UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2015/16
Spisak studenata za MASA-11050 Izborni predmet 1 – AT

broj šifra Master akademske studije Arhitektura 2015/16
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
05 MASA-11050

Izborni predmet 1 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11050-01: Drvo u savremenoj arhitekturi
2. MASA-11050-02: Urbana oaza
3. MASA-11050-03: Osvetljenje u arhitekturi 1
4. MASA-11050-04: Instalacije 2
5. MASA-11050-05: (Pr)ocena ekoloških karakteristika kuće
6. MASA-11050-06: Optimizacija konstruktivnih sistema
7. MASA-11050-07: Projektovanje betonskih konstrukcija
8. MASA-11050-08: Projektovanje betonskih montažnih konstrukcija
9. MASA-11050-09: Staklo u savremenoj arhitekturi

Lista izbornih predmeta:

MASA-11050-01-DRVO-U-SAVREMENOJ-ARHITEKTURI_o

Foto © dr Jelena Ivanović Šekularac

MASA-11050-01: IZBORNI PREDMET 1 – AT:
DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Jelena Ivanović Šekularac, vanredni profesor

Svetski trend ponovne primene drveta i proizvoda od drveta kao materijala za gradnju i oblaganje arhitektonskih objekata nije isključivo iz razloga zadovoljenja funkcionalnih, estetskih, likovnih i oblikovnih zahteva i traženja inspiracije u povratku tradiciji, već i u njegovoj ekološkoj, ekonomskoj i energetskoj opravdanosti i uklapanju u savremene trendove održivog razvoja i primene savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja pri proizvodnji materijala, a sve u cilju održanja veze sa prirodom, okruženjem i tradicijom.
Problematika primene drveta i proizvoda od drveta na savremenom arhitektonskom objektu tretira se sa aspekta materijalizacije, arhitektonskih konstrukcija i detalja, kao i primeni stečenih znanja u praksi – u postupku realizacije, eksploatacije i održavanja arhitektonskih objekata.
Cilj nastave je upoznavanje sa principima primene drveta kao elementa primarne i sekundarne konstrukcije u arhitektonskom objektu, upoznavanje sa logikom projektovanja, konstruisanja i gradnje objekata primenom drveta i proizvoda na bazi drveta kao i sticanje novih znanja i principa projektovanja i izvođenja omotača objekta sa drvetom kao elementom obloge, primenom savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja.

KURIKULUM: DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI FORMULAR: DRVO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

MASA-11050-02-URBANA-OAZA_o

Ilustracija: mr Branko Pavić

MASA-11050-02: IZBORNI PREDMET 1 – AT:
URBANA OAZA

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Cilj nastave je ispitivanje metoda projektovanja i tehnike realizacije vegetacionih zidova u procesu obnove postojećih i izgradnje novih objekata. Ozelenjavanje i očuvanje urbanog prostora postalo je važno pitanje u razmatranju uslova za projektovanje arhitektonskih objekata i definisanje odnosa između tehnologije, energije i oblikovanja. Vegetacioni zidovi su stvorili projektantske izazove za primenu ovih sklopova u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrada.

KURIKULUM: URBANA OAZA FORMULAR: URBANA OAZA

201516_11050-03_OSVETLJENJE-U-ARHITEKTURI-1_o

Jørn Utzon – Sydney Opera House, Sidnej, Australija | Foto © Sam Abell

MASA-11050-03: IZBORNI PREDMET 1 – AT:
OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 1

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Principi projektovanja osvetljenja u arhitekturi sagledavaju se kroz prirodu svetlosti, njen uticaj na površine sa kojima dolazi u kontakt, kriterijume za projektovanje osvetljenja, parametre kvaliteta osvetljenja, kao i efekte koji mogu da se postignu.

KURIKULUM: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 1 FORMULAR: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 1 PLAN PREDAVANJA: OSVETLJENJE U ARHITEKTURI 1

MASA-11050-04-INSTALACIJE-2_o

Foto: Milan Radojević

MASA-11050-04: IZBORNI PREDMET 1 – AT:
INSTALACIJE 2

Nastavnik:
dr Milan Radojević, docent

Predmet ima za cilj da studenti paralelno sa istraživanjem najpogodnijeg arhitektonskog rešenja, primene instalacione sisteme koji će omogućiti zahtevanu funkcionalnost, efikasnu eksploataciju i adekvatno održavanje predviđenog objekta sa aspekta energetske efikasnosti i primene novih tehnologija.

KURIKULUM: INSTALACIJE 2 FORMULAR: INSTALACIJE 2

MASA-11050-06-OPTIMIZACIJA-KONSTRUKTIVNIH-SISTEMA_o

J. Milošević i M. Nestorović

MASA-11050-06: IZBORNI PREDMET 1 – AT:
OPTIMIZACIJA KONSTRUKTIVNIH SISTEMA

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

Projekotovanje konstrukcije je proces u kome se odvija izbor konstruktivnog sistema, materijala, oblika, dimenzija, svojstava površina i drugih osobina sa ciljem da se ispune funkcionalni zadaci konstrukcije i zadovolji niz uslova, a što će biti analizirano seminarom optinizacija konstrukcija.

KURIKULUM: OPTIMIZACIJA KONSTRUKTIVNIH SISTEMA FORMULAR: OPTIMIZACIJA KONSTRUKTIVNIH SISTEMA

201516_MASA-11050-08_PROJEKTOVANJE-BETONSKIH-MONTAZNIH-KONSTRUKCIJA_o

dr Milan Glišić – stambeni objekti u ulici Maršala Rokosovskog br.42, Moskva, Rusija

MASA-11050-08: IZBORNI PREDMET 1 – AT:
PROJEKTOVANJE BETONSKIH MONTAŽNIH KONSTRUKCIJA

Nastavnik:
dr Milan Glišić

Primena montažnih armirano betonskih konstrukcija datira od samih početaka korišćenja armiranog betona kao konstruktivnog elementa. U savremenoj praksi primena ovih konstrukcija je omogućila realizaciju mnogih ideja arhitekata pri čemu se optimalno realizuju vremenski i finansijski parametri izgradnje.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE BETONSKIH MONTAŽNIH KONSTRUKCIJA FORMULAR: PROJEKTOVANJE BETONSKIH MONTAŽNIH KONSTRUKCIJA

MASA-11050-09: IZBORNI PREDMET 1 – AT:
STAKLO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI

Nastavnik:
dr Jasna Čikić-Tovarović, docent

Inovativna primena stakla u arhitekturi; Mogućnosti i ograničenja projektovanja konstruktivnih elementa i sklopova od stakla; Sistemi staklenih fasada; Staklo i medijaarhitektura; Tehnologija i konstrukcija mehaničkih i elektonskih medija fasada.

KURIKULUM: STAKLO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI FORMULAR: STAKLO U SAVREMENOJ ARHITEKTURI