UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje za studente II godine MASA 2013/14.

Obaveštavaju se studenti da su objavljeni Finalni raspored odbrana i Protokol o polaganju ispita za master projekta na kursu: MODUL M9 – Master projekat: Kurs M9.2. – Projekat. Dokumente možete preuzeti ovde:

Kurs M9.2. – Projekat: FINALNI RASPORED ODBRANA Kurs M9.2. – Projekat: PROTOKOL O POLAGANJU MASTER PROJEKTA

Obaveštenje za studente MAS Arhitektura 2013/14

Preliminarni raspored sala za M9 Master projekat (18.02.2014.)

Spiskovi studenata u drugom krugu izbora za M9 Master projekat (12.02.2014.)

Spiskovi studenata i slobodna mesta za izbor u drugom krugu za M9 Master projekat (05.02.2014.)

Modul M9 – Master projekat

Kurs M9.1. – Teza
Kurs M9.2. – Projekat

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Izradom master projekta student diplomira. Master projekat predstavlja rad u kome student povezuje sva stečena znanja i veštine, pokazuje da vlada procesom istraživanja, konceptualizacije, projektovanja i materijalizacije složenih urbanističkih, arhitektonsko-urbanističkih celina, kao i drugim temama (opštim i u okviru usmerenja). Cilj master projekta je uvođenje studenta u visok stepen samostalnosti u svim fazama projekta. Po pravilu, teme master projekta su sintezne, i zahtevaju primenu širokog spektra predhodno stečenih znanja, veština i kompetencija.

Rad podrazumeva istraživanje i definisanje projektnog zadatka (pisanu tezu), grafički prikaz, prostorni prikaz, i usmenu javnu odbranu pred komisijom. Studenti master projekat rade u mentorskom studiju koga biraju prema okvirno problemski ponuđenom programu. Mentorski studio vodi jedan nastavnik, sa saradnikom. Studio ima najmanje 5 i najviše 10 studenata. Predviđene su i obavezne konsultacije sa nastavnicima iz bliskih oblasti.

Predviđena je javna usmena odbrana projekta posle 21 nedelje pred komisijom koju čine nastavnik i konsultanti sa drugih katedri i nastavnici iz drugih studija. Ocena se definiše na osnovu integralne evaluacije svih pojedinih aspekata projekta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Položeni svi projektni moduli na diplomskim studijama (Modul M4, Modul M5 i Modul M6). U slučaju dovoljnog broja prijavljenih kandidata, moguće je organizovati nastavu na Master projektu i tokom jesenjeg semestra, za studente koji su stekli uslov. Uslov za izlazak na javnu odbranu master projekta su položeni svi ispiti predviđeni studijskim programom za prva 3 semestra.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M9 – Master projekat: Kurs M9.1. – Teza, 10 ESPB
MODUL M9 – Master projekat: Kurs M9.2. – Projekat, 20 ESPB

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

201314_M9_Zoran-Lazovic_ilustracija_o

Kolaž: Zoran Lazović

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
PROSTORI IZMEĐU NAS: HIBRID KULTURE I UMETNOSTI NA VODI
Čitav kosmos staje u treptaj u prostor između nas / promiču slike kao kroz san između nas

Nastavnik:
arh. Zoran Lazović, redovni profesor

Arhitektura u funkciji redefinicije gradskih prostora: hibridnost + transformacija = novi gradski pejsaž. Novim arhitektonskim celinama kulture i umetnosti duž priobalja redefinisati međuprostore skrivenih potencijala i budućih Mesta grada. Istražiti i predložiti nove urbane sadržaje Kulture i Umetnosti koji nedostaju Beogradu, kao i njihovu užu lokaciju. Generisati arhitekturu urbanih hibrida kojom bi se transformisali prostori grada u novi kulturni pejsaž – u kontekstualne prostore kulture i umetnosti.

