UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
MODUL ARHITEKTURA
A7 MASA-A11012

STUDIO M01A – Seminar

Cilj predmeta

Cilj predmeta je određen pozicijom nastavne oblasti Seminar M01-A (M05) u okvirima Studija M01-A (M05) Master akademskih studija arhitektura (Integrisanih osnovnih i master akademskih studija arhitektura).

Potreba da se studentima omogući izbalansirana ponuda različitih i savremenih pristupa materiji arhitektonsko-urbanističkog projektovanja odredila je da Seminar M01-A (M05) postane autonomna oblast dela rada na Studiju koja u zavisnosti od načina rada na konkretnom kursu razvija visok stepen slobode izbora i unapređenja nezavisnih i individualnih radnih metoda.

Lista izbornih seminara:

MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR-MILENKOVIC_o

STUDIO M01A – SEMINAR:
AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA, SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, docent

Razvijanje sposobnosti za analizu i sintezu programskih i prostornih elemenata od značaja za istraživački projekat Akvadukta – savremene tipološko-morfološke infrastrukturne dopune – objekta funkcionalnog miksa u oblasti obrazovanja, sporta i rekreacije. Akvadukt je uzet za paradigmu odnosa prema uticiju klimatskih promena na projektovanje kontinuiteta “jedne” arhitekture unutar postojeće urbane strukture vrtnog grada kao što je Novi Beograd, posebno njegovi Savski blokovi.

KURIKULUM: AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA, SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD FORMULAR: AKVADUKT: CENTAR ZA PRAĆENJE KLIMATSKIH PROMENA, SAVSKI BLOKOVI, NOVI BEOGRAD
01-MASA-A11011-01--STUDIO-M01A-SEMINAR-RASKOVIC_o
Dominique Perrault – Selected and current works (Master Architect Series), Velodrome model

STUDIO M01A – SEMINAR:
ARHITEKTURA I KONTEKST

Nastavnik:
arh. Ivan Rašković, vanredni profesor

Opšti cilj seminara je razumevanje odnosa arhitekture i konteksta kao mreže kompleksnih interelacija. Tematske jedinice su zasnovane na teorijskim objašnjenjima i postavkama kompleksnih, sveobuhvatnih i međuzavisnih sistema interakcije između korisnika, objekata, koncepta i konteksta.

KURIKULUM: ARHITEKTURA I KONTEKST FORMULAR: ARHITEKTURA I KONTEKST

201516_MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-VUJA_o

Lanzadera Universitaria de Centros de Investigación Aplicada | Autori: Arenas Basabe Palacios

STUDIO M01A – SEMINAR:
DIJAGRAMSKE PROGRAMSKE PLATFORME

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Arhitektonski dijagram je oblast primene znanja o konceptualizaciji ideje gde se postavkom dijagramske programske celine studenti uvode u prostorno-programske koncepte i modele i njihovo prevođenje u interakciji ideje i realizacije ideje.

KURIKULUM: DIJAGRAMSKE PROGRAMSKE PLATFORME FORMULAR: DIJAGRAMSKE PROGRAMSKE PLATFORME

STUDIO M01A – SEMINAR:
EDUKACIJA, UMETNOST, PROSTOR – ODNOSI I UTICAJI

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, docent

Nastava na seminaru podrška je radu na projektu u Studiju M01A – projekat_Edukatorijum univerziteta umetnosti u Beogradu.

KURIKULUM: EDUKACIJA, UMETNOST, PROSTOR – ODNOSI I UTICAJI FORMULAR: EDUKACIJA, UMETNOST, PROSTOR – ODNOSI I UTICAJI

01-MASA-A11011-01-STUDIO-M01A-PROJEKAT-STOJANOVIC_o

The Bondy Icbebergs Pool, Sidnej, Australija | Foto © withsomegrace

STUDIO M01A – SEMINAR:
IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Seminar je koncipiran kao sastavni deo Studio Projekta sa istim tematskim okvirom. Kroz seriju diskusija i prezentacija, studenti će imati priliku da prodube istraživački pristup arhitektonskom projektovanju.
Više informacija: http://blog.4ofseven.com/

KURIKULUM: IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG FORMULAR: IZMEĐU OTVORENOG I ZATVORENOG

MASA-A11012-01--STUDIO-M01A-SEMINAR-Djuric-01_o

Foto © ediphotoeye

STUDIO M01A – SEMINAR:
OGLEDALO PROGRAMA

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Upoznavanje studenata sa postupcima zamene arhitektonskog programa, njegove deformacije, i uticaja promenjenog arhitektonskog subjekta.

KURIKULUM: OGLEDALO PROGRAMA FORMULAR: OGLEDALO PROGRAMA
201516-MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-SEMINAR_VOJVODIC_o
Foto © Nick Meek

STUDIO M01A – PROJEKAT:
PROJEKTNI ZADATAK

Nastavnik:
arh. Goran Vojvodić, vanredni profesor

Nastava na seminaru ima za cilj razvijanje sposobnosti da se, kroz analizu i sintezu prostornih i programskih sadržaja, prepoznaju posebnosti objekata obrazovanja. Formiranjem kritičkog stava, istraživanjem relevantnih primera iz savremene arhitektonske prakse, studenti kreiraju projektni okvir za dalji rad na projektu.

KURIKULUM: PROJEKTNI ZADATAK FORMULAR: PROJEKTNI ZADATAK

MASA-A11012-01-STUDIO-M01A-VIDENOVIC_o

Motiv iz rezervata Zasavica | Foto © mr Aleksandar Videnović

STUDIO M01A – SEMINAR:
REZERVATI PRIRODE KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

Seminar je posvećen proširenju saznanja budućih projektanata o potrebi temeljnog sagledavanja, opsežne analize i poštovanja konteksta, u intervenisanju u konkretnom prostoru i i vremenu, odnosno uvažavanja složenosti i slojevitosti geneze i karaktera promenljivosti neposrednog, a posebno prirodnog okruženja u kome se projektuje i gradi.

KURIKULUM: REZERVATI PRIRODE KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST FORMULAR: REZERVATI PRIRODE KAO ARHITEKTONSKI KONTEKST