UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2014/15
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
02 MASA-11020

Istorija i teorija 1

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11020-01: Tumačenje vizuelne kulture
2. MASA-11020-02: Vizuelna kultura u arhitektonskoj teoriji i praksi
3. MASA-11020-03: Model u arhitekturi
4. MASA-11020-04: Javni prostori grada
5. MASA-11020-05: Grad kroz istoriju
6. MASA-11020-06: Projektovanje i građenje u skladu sa klimom
7. MASA-11020-07: Generisanje prostornih struktura

Lista izbornih predmeta:

201415_MASA-11020-01_Aleksandar-Ignjatovic_ilustracija

Ajfelova kula, 1889, Pariz, Francuska | Foto: dr Aleksandar Ignjatović

MASA-11020-01: ISTORIJA I TEORIJA 1:
TUMAČENJE VIZUELNE KULTURE

Nastavnik:
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor

Cilj nastave je da se studentima ponude odgovori na fundamentalna pitanja: Šta arhitektonski objekat, skulptura ili slika iskazuju i kako to iskazuju? Kakav je odnos između umetnosti i vizuelne kulture? Kakav je odnos između vizuelne predstave i sveta koji ona prikazuje? Kakva je veza između vizuelne predstave i sveta u kome ona nastaje ili se posmatra? Na taj način studenti stiču intelektualne kompetencije koje će im omogućiti da vizuelnu kulturu i arhitekturu posmatraju u svetlu premise da ljudska spoznaja ne potiče neposredno iz stvarnosti, već iz oblika, modaliteta i jezika njenog predočavanja čiji su integralni deo upravo vizuelne predstave i arhitektonska dela. Osnovni cilj nastave je posmatranje vizuelne kulture ne kao univerzalnog i autonomnog oblika ljudskog mišljenja i delovanja, već kao procesa i praksi kroz koje se uobličava društvena stvarnost. Na taj način, studentima se predočava da vizuelna kultura i arhitektura funkcionišu izvan diskursa umetnosti, te da u različitim kontekstima formiraju različite sisteme vrednosti, kulturne predstave i uobličavaju sisteme znanja.

KURIKULUM: TUMAČENJE VIZUELNE KULTURE FORMULAR: TUMAČENJE VIZUELNE KULTURE UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA: TUMAČENJE VIZUELNE KULTURE

MASA-11020-02: ISTORIJA I TEORIJA 1:
VIZUELNA KULTURA U ARHITEKTONSKOJ TEORIJI I PRAKSI

Nastavnik:
dr Vladimir Mako, redovni profesor

Nastava se zasniva na razvijanju sposobnosti kritičkog razmišljanja kod studenata. Uz pomoć aktuelnih pitanja, dijalektike kao organizacione strukture kursa i debata na času kao operativnog metoda, uočavaju se različite putanje arhitektonskog načina razmišljanja danas i kroz istoriju.

KURIKULUM: VIZUELNA KULTURA U ARHITEKTONSKOJ TEORIJI I PRAKSI FORMULAR: VIZUELNA KULTURA U ARHITEKTONSKOJ TEORIJI I PRAKSI

201415_11020-3_model-u-arhitekturi_opt

Mike Kelley, Repressed Spatial Relationships Rendered as Fluid, No. 3

MASA-11020-03: ISTORIJA I TEORIJA 1:
MODEL U ARHITEKTURI

Nastavnik:
arh. Mihailo Timotijević, redovni profesor

Cilj izbornog predmeta je da se studenti upoznaju sa svojstvima makete u arhitekturi. Nizom tematskih jedinica nastava nudi uvid u značaj i značenje modela za arhitekturu.

KURIKULUM: MODEL U ARHITEKTURI FORMULAR: MODEL U ARHITEKTURI

MASA-11020-04: ISTORIJA I TEORIJA 1:
JAVNI PROSTORI GRADA

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Interaktivna predavanja koncipirana su tako da podstaknu razumevanje fenomena javnog prostora u odnosu na kulturni kontekst i istorijski kontinuitet. Nakon uvida u osnovne odrednice javnih prostora grada i metodologije istraživanja studenti individualno koncipiraju istraživanje i daju smernice za transformaciju konkretnog primera.

KURIKULUM: JAVNI PROSTORI GRADA FORMULAR: JAVNI PROSTORI GRADA

MASA-11020-05-GRAD-KROZ-ISTORIJU_o

Giovanni Battista Piranesi + Antonio Sant’Elia
Kolaž: Zoran Đukanović

MASA-11020-05: ISTORIJA I TEORIJA 1:
GRAD KROZ ISTORIJU

Nastavnik:
arh. Zoran Đukanović, docent

Nastavni program “Grad kroz istoriju” ima za cilj da studente osposobi za razumevanje kompleksnosti uzroka i procesa nastanka i razvoja grada i gradskih naselja; i da im pruži  posedovanje znanja o razvojnim fazama, razlozima i uslovima koji su uzrokovali promenu strukture i značenja grada u širem kulturnom kontekstu društva koje ih gradi i naseljava.

KURIKULUM: GRAD KROZ ISTORIJU FORMULAR: GRAD KROZ ISTORIJU

MASA-11020-06-PROJEKTOVANJE-I-GRADJENJE-U-SKLADU-SA-KLIMOM_o

Sophia Behling, Stefan Behling: Sol Power: The Evolution of Solar Architecture

MASA-11020-06: ISTORIJA I TEORIJA 1:
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U SKLADU SA KLIMOM

Nastavnik:
dr Milica Jovanović Popović, redovni profesor

Klima je oduvek dominirala čovekovim životom, samo u kratkom periodu istorije čovečanstva pomislili smo da smo jači od prirode i … pogrešili.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U SKLADU SA KLIMOM FORMULAR: PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U SKLADU SA KLIMOM

MASA-11020-07-GENERISANJE-PROSTORNIH-STRUKTURA_o

Rad studenata – Nenada Milinkovića i Stefana Lakića iz 2008.

MASA-11020-07: ISTORIJA I TEORIJA 1:
GENERISANJE PROSTORNIH STRUKTURA

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Prikaz postupaka generisanja struktura za koje je karakteristična interakcija geometrije i naprezanja, koje pod uticajem sopstvenog opterećenja definišu svoj oblik ravnoteže. Ispitivanja i projektni eksperimenti strukturalno racionalnih fomi.

KURIKULUM: GENERISANJE PROSTORNIH STRUKTURA FORMULAR: GENERISANJE PROSTORNIH STRUKTURA