Savremeni hibridi – muzeji i auditorijumi sa komplementarnim parovima ugostiteljstva, trgovine, zabave, poslovanja i obrazovanja nalaze svoj istorijsko-kulturološki oslonac u dve studije SANU – Središte kulture 3. milenijum i Savski amfiteatar 3. milenijuma. Analogije sa primerima ekstenzija muzeja Luvr u Lansu, muzeja Gugenhajm u Helsinkiju (konkurs pred raspisivanjem), nove centralne biblioteke ALA arhitekata u Helsinkiju, Varšavske simfonije, Teatra i koncertne dvorane u Kristiansandu, Norveškoj istih autora, muzeja istorije poljskih Jevreja u Varšavi Lahdelma i Mahlamaki arhitekata, muzeja Kijazma u Helsinkiju Stivena Hola, novih opera u Kopenhagenu, Oslu i Rejkjaviku i brojnih primera objekata muzeja i performativnih umetnosti u Evropi.

KURIKULUM: PROSTORI IZMEĐU NAS: HIBRID KULTURE I UMETNOSTI NA VODI
201314_M9_dejanmiletic_ilustracija_o
Mikroskopski prikaz strukture sunđera

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
ARHITEKTURA PREDELA – PRIRODNO I ARTIFICIJELNO

Nastavnik:
arh. Dejan Miletić, vanredni profesor

Cilj zadatka je uspostavljanje odnosa između artificijelnog i prirodnog, sa istraživanjem mogućnosti formiranja novih prostornih struktura integrisanih u prirodno ili/i izgrađeno okruženje.

Istraživanje treba da omogući različita polja delovanja i strategije u kojima je potrebno preispitati tradicionalni odnos arhitekture i pejzaža, kao i relacije između artificijelnog i prirodnog u kojima je moguće nagovestiti proces nestajanja granica između unutrašnjeg i spoljnog prostora.

KURIKULUM: ARHITEKTURA PREDELA – PRIRODNO I ARTIFICIJELNO

201314_M9_Mihailo-Timotijevic_o

OCA pavillion, Sao Paulo, Oscar Niemeyer, 1954.
Ilustracija preuzeta iz knjige Landform Building (Allen, Stan; McQuade, Marc ed; Landform Buildings, Lars Muller Publishers, Baden 2011)

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
BOLJE OD PRIRODE: TOPČIDERSKA SCENA – CENTAR SLOBODNOG VREMENA

Nastavnik:
arh. Mihailo Timotijević, redovni profesor

Cilj master projekta sadržan je u nameri da se arhitektonska forma koncepcijski istraži u odnosu na elemente prirodnosti njenog konteksta. Pristup projektu zasniva se na preispitivanju arhitektonskog prostornog i programskog potencijala specifičnosti morfologije terena i njemu pripadajućih prirodnih fenomena. Implikacije ovakvog pristupa prevazilaze čistu pojavnost arhitektonske forme, ističući u prvi plan tematski kontekst i projektantski postupak kao način realizacije arhitektonske ideje o urbanoj prirodnosti i novim tipologijama arhitektonskog programa. Zadatak projekta je da se istraži programski potencijal međuprostora kao prostorne i vremenske kategorije.

Bruno Latur navodi da se danas moramo suočiti sa stanjem koje ne podrazumeva singularnu, sveobuhvatnu prirodu, već sa idejom o mnogostrukosti prirode. Ako je priroda kontinualno konstruisana i rekonstruisana ljudskim institucijama (političkim, naučnim, kulturnim) onda je neophodno da ona bude mnogostruka. Razmera ovih urbanih prostora svodi efekat pejzaža na enterijer i zamagljuje granicu između unutrašnjeg i spoljašnjeg.

KURIKULUM: BOLJE OD PRIRODE: TOPČIDERSKA SCENA – CENTAR SLOBODNOG VREMENA

201314_M9_vladimir-lojanica_ilustracija_o

Artistička predstava „densifikacije“ stambene strukture grada budućnosti
Vertical cities Asia, WOHA Architect, Singapore, 2011.

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
DENSIFIKACIJA

Nastavnik:
arh. Vladimir Lojanica, vanredni profesor

Tematski okvir zadatka odnosi se na preispitivanje potencijala „prostora između“ kao ključnih mesta u razvoju najznačajnijih gradskih potencijalnih središta. Ovakvo tematsko usmerenje podrazumeva redefiniciju postojećih gradskih teritorija koje su ostale zarobljene i neaktivirane izgubivši svoju osnovnu namenu oslonjenu na duh prethodne epohe i danas predstavljaju ograničenje, smetnju razvoju grada. Težište teme je dakle na akcentovanju prostora koji se nalazi u središtu brojnih, raznorodnih uticaja te složenih odnosa koje treba uskladiti da bi se naglasile vrednosti i iskoristili potencijali koje donosi šire okruženje, očuvala logika korišćenja prostora i usaglasila mera i dimenzija sa svim uslovima koje zadata tačka pruža.

