, a sve u cilju održanja veze sa prirodom, okruženjem i tradicijom.

Problematika primene drveta i proizvoda od drveta na savremenom arhitektonskom objektu tretira se sa aspekta materijalizacije, arhitektonskih konstrukcija i detalja, kao i primeni stečenih znanja u praksi – u postupku realizacije, eksploatacije i održavanja arhitektonskih objekata.

Cilj nastave je upoznavanje sa principima primene drveta kao elementa primarne i sekundarne konstrukcije u arhitektonskom objektu, upoznavanje sa logikom projektovanja, konstruisanja i gradnje objekata primenom drveta i proizvoda na bazi drveta kao i sticanje novih znanja i principa projektovanja i izvođenja omotača objekta sa drvetom kao elementom obloge, primenom savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja.

KURIKULUM: DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

MASA-11050-02-URBANA-OAZA_o

Ilustracija: mr Branko Pavić

MASA-11050-02: IZBORNI PREDMET 1 – AT (MASIU-11060-AT-02):
URBANA OAZA

Nastavnik:
dr Budimir Sudimac, docent

Cilj nastave je ispitivanje metoda projektovanja i tehnike realizacije vegetacionih zidova u procesu obnove postojećih i izgradnje novih objekata. Ozelenjavanje i očuvanje urbanog prostora postalo je važno pitanje u razmatranju uslova za projektovanje arhitektonskih objekata i definisanje odnosa između tehnologije, energije i oblikovanja. Vegetacioni zidovi su stvorili projektantske izazove za primenu ovih sklopova u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrada.

KURIKULUM: URBANA OAZA

201617_MASA-11050-03-OSVETLJENJE-U-ARHITEKTURI-1

Niccolò Paganini Auditorium, Parma, Italy Ph. Enrico Cano 1996-2001 | Foto © Renzo Piano Building Workshop

MASA-11050-03: IZBORNI PREDMET 1 – AT (MASIU-11060-AT-03):
OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 1

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Principi projektovanja osvetljenja u arhitekturi sagledavaju se kroz prirodu svetlosti, njen uticaj na površine sa kojima dolazi u kontakt, kriterijume za projektovanje osvetljenja, parametre kvaliteta osvetljenja, kao i efekte koji mogu da se postignu.

KURIKULUM: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 1 PLAN PREDAVANJA: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 1

MASA-11050-04-INSTALACIJE-2_o

Foto: dr Milan Radojević

MASA-11050-04: IZBORNI PREDMET 1 – AT (MASIU-11060-AT-04):
INSTALACIJE 2

Nastavnik:
dr Milan Radojević, docent

Predmet ima za cilj da studenti paralelno sa istraživanjem najpogodnijeg arhitektonskog rešenja, primene instalacione sisteme koji će omogućiti zahtevanu funkcionalnost, efikasnu eksploataciju i adekvatno održavanje predviđenog objekta sa aspekta energetske efikasnosti i primene novih tehnologija.

KURIKULUM: INSTALACIJE 2

201617_MASA-11050-05_PR-OCENA-EKOLOSKIH-KARAKTERISTIKA-ZGRADA

foto: Dimitrije Ignjatović

MASA-11050-05: IZBORNI PREDMET 1 – AT (MASIU-11060-AT-05):
(PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA

Nastavnik:
dr Nataša Ćuković Ignjatović, docent

Ekološke karakteristike zgrade mogu se (pr)ocenjivati u raznim fazama projekta, čime se arhitektonsko rešenje blagovremeno može formirati u skladu sa postulatima održivog razvoja. Studenti se upoznaju sa osnovnim principima i parametrima kao i adekvatnim projektantskim strategijama i tehnološkim rešenjima.

KURIKULUM: (PR)OCENA EKOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ZGRADA

201718_MASA-11050-07-PROJEKTOVANJE-BETONSKIH-KONSTRUKCIJA_o

Foto: dr Ruža Okrajnov-Bajić

MASA-11050-07: IZBORNI PREDMET 1 – AT (MASIU-11060-AT-07):
PROJEKTOVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Ruža Okrajnov-Bajić, docent

Sticanje osnovnih znanja o armiranobetonskim konstrukcijama i osposobljavanje studenata za projektovanje i proračun armiranobetonskih konstrukcija arhitektonskih objekata prema Evrokodovima, ES2.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

201718_MASA-11050-08-PROJEKTOVANJE-BETONSKIH-MONTAZNIH-KONSTRUKCIJA_o

Foto: dr Dejan Vasović

MASA-11050-08: IZBORNI PREDMET 1 – AT (MASIU-11060-AT-08):
PROJEKTOVANJE BETONSKIH MONTAŽNIH KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Dejan Vasović, docent

Betonska montažna rešetkasta konstrukcija od ultravisokovrednog betona.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE BETONSKIH MONTAŽNIH KONSTRUKCIJA

201617_MASA-11050-06-SPECIJALNE-KONSTRUKCIJE

Integralno zategnuta (tensegriti) kupola nad kvadratnom osnovom, autor M. Nestorović

MASA-11050-10: IZBORNI PREDMET 1 – AT (MASIU-11060-AT-10):
SPECIJALNE KONSTRUKCIJE

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović

Upoznavanje studenata sa aktuelnim nekonvencionalnim konstruktivnim rešenjima. Studenti se osposobljavaju za razumevanje metoda istraživanja i pripreme projektnog zadatka; kreiranje projektnih rešenja koji zadovoljavaju i estetske i tehničke zahteve; upravljanje i rukovanje kompjuterskim modelima.

KURIKULUM: SPECIJALNE KONSTRUKCIJE