УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење за студенте III године ОАСА 2014/15

Спискови студената и распоред сала за МОДУЛ 17 – Изборни модул: Курс 17.2. – Изборни предмет 2 (06.02.2015)

Модул 17 – Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз претходно одобрење Продекана за наставу.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна посебна предзнања већ одговарајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 17 – Изборни модул: Курс 17.2. – Изборни предмет 2, 3 ЕСПБ

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2014/15.

201415_17.2_IP_T.Stratimirovic_oStudio Anne Holtorp: Batara, model and photos, in collaboration with Bas Princen, 2012

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
АНАТОМИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ МОДЕЛА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

Анатомија архитектонског модела бави се пречишћавањем и консолидацијом претходно стеченог знања кроз експеримент.  Усредсређивањем на развој вештине архитектонског моделовања, истражујемо сложену појавност архитектонског модела и разумевање његове употребне вредности у поступку пројектовања.

КУРИКУЛУМ: АНАТОМИЈА АРХИТЕКТОНСКОГ МОДЕЛА
201415_17.2_IP_M.Ribar_o
Фото © Zaha Hadid Architects

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ВИАДУКТИ И ПАСАРЕЛЕ – ГРАДСКA ЧВОРИШТА И ОБЕЛЕЖЈА

Наставник:
др Милорад Рибар, редовни професор

Курс има за циљ да студентима омогући да се упусте у обликовање и конципирање градских обележја као што су виадукти и пасареле.
Кроз рефлексне креације треба дати одговоре на функционалне и обликовне захтеве ових градских спона, које карактеришу мањи програмски захтеви, али и вештину примене мултифункционалности ових градских обележја, на укрштању токова кретања, развијање осећаја за контекстуалност и обликовање.

Актуелност и атрактивност задатка је у одабиру познатих локација дуж саобраћајних токова Београда, на којима недостају оваква чворишта или су девастирана и непримерена / дуж аутопута, преко колосека дуж обала…/
Свеобухватност задате проблематике даје студенту шансу да са урбанистичког, архитектонског и конструктивног аспекта употреби зрелост синтезног приступа у решавању задатка.Курс има за циљ да студентима омогући да се упусте у обликовање и конципирање градских обележја као што су виадукти и пасареле.

КУРИКУЛУМ: ВИАДУКТИ И ПАСАРЕЛЕ – ГРАДСКA ЧВОРИШТА И ОБЕЛЕЖЈА
201415_OASA_17.2_IP_R.Korica_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГРАДУ

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Настава на предмету првенствено се односи на упознавање студената са основним урбанистичким појмовима и параметрима у процесу утврђивања тржишне вредности и исплативости инвестирања у изградњу на одређеној локацији у свету и на домаћем тржишту. Разматра се актуелна економска, али и планерска пракса. Предмет има за циљ да објективно и рационално објасни методе за  процену предности и слабости инвестирања у изградњу на одређеној локацији, кроз пружање како теоријског, тако и практичног знања из области урбанистичког планирања и економије.

КУРИКУЛУМ: ИНВЕСТИЦИЈЕ У ГРАДУ

1314_17.2_Zikica-Tekic_ilustracija_o

Просторна структура вишенаменске спортске хале у Панчеву, од лепљеног ламелираног дрвета, распона 61 м. | Извор: Доц. др Жикица Текић

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ

Наставник:
др Жикица Текић, доцент

Предметом су обухваћени проблеми пројектовања конструкција објеката од лепљеног ламелираног дрвета, са аспекта свеукупне оптимизације. Инсистира се на симбиози рада архитекте пројектанта и конструктора, на пројектовању објекта у дрвету. Основни принципи таквог рада се анализирају на одабраним примерима из архитектонске праксе. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује технологија лепљеног ламелираног дрвета. У склопу предавања, кроз приказ бројних примера реализованих објеката, студентима се презентује широко поље примене конструкција од лепљеног ламелираног дрвета, у архитектонском конструктерству. Савремени токови у данашњем градитељству су одредили посебну улогу пројектанта конструктивног система, од кога се очекује свеобухватна анализа функционалних захтева, обликовних решења, економских услова, при избору материјала за елементе конструктивног система. Објекти остварени у овој технологији, решавањем система конструктивног склопа, добијају и у највећем делу дефинисану архитектуру унутрашњег простора. Обликовање унутрашњег простора мора бити унапред решено у комбинацији са конструктивним системом, јер сваки па и најмањи технички детаљ везе, детаљ ослонца или неопходни спрег за укрућење, може имати изванредан утицај на коначни утисак који стиче корисник објекта.

КУРИКУЛУМ: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ
201415_17.2_IP_G.VukovicNikolic_o Илустрација Гордане Вуковић-Николић

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

Наставник:
др Гордана Вуковић-Николић, доцент

Циљ предмета је подстицање развоја креативности студената архитектуре лингвистичким методама.

КУРИКУЛУМ: КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ
201415_MASU_M2_7_IP_ADjukic_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕ-ДИЗАЈНА

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Настава је усмерена ка развијању знања и вештина у области урбанистичког пројектовања, са посебним освртом на непосредно пешачко окружење. Циљ наставе је надградња постојећих знања на предмету Обликовање градских простора, као и разумевање основних савремених метода и техника унапређења пешачког окружења. Студенти истражују релације између пешачког кретања, доживљаја непосредног окружења са аспекта пешака, архитектуре и урбаног дизајна и баве се редизајном конкретног простора на одабраном полигону.