Densifikacija, progušćavanje stambenih sadržaja kao osnovnog gradotvornog elementa je pojava koja obeležava aktuelni arhitektonski trenutak. Ne retko komercijalni interes investitora nadjačava stručnu argumentaciju što za posledicu ima trajnu devastaciju gradskih prostora. Pravilno i stručno sprovedena densifikacija može biti jaka pokretačka poluga razvoja grada i gradskih prostora. Ovaj zadatak, projektovanjem stambenog kompleksa sa pratećim i poslovnim sadržajima, školski rad smešta u žižu stručne aktuelnosti i testira moguće odgovore koje sutra novi stručnjaci treba da nametnu tržištu kao poželjne modele, odnosno alternativu postojećem negativnom trendu.

KURIKULUM: DENSIFIKACIJA

1314_M9-Djordje-Stojanovic---Digestive-system_o

Kroz rad na završnom projektu, studio nastoji da razotkrije skrivene tokove i obrasce koji povezuju hranu sa arhitektonskom formom, njenom prostornom organizacijom i kontekstom.
Izvor ilustracije: Digestive system. Copyright © 2013 Health, Medicine and Anatomy Reference Pictures.

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
DIGESTIVNI SISTEM ARHITEKTURE

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Tematski okvir zadatka obuhvata pitanje hrane, odnosno procesa koji podrazumevaju proizvodnju, distribuciju i konzumaciju prehrambenih proizvoda u današnjim gradovima. Kroz rad na završnom projektu, studio nastoji da razotkrije skrivene tokove i obrasce koji povezuju hranu sa arhitektonskom formom, njenom prostornom organizacijom i kontekstom. Lanac koji počinje proizvodnjom i završava se konzumiranjem hrane predložen je kao polje istraživanja različitih tehnoloških, kulturnih i socijalnih prostornih događaja: od razmere pejzaža i teritorije koju povezujemo sa uzgajanjem i proizvodnjom do različitih vidova pripreme i konzumiranja u urbanim sredinama.

Prostorni okvir zadatka čini lokacija uz Volginu ulicu, blizu najviše topografske tačke na reljefu grada Beograda. Predviđena parcela je okružena Zvezdarskom šumom i trenutno pripada zapuštenom i nefunkcionalnom Sportskom centru koji je bespravno nastao tokom devedesetih godina, na mestu poznate beogradske kafane i javne zelene površine.

KURIKULUM: DIGESTIVNI SISTEM ARHITEKTURE

201314_M9_Aleksandru-Vuja_ilustracija_o

Captain Kirk, Spiderman, and Power Rangers As Egyptian Hieroglyphics
Izvor ilustracije: http://www.fastcodesign.com/3025047/captain-kirk-spiderman-and-power-rangers-as-egyptian-hieroglyphics

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
IZMEĐU REŽIJE I ARHITEKTURE: TEMATSKE MINIJATURE GRADSKOG HOTELA

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Kada hotel postane mesto od koga se kreće u turističko istraživanje određene pojave, ljudi ili događaja, smisao hotela i njegova statična programska celina prerastaju u dinamičnu strukturu blisku filmskoj, pozorišnoj, fotografskoj ili režiji spektakla. Bilo da se programska ideja širi van granica ili se zadržava u okvirima hotela, stanje između režije i arhitekture gradi osetljiviju programsku platformu sposobnu da se drugačije sagleda sastav grada. Sloboda u pristupu interpretaciji mogućeg grada dozvoljava i to da grad prestane da biva grad i postane materijalna čestica, evolutivni artefakt, energetsko polje ili iskaz o rutini savremenog života.

Skrivena namera kursa je da se arhitektura, njena razmera, solidnost i korekcija tekuće urbanističke prakse, sagledaju kroz realne mogućnosti globalne ekonomije i održivosti.

