UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente (05.02.2015) AŽURIRANO

Konačni spiskovi studenata i raspored sala po izbornim predmetima: MASA-12030: IZBORNI PREDMET 2 – ARHITEKTURA – 2014/15

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2014/15
I godina – 2. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
11 MASA-12030

Izborni predmet 2 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-12030-01: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama
2. MASA-12030-02: Arhitektura i metastruktura
3. MASA-12030-03: Turistički objekti: kontekst, koncept, metod
4. MASA-12030-04: Arhitektura u ruralnim područjima – rekonstrukcija seoskih centara
5. MASA-12030-05: Savremena skulptura
6. MASA-12030-06: Arhitektura pozorišta i spektakla
7. MASA-12030-07: Engleski za arhitekte 3
8. MASA-12030-08: Digitalna animacija – kurs 2
9. MASA-12030-09: BIM
10. MASA-12030-10: Uvod u arhitektonsko istraživanje
11. MASA-12030-11: Gradska stajališta

Lista izbornih predmeta:

201415_MASA-12030-01_o

Foto © Contilia Gruppe, Essen/Werntges Studios, Gladbeck

MASA-12030-01: IZBORNI PREDMET 2 – A:
PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA

Nastavnik:
arh. Miloš Komlenić, docent

Nastavu čine predavanja i upoznavanje sa specifičnom problematikom i potreba starije generacije, kao i mogućnostima/načinima njihovog ispunjenja. Nakon toga se radi na koncepcijskoj postavci programa, i njegovom postavkom se prolazi kroz istraživanje, uz prateće konsultacije i diskusije, čitajući literaturu i analizirajući primere, a sve u cilju preispitivanja ustaljenih stavova, te prepoznavanja potencijala izabranog prostora sa stanovištva datog okvira i potreba zadatka. Fokus je na efikasnom i jednostavnom, a opet kreativnom rešenju problema sa aspekta savremenog grada i njegovih korisnika, sa akcentom na transformaciji i redefiniciji datog prostora.

KURIKULUM: PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA FORMULAR: PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA

201415_MASA-12030-02_o

Yona Friedman, Étude pour la ville spatiale,1958-1959

MASA-12030-02: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ARHITEKTURA I METASTRUKTURA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave na predmetu „Arhitektura i metastruktura“ je upoznavanje studenata sa tipologijom kompleksnih arhitektonskih projekata. U fokusu istraživanja naćiće se projekti koji su po svojoj strukturi, konceptu i programsko-prostornim osobinama složeni i ne mogu se posmatrati, analizirati i valorizovati u kontekstu tradicionalnih tipoloških diskursa. Pojam „metastruktura“ koristi se kao teorijsko-filozofski predložak za otvaranje diskusije o savremenim kretanjima u arhitektonskom projektovanju.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I METASTRUKTURA FORMULAR: ARHITEKTURA I METASTRUKTURA

MASA-12030-03: IZBORNI PREDMET 2 – A:
TURISTIČKI OBJEKTI: KONTEKST, KONCEPT, METOD

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Predmet ima za cilj da studentima približi savremeno arhitektonsko poimanje turizma i upozna ih sa specifičnim veštinama potrebnim za projektovanje objekata raznolike turističke namene. Kroz rad studentima će biti razgraničeni ključni pojmovi iz oblasti ugostiteljstva i turizma.

Studenti stiču znanja koja im omogućavaju aktuelnu, stručnu i održivu prednost prilikom projektovanja ove vrste objekata.

KURIKULUM: TURISTIČKI OBJEKTI: KONTEKST, KONCEPT, METOD FORMULAR: TURISTIČKI OBJEKTI: KONTEKST, KONCEPT, METOD

201415_MASA-12030-04_o

Selo Donja Kamenica kod Knjaževca (foto A. Videnović)

MASA-12030-04: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ARHITEKTURA U RURALNIM PODRUČJIMA – REKONSTRUKCIJA SEOSKIH CENTARA

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Cilj izbornog predmeta je sticanje teoretskog i praktičnog znanja studenata u oblasti planiranja i projektovanja javnih prostora u ruralnim sredinama. Nastava je koncipirana tako da unapredi sposobnosti studenata u savladavanju urbanističkih i arhitektonskih problema centralnih sadržaja u seoskim naseljima, imajući u vidu specifičnost raličitih okruženja i prostornih situacija. Razvijanje snalažljivosti studenata u pristupu projektovanju u arealnim kontekstima.