КУРИКУЛУМ: МРЕЖА ПЕШАЧКИХ ПУТАЊА У ФУНКЦИЈИ УРБАНОГ РЕ-ДИЗАЈНА
201415_17.2_IP_V.Mako_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
НОВО ЧИТАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ

Наставник:
др Владимир Мако, редовни професор

Настава на овом предмету заснована је на идеји да се студенти архитектуре на нов начин упознају са процесом развоја градитељства кроз време. У жељи да сагледају континуитет и трансформације везане за филозофију градјења и основне токове архитектонске мисли, студентима се историја архитектуре представља као интересантна материја – подлога из које се учи. Предмет се бави историјом архитектуре на такав начин да анализом готових архитектонских дела из прошлости студенти стичу искуства о томе како су ти људи пројектовали, са којим проблемима су се суочавали и како су их решавали у пројектантском смислу. Који су практични пројектантски проблеми стајали пред архитектама и градитељима кроз историју архитектуре? Шта су се питали? Које су им биле бриге? Давањем одговора на питања која се у архитектури тичу историје, савременог тренутка и будућег, попут: Какав задатак архитекта добија кроз историју? Како на њега одговара формом и стилом? Чиме то постиже? Зашто зграда или насеље из одређеног периода изгледају тако, а не другачије? Који односи владају између природног и грађеног простора? Како настаје архитектонски архетип и како се развија? Шта се дешава са грађевином када се мењају њен облик или величина? Како се мире конфликтни детаљи и димензије на фасади? Која је улога фасаде грађевине у показивању статуса њеног власника? Које потребе, осим физичких, грађевина треба да изрази и како то архитекта испуњава?, студенти уочавају корист овог вишехиљадугодишњег градитељског искуства за сопствано стваралаштво.

КУРИКУЛУМ: НОВО ЧИТАЊЕ АРХИТЕКТУРЕ
201415_17.2_IP_D.Stamenovic_o
Аутор фотографије: арх. Драган Стаменовић

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ – ТРЖНИ ЦЕНТРИ И ЊИХОВА (Р)ЕВОЛУЦИЈА

Наставник:
арх. Драган Стаменовић, доцент

Тематска област наставе односи се на аспекте програма, структуре и функционалних решења сложених трговачких објеката, као посебне типолошке групе у оквиру јавних градских садржаја, који континуално утичу на битне програмске и просторне одлике урбаног ткива. Еволуција типолошких модела трговачких објеката, у свом савременом изразу, обухвата проширење њихове основне функције и синтезу са бројним садржајима који као резултат имају широку палету разноврсних архитектонско-урбанистичких решења.

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања из области која се односи на планирање и пројектовање објеката трговине као једног од типолошких модела у оквиру групе јавних објеката.
Теоретска настава је организована кроз предавања и дискусије у склопу теме која се обрадјује. Током рада на изборном предмету студенти се опредељују за једну од тема која ће бити предмет истраживања и израде завршног рада.

Тежиште студентског задатка везано је за истраживања у оквиру ове тематске области, рада на анализи, тумачењу и програмско-просторној провери претпостављеног модела (решења) на конкретној локацији, по избору.

КУРИКУЛУМ: ОБЈЕКТИ ТРГОВИНЕ – ТРЖНИ ЦЕНТРИ И ЊИХОВА (Р)ЕВОЛУЦИЈА

201415_17.2_IP_Lj.Petrusevski_o

Аутор фотографије: Марко Главинић

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

Наставник:
др Љиљана Петрушевски, редовни професор

Параметарско моделовање помоћу графичког алгоритамског едитора (Grasshopper у Rhinoceros окружењу).

КУРИКУЛУМ: ПАРАМЕТАРСКО МОДЕЛОВАЊЕ
201415_17.2_IP_M.Maksimovic_oИлустрација: М. Максимовић | Дијаграм: Zukovka-21/Asadov Arch Studio

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА

Наставник:
др Милан Максимовић, доцент

У оквиру наставе на предмету од студената се очекује самосталан избор одређене теме, аспекта или проблема, у области архитектонског пројектовања. Задатак је да се исти аналитички преиспита на пројекту по избору методом студије случаја. Могућа су два приступа у раду на задатку: са тежиштем на аналитичком и писаном облику рада или са тежиштем на пројектантској студији (пројектовању, разради и графичкој анализи изабраног пројекта).

КУРИКУЛУМ: ПОСЕБНИ ПРОБЛЕМИ ПРОЈЕКТОВАЊА
201415_17.2_IP_M.Ralevic_o

Курс 17.2. – Изборни предмет 2:
УРБАНИ МАРКЕТИНГ

Наставник:
др Миодраг Ралевић, редовни професор

Циљ курса је пружање знања студентима о савременим техникама урбаног маркетинга и њихово оспособљавање да исте користе на различитим проблемима и нивоима маркетиншког моделовања развоја насељских система. Курс ће својим садржајем обрадити проблематику техника процеса маркетиншког моделовања почев од појмовно-употребљивог нивоа, а што ће зависити од заинтересованости сваког студента и потребе актуелне ситуације у струци. Истовремено својим приступом ће тежити повезивању проблематике са осталим предметима са циљем заокружења циклуса сазнајно-теоретског са практично-примењеним нивоом.

КУРИКУЛУМ: УРБАНИ МАРКЕТИНГ