KURIKULUM: IZMEĐU REŽIJE I ARHITEKTURE: TEMATSKE MINIJATURE GRADSKOG HOTELA

1314_M9_Master-Projekat_vesna-cagic-milosevic_ilustracija_o

Harry Gugger Studio. MCBA. Nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts. Lausanne

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
ARHITEKTURA / ARGUMENT – Susret sa stvarnošću

Nastavnik:
arh. Vesna Cagić Milošević, docent

Tematski okvir zadatka „prostor između nas“ zasnovan je na potrebi za preispitivanjem arhitekture kao discipline koja proizvodi prostorna stanja i tako uslovljava različite društvene efekte. Socijalni i politički pristup razumevanja arhitekture otvora mogućnost za tumačenje prostora kao društvene kategorije.

Predlog prostornog okvira :
1. Kompleks stare fabrike „BEKO“, Dorćol, Beograd
2. Kompleks Hipodroma, Beograd

U zavisnosti od izbora lokacije:
Beko
Komplkesnost prostorne situacije proisitiče iz pozicije samog prostora u gradskom tkivu – jedna od najznačajnijih neaktivna lokacija u urbanom gradskom čija je prvobitna namena deplasirana u odnosu na savremeni kontekst daje mogućnosti transformacije u formu kompleksne gradske celine sadržajno definisane kroz istraživanje i analizu nedostajućih sadržaja, karakteristika odnosa mesta i svakodnevnih aktivnosti.

Hipodrom
Kompleksnost prostorne situacije, nastale odnosom postojeće prostornog sklopa koji je delom u transformaciji i uvođenjem snažnih saobraćajnih tokova daje prostoru predmetne celine nova određenja i mogućnosti transformacije u formu kompleksne gradske celine sadržajno definisane kroz istraživanje i preispitivanje postojeće namene u savremenom kontekstu.

KURIKULUM: ARHITEKTURA / ARGUMENT

M9-Master-studio-_-Eva-Vanista-Lazarevic-_-Photo_o

Kadar iz holivudskog filma „Gavran“ snimanog na lokaciji Kosančićevog venca. Prilog objavljen u digitalnoj verziji lista Politika, 26. 03. 2012. godine.
Izvor fotografije: http://static.politika.co.rs/uploads/rubrike/212944/i/1/Kosancicev-venac.jpg

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
KOD SEĆANJA _ Nacionalna biblioteka na Kosančićevom vencu

Nastavnik:
dr Eva Vaništa Lazarević, redovni profesor

Kosančićev venac je područje najstarijeg kompaktnog naselja u Beogradu u kome se nalazi veliki broj starih kuća i javnih građevina koje su ujedno i pokazatelji istorijskog razvoja ovog dela grada od prve polovine 18. veka do danas. Navedeni prostor se smatra prvim razvijenim upravnim, kulturnim, duhovnim i ekonomskim centrom Beograda i obnovljene srpske države, kao i specifičnim prostorom starog dela grada sa naglašenim ambijentalnim i likovnim kvalitetima. Na drugoj strani, u široj javnosti ovaj prostor je poznat po ostacima Narodne biblioteke, porušene tokom bombardovanja 6. aprila 1941. godine i po periodu dugom gotovo 70 godina u kome se traži rešenje za njenu obnovu. Kako su razvojne odrednice Beograda usmerene na oživljavanje i obnovu priobalja i njegove šire zone, ova lokacija je već duži niz godna manje ili više predmet bavljenja profesionalne, ali i šire javnosti, što naglašava aktuelnost bavljenja predloženom temom.

Cilj projekta predstavlja kritičku interpretaciju i sinteznu primenu znanja i veština u domenu urbanog i arhitektonskog dizajna. Insistiraće se na integranom pristupu u dizajnu koji bi rezultirao (1) utvrđivanjem specifičnog koda u oblikovanju i urbanoj obnovi Kosančićevog venca kao prostorne kultuno-istorijske celine od velikog značaja i (2) idejnim rešenjem objekta Nacionalne biblioteka koja odgovara savremenim potrebama korisnika.

