UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente III godine OASA 2014/15

Spiskovi studenata i raspored sala za MODUL 17 – Izborni modul: Kurs 17.2. – Izborni predmet 2 (06.02.2015)

Modul 17 – Izborni modul

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izborni modul u prvom delu studija omogućava studentima da dopune osnovni korpus znanja određenim izbornim oblastima. Lista izbornih predmeta nudi se svake školske godine. Moguće je neki od izbornih predmeta odslušati i na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz odgovarajući sertifikat o ispunjenim obavezama, i uz prethodno odobrenje Prodekana za nastavu.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna posebna predznanja već odgovarajuća interesovanja za proširivanje osnovnog korpusa znanja.

NAZIV PREDMETA:
MODUL 17 – Izborni modul: Kurs 17.2. – Izborni predmet 2, 3 ESPB

GODINA STUDIJA:
III godina – 6. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2014/15.

201415_17.2_IP_T.Stratimirovic_oStudio Anne Holtorp: Batara, model and photos, in collaboration with Bas Princen, 2012

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
ANATOMIJA ARHITEKTONSKOG MODELA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

Anatomija arhitektonskog modela bavi se prečišćavanjem i konsolidacijom prethodno stečenog znanja kroz eksperiment.  Usredsređivanjem na razvoj veštine arhitektonskog modelovanja, istražujemo složenu pojavnost arhitektonskog modela i razumevanje njegove upotrebne vrednosti u postupku projektovanja.

KURIKULUM: ANATOMIJA ARHITEKTONSKOG MODELA

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
VIADUKTI I PASARELE – GRADSKA ČVORIŠTA I OBELEŽJA

Nastavnik:
dr Milorad Ribar, redovni profesor

Kurs ima za cilj da studentima omogući da se upuste u oblikovanje i koncipiranje gradskih obeležja kao što su viadukti i pasarele.
Kroz refleksne kreacije treba dati odgovore na funkcionalne i oblikovne zahteve ovih gradskih spona, koje karakterišu manji programski zahtevi, ali i veštinu primene multifunkcionalnosti ovih gradskih obeležja, na ukrštanju tokova kretanja, razvijanje osećaja za kontekstualnost i oblikovanje.

Aktuelnost i atraktivnost zadatka je u odabiru poznatih lokacija duž saobraćajnih tokova Beograda, na kojima nedostaju ovakva čvorišta ili su devastirana i neprimerena / duž autoputa, preko koloseka duž obala…/
Sveobuhvatnost zadate problematike daje studentu šansu da sa urbanističkog, arhitektonskog i konstruktivnog aspekta upotrebi zrelost sinteznog pristupa u rešavanju zadatka.Kurs ima za cilj da studentima omogući da se upuste u oblikovanje i koncipiranje gradskih obeležja kao što su viadukti i pasarele.

KURIKULUM: VIADUKTI I PASARELE – GRADSKA ČVORIŠTA I OBELEŽJA
201415_OASA_17.2_IP_R.Korica_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
INVESTICIJE U GRADU

Nastavnik:
mr Rajko Korica, redovni profesor

Nastava na predmetu prvenstveno se odnosi na upoznavanje studenata sa osnovnim urbanističkim pojmovima i parametrima u procesu utvrđivanja tržišne vrednosti i isplativosti investiranja u izgradnju na određenoj lokaciji u svetu i na domaćem tržištu. Razmatra se aktuelna ekonomska, ali i planerska praksa. Predmet ima za cilj da objektivno i racionalno objasni metode za  procenu prednosti i slabosti investiranja u izgradnju na određenoj lokaciji, kroz pružanje kako teorijskog, tako i praktičnog znanja iz oblasti urbanističkog planiranja i ekonomije.