KURIKULUM: ARHITEKTURA U RURALNIM PODRUČJIMA – REKONSTRUKCIJA SEOSKIH CENTARA FORMULAR: ARHITEKTURA U RURALNIM PODRUČJIMA – REKONSTRUKCIJA SEOSKIH CENTARA

201415_MASA-12030-07_o

Ilustracija: Gordana Vuković-Nikolić

MASA-12030-07: IZBORNI PREDMET 2 – A:
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, docent

English for architects 3 – Debate and argumentation
Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog) u specifičnom diskursu
debate i argumentacije u oblasti arhitekture

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3 FORMULAR: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 3
201415_MASA-12030-08_oStudent Vladimir Stojsavljević, ispitni rad iz digitalne animacije, 2012. god

MASA-12030-08: IZBORNI PREDMET 2 – A:
DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 2

Nastavnik:
mr Branko Pavić, redovni profesor

Na predmetu Digitalna animacija – kurs 2, izučavaju se koncepti rada u 3D aplikacijama za karakter animaciju. Studenti se obučavaju za celokupni proces produkcije kratke animirane forme, od ideje, početnih skica, karakter dizajna i karakter animacije do postprodukcije i finalnog proizvoda.

KURIKULUM: DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 2 FORMULAR: DIGITALNA ANIMACIJA – KURS 2

MASA-12030-09: IZBORNI PREDMET 2 – A:
BIM

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković Radojević

Kurs je kombinacija teorijske nastave o osnovnim principima projektovanja u BIM (Building Information Modeling) okruženju, u kome je 3D model arhitektonskog objekta osnova za formiranje informacionog sistema u kome participiraju svi učesnici u procesu projektovanja, kasnije izgradnje i korišćenja/održavanja arhitektonskog objekta. Nastava se odvija kroz seriju predavanja i diskusija, realizaciju jednostavnog projektantskog zadatka iz aktuelne nacionalne prakse (kuća za porodicu u Krupnju), kao i kroz istraživanje na jednu od zadatih tema – aktuelnih pitanja implementacije i razvoja BIM-a.
Virtuelno okruženje – http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=297

KURIKULUM: BIM FORMULAR: BIM
201415_MASA-12030-10_oFoto: Marija Milinković

MASA-12030-10: IZBORNI PREDMET 2 – A:
UVOD U ARHITEKTONSKO ISTRAŽIVANJE

Nastavnik:
dr Marija Milinković

Cilj nastave na predmetu Uvod u arhitektosnko istraživanje je upoznavanje studenata sa osnovnim načelima, karakteristikama i dometima istraživačkog rada u arhitekturi. Kroz niz tematskih predavanja i interaktivni rad na semestralnom zadatku, studenti se upoznaju sa dominantnim istraživačkim paradigmama, mogućim pristupima i osnovnim istraživačkim metodama i tehnikama.

KURIKULUM: UVOD U ARHITEKTONSKO ISTRAŽIVANJE FORMULAR: UVOD U ARHITEKTONSKO ISTRAŽIVANJE

MASA-12030-11: IZBORNI PREDMET 2 – A:
GRADSKA STAJALIŠTA – ARHITEKTURA ŽIŽNIH TAČAKA UKRŠTANJA TOKOVA

Nastavnik:
dr Milorad Ribar

Kurs ima za cilj da se studenti upuste u oblikovanje i koncipiranje manjih gradskih stajališta, složenih žižnih prostora ukrštanja različitih vidova kretanja. Stajališta se analiziraju sa urbanističkog, konstruktivnog i oblikovnog aspekta a u cilju stvaranja gradskih repera kroz kontekstualno sadejstvo pojavnosti i infrastrukture.

Ovog proleća tematski okvir su punktovi duž šinske trase na obali Save i Dunava, stajališta na ekskuzivnim prostorima grada, kao što su: Centar 25. maj, kula Nebojša, pristanište, Brankov most, Dunav stanica, Sajam…

KURIKULUM: GRADSKA STAJALIŠTA – ARHITEKTURA ŽIŽNIH TAČAKA UKRŠTANJA TOKOVA FORMULAR: GRADSKA STAJALIŠTA – ARHITEKTURA ŽIŽNIH TAČAKA UKRŠTANJA TOKOVA