Poligon Kosančićevog venca i svi njegovi gradivni elementi biće posmatrani sa mediološkog aspekta – kao „vreme ugrađeno u prostor“, a sa ciljem utvrđivanja zajedničkog imenitelja, koji će biti platforma na kojoj će se bazirati dizajn objekta Nacionalne biblioteke. Kao poseban okvir projekta izdvaja se nastojanje na primeni Blue Green strategije u urbanom i arhitektonskom dizajnu, čiji je cilj kombinovana primena vodenih i zelenih resursa na štetu „sive“ infrastrukture, što bi za rezultat imalo unapređenje lokalnih ekoloških uslova i povećanje adaptibilnosti na buduće klimatske promene.

KURIKULUM: KOD SEĆANJA _ Nacionalna biblioteka na Kosančićevom vencu

201314_M9_Milan_Glisic_ilustracija_o

Koncertna dvorana sa poslovnom sadržajima – objekat „Ruska pesma“ u Moskvi, Rusija
Autor objekta: Osipov Vяčeslav Anatolьevič, arhitekta
Foto: prof. Milan Glišić

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
KONCERTNA DVORANA SA PRATEĆIM I POSLOVNIM SADRŽAJIMA

Nastavnik:
dr Milan Glišić, redovni profesor

Ovaj rad predstavlja sagledavanje urbanističkih i projektantskih parametara objekta koncertne dvorane, analiza vizuelnih i akustičkih elemenata prostora, optimizacija konstruktivnog sklopa objekta i materijalizacije prostora.

KURIKULUM: KONCERTNA DVORANA SA PRATEĆIM I POSLOVNIM SADRŽAJIMA

1314_M9_AVidenovic_ilustracija_o

Trgovačko – ugostiteljsko – uslužni – komercijalni centar “Welcome Brake” uz autoput Mančester – London (eksterijer – spoljna bašta restorana sa nadstrešnicom)
Foto: doc. mr Aleksandar Videnović

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
KORISNI (VIŠENAMENSKI) SADRŽAJI – STANIŠTA NA PUTEVIMA TURIZMA SRBIJE

Nastavnik:
mr Aleksandar Videnović, docent

U današnjem vremenu neophodno je prihvatanje i razumevanje modernog pristupa razvoju turizma i pratećih delatnosti i usluga, bilo na državnom ili na regionalnom nivou, koji bi trebalo da se zasniva na tzv. tematski osmišljenim i sadržajno dinamičnim programima. Uočljiva je zastarelost i improvizacija kod planiranja, lociranja, projektovanja i izgradnje pratećih, korisnih, često višenamenskih kompleksa i objekata uz prirodna i stvorena dobra i atrakcije različitog kulturno-istorijskog i prostorno-ambijentalnog ranga, ali i turističko-komercijalnog značaja.

Zadatak studenata predstavlja u prvom koraku (teza) uočavanje lokacionih, urbanističkih i arhitektonskih zakonitosti pri promišljanju i planiranju navedenih sadržaja, odnosno kreiranje racionalnih, savremenih i pre svega korisnih projektnih zadataka na konkretnim lokacijama, odnosno na potencijalima turističkih puteva.

U drugom koraku (projekat), studenti projektuju komplekse i objekte različitih namena (smeštaj, boravak i noćenje, ishrana, različite usluge, organizacija skupova, prezentacije i izlaganja, edukacija, rekreacija, servisi, trgovina…), poštujući lokacione uslovljenosti (infrastruktura, ambijentalne vrednosti predela, zaštićenost prirodnih i stvorenih dobara, blizina centara, karakteristike podneblja u kome se interveniše…).

Sintezom dosadašnjih znanja, u izradi završnog zadatka na studijama od kandidata se očekuje inovativnost, kreativnost i osećaj za aktuelnost funkcije i atraktivnost oblikovanja u kontekstu u kome kreira nove vrednosti.