KURIKULUM: INVESTICIJE U GRADU

1314_17.2_Zikica-Tekic_ilustracija_o

Prostorna struktura višenamenske sportske hale u Pančevu, od lepljenog lameliranog drveta, raspona 61 m. | Izvor: Doc. dr Žikica Tekić

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU

Nastavnik:
dr Žikica Tekić, docent

Predmetom su obuhvaćeni problemi projektovanja konstrukcija objekata od lepljenog lameliranog drveta, sa aspekta sveukupne optimizacije. Insistira se na simbiozi rada arhitekte projektanta i konstruktora, na projektovanju objekta u drvetu. Osnovni principi takvog rada se analiziraju na odabranim primerima iz arhitektonske prakse. Studentima se, kroz ciklus predavanja, prezentuje tehnologija lepljenog lameliranog drveta. U sklopu predavanja, kroz prikaz brojnih primera realizovanih objekata, studentima se prezentuje široko polje primene konstrukcija od lepljenog lameliranog drveta, u arhitektonskom konstrukterstvu. Savremeni tokovi u današnjem graditeljstvu su odredili posebnu ulogu projektanta konstruktivnog sistema, od koga se očekuje sveobuhvatna analiza funkcionalnih zahteva, oblikovnih rešenja, ekonomskih uslova, pri izboru materijala za elemente konstruktivnog sistema. Objekti ostvareni u ovoj tehnologiji, rešavanjem sistema konstruktivnog sklopa, dobijaju i u najvećem delu definisanu arhitekturu unutrašnjeg prostora. Oblikovanje unutrašnjeg prostora mora biti unapred rešeno u kombinaciji sa konstruktivnim sistemom, jer svaki pa i najmanji tehnički detalj veze, detalj oslonca ili neophodni spreg za ukrućenje, može imati izvanredan uticaj na konačni utisak koji stiče korisnik objekta.

KURIKULUM: KONSTRUKTIVNI SISTEMI U DRVETU
201415_17.2_IP_G.VukovicNikolic_o Ilustracija Gordane Vuković-Nikolić

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
KREATIVNO PISANJE

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

Cilj predmeta je podsticanje razvoja kreativnosti studenata arhitekture lingvističkim metodama.

KURIKULUM: KREATIVNO PISANJE
201415_MASU_M2_7_IP_ADjukic_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG RE-DIZAJNA

Nastavnik:
dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor

Nastava je usmerena ka razvijanju znanja i veština u oblasti urbanističkog projektovanja, sa posebnim osvrtom na neposredno pešačko okruženje. Cilj nastave je nadgradnja postojećih znanja na predmetu Oblikovanje gradskih prostora, kao i razumevanje osnovnih savremenih metoda i tehnika unapređenja pešačkog okruženja. Studenti istražuju relacije između pešačkog kretanja, doživljaja neposrednog okruženja sa aspekta pešaka, arhitekture i urbanog dizajna i bave se redizajnom konkretnog prostora na odabranom poligonu.

KURIKULUM: MREŽA PEŠAČKIH PUTANJA U FUNKCIJI URBANOG RE-DIZAJNA
201415_17.2_IP_V.Mako_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
NOVO ČITANJE ARHITEKTURE

Nastavnik:
dr Vladimir Mako, redovni profesor

Nastava na ovom predmetu zasnovana je na ideji da se studenti arhitekture na nov način upoznaju sa procesom razvoja graditeljstva kroz vreme. U želji da sagledaju kontinuitet i transformacije vezane za filozofiju gradjenja i osnovne tokove arhitektonske misli, studentima se istorija arhitekture predstavlja kao interesantna materija – podloga iz koje se uči. Predmet se bavi istorijom arhitekture na takav način da analizom gotovih arhitektonskih dela iz prošlosti studenti stiču iskustva o tome kako su ti ljudi projektovali, sa kojim problemima su se suočavali i kako su ih rešavali u projektantskom smislu. Koji su praktični projektantski problemi stajali pred arhitektama i graditeljima kroz istoriju arhitekture? Šta su se pitali? Koje su im bile brige? Davanjem odgovora na pitanja koja se u arhitekturi tiču istorije, savremenog trenutka i budućeg, poput: Kakav zadatak arhitekta dobija kroz istoriju? Kako na njega odgovara formom i stilom? Čime to postiže? Zašto zgrada ili naselje iz određenog perioda izgledaju tako, a ne drugačije? Koji odnosi vladaju između prirodnog i građenog prostora? Kako nastaje arhitektonski arhetip i kako se razvija? Šta se dešava sa građevinom kada se menjaju njen oblik ili veličina? Kako se mire konfliktni detalji i dimenzije na fasadi? Koja je uloga fasade građevine u pokazivanju statusa njenog vlasnika? Koje potrebe, osim fizičkih, građevina treba da izrazi i kako to arhitekta ispunjava?, studenti uočavaju korist ovog višehiljadugodišnjeg graditeljskog iskustva za sopstvano stvaralaštvo.

KURIKULUM: NOVO ČITANJE ARHITEKTURE
201415_17.2_IP_D.Stamenovic_o
Autor fotografije: arh. Dragan Stamenović

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
OBJEKTI TRGOVINE – TRŽNI CENTRI I NJIHOVA (R)EVOLUCIJA

Nastavnik:
arh. Dragan Stamenović, docent

Tematska oblast nastave odnosi se na aspekte programa, strukture i funkcionalnih rešenja složenih trgovačkih objekata, kao posebne tipološke grupe u okviru javnih gradskih sadržaja, koji kontinualno utiču na bitne programske i prostorne odlike urbanog tkiva. Evolucija tipoloških modela trgovačkih objekata, u svom savremenom izrazu, obuhvata proširenje njihove osnovne funkcije i sintezu sa brojnim sadržajima koji kao rezultat imaju široku paletu raznovrsnih arhitektonsko-urbanističkih rešenja.

Osnovni cilj nastave je sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti koja se odnosi na planiranje i projektovanje objekata trgovine kao jednog od tipoloških modela u okviru grupe javnih objekata.
Teoretska nastava je organizovana kroz predavanja i diskusije u sklopu teme koja se obradjuje. Tokom rada na izbornom predmetu studenti se opredeljuju za jednu od tema koja će biti predmet istraživanja i izrade završnog rada.

Težište studentskog zadatka vezano je za istraživanja u okviru ove tematske oblasti, rada na analizi, tumačenju i programsko-prostornoj proveri pretpostavljenog modela (rešenja) na konkretnoj lokaciji, po izboru.

KURIKULUM: OBJEKTI TRGOVINE – TRŽNI CENTRI I NJIHOVA (R)EVOLUCIJA

201415_17.2_IP_Lj.Petrusevski_o

Autor fotografije: Marko Glavinić

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
PARAMETARSKO MODELOVANJE

Nastavnik:
dr Ljiljana Petruševski, redovni profesor

Parametarsko modelovanje pomoću grafičkog algoritamskog editora (Grasshopper u Rhinoceros okruženju).

KURIKULUM: PARAMETARSKO MODELOVANJE
201415_17.2_IP_M.Maksimovic_oIlustracija: M. Maksimović | Dijagram: Zukovka-21/Asadov Arch Studio

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
POSEBNI PROBLEMI PROJEKTOVANJA

Nastavnik:
dr Milan Maksimović, docent

U okviru nastave na predmetu od studenata se očekuje samostalan izbor određene teme, aspekta ili problema, u oblasti arhitektonskog projektovanja. Zadatak je da se isti analitički preispita na projektu po izboru metodom studije slučaja. Moguća su dva pristupa u radu na zadatku: sa težištem na analitičkom i pisanom obliku rada ili sa težištem na projektantskoj studiji (projektovanju, razradi i grafičkoj analizi izabranog projekta).

KURIKULUM: POSEBNI PROBLEMI PROJEKTOVANJA
201415_17.2_IP_M.Ralevic_o

Kurs 17.2. – Izborni predmet 2:
URBANI MARKETING

Nastavnik:
dr Miodrag Ralević, redovni profesor

Cilj kursa je pružanje znanja studentima o savremenim tehnikama urbanog marketinga i njihovo osposobljavanje da iste koriste na različitim problemima i nivoima marketinškog modelovanja razvoja naseljskih sistema. Kurs će svojim sadržajem obraditi problematiku tehnika procesa marketinškog modelovanja počev od pojmovno-upotrebljivog nivoa, a što će zavisiti od zainteresovanosti svakog studenta i potrebe aktuelne situacije u struci. Istovremeno svojim pristupom će težiti povezivanju problematike sa ostalim predmetima sa ciljem zaokruženja ciklusa saznajno-teoretskog sa praktično-primenjenim nivoom.

KURIKULUM: URBANI MARKETING