KURIKULUM: KORISNI (VIŠENAMENSKI) SADRŽAJI – STANIŠTA NA PUTEVIMA TURIZMA SRBIJE

1314_M9_DVasiljevicTomic_ilustracija_o

Hideg House by Beres Architects

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
KULTURNI TURIZAM: TRAGOVI U PREDELU_SINHRONIZACIJA ARHITEKTURE I PRIRODE
VIZITORSKI CENTAR – PEŠTARSKA VISORAVAN

Nastavnik:
dr Dragana Vasiljević Tomić , vanredni profesor

Projektovanje se posmatra u širem kontekstu problematike savremene arhitekture i aktuelnih teorijskih pitanja: pitanja šta program vizitorskog centra zapravo jeste i može biti u zadatom prostornom/prirodnom i aktuelnom društvenom/kulturalnom kontekstu i lokalitetima. Ispituju se potencijali arhitektonske forme u odnosu na kontekst-predeo, prostor-program, prevazilazeći njenu čistu pojavnost specifičnim projektantskim postupkom i načinom realizacije ideje o objektu arhitekture.

Konceptualizacija, projektna postavka i interpretacija istraživanjem definisanog programa i nepoznatog prirodnog, urbanog i kulturalnog konteksta, uspostavljaju karakterističan odnos arhitekture i prirodnog predela. Prostorne i programske konfiguracije relacija čoveka i prirode definišu nove arhitektonske i kulturalne obrasce – nove obrasce življenja i programiranja slobodnog vremena. Navedeni ciljevi teorijskog i projektantskog postupka povezuju se sa temom projekta Lifestyle Serbia, u saradnji sa Turističkim savezom Srbije i opštinom Sjenica, što ima za cilj istraživanje, razvoj i promociju ovogodišnje teme kroz arhitektonske ideje i projekte.

KURIKULUM: KULTURNI TURIZAM: TRAGOVI U PREDELU_SINHRONIZACIJA ARHITEKTURE I PRIRODE
201314_M9_Milan-Vujovic_ilustracija_o
Lenja pita

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
…NA RAZMEĐU…

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Tematski okvir zadatka „Prostori između nas“ u predloženoj interpretaciji tumačen je kroz analizu metafizike mesta. Polazi se od pretpostavke da je prostor između nas nesamerljiv i nespoznajan u materijalnom smislu, već da je ispunjen poljima gravitacionih sila koje nas povezuju i daju nam zajednička duhovna obeležja i karakter. To polje nevidljivih sila u konkretnom zadatku se prepoznaje i definiše kao: „duh Beograda“.

Zadatak je posvećen potrazi arhitekte za duhom Beograda.
Ta potraga može se odvijati na više nivoa i doticati širi kontekst socijalnih, istorijskih i političkih, ali i kulturnih, društvenih ili svakodnevnih, životnih, tema i oblasti. Mesto na kome duh Beograda živi nije samo geografski određeno, već se može definisati i kao skup ili žarište različitih socijalnih aktivnosti, od memorijalnih do kulturno-zabavnih.

Arhitektura Beograda se, u posmatranom kontekstu istraživanja, dovodi u žižu interesovanja i posmatra se kao suspenzija svih umetnosti: od umetnosti življenja (preživljavanja) do umetnosti stvaranja. Arhitektura, u postavljenom okviru (sistemu), predstavlja eksponencijalnu funkciju koja zavisi podjednako od modernosti (savremenog načina života) i tradicije.

Takva arhitektura, koja se artikuliše u jasnoj korelaciji sa kontekstom svog nastajanja, trebalo bi da svedoči o epohi u kojoj sazreva, dvojako: kao artefakt (materijalno delo), ali i kao svedočanstvo duhovnosti, kulture i civilizacije jednog vremena i jednog podneblja.

http://studioprojekatmv.wordpress.com/

KURIKULUM: …NA RAZMEĐU…

201314_M9_Milan-Djuric_ilustracija_o

Kolaž: Market Hall Ghent, Belgium + Ada Ciganlija + Stara Šećerana
Autor kolaža: Marc De Blieck, http://www.miesarch.com

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
[NE]SPOJIVO: URBANI ASEMBLER

Nastavnik:
arh. Milan Đurić, vanredni profesor

Tematski okvir: [ne]spojivo – urbani asembler*
Prostorni okvir: Celina Stara Šećerana – skladište NIS, određena ulicama Kirovljevom, Radničkom, pristupnim saobraćajnicama Mosta na Adi i Hipodromom.

Kompleksnost prostorne situacije, nastale odnosom postojeće prostornog sklopa koji je delom u transformaciji i uvođenjem snažnih saobraćajnih tokova daje prostoru predmetne celine nova određenja i mogućnosti transformacije u formu kompleksne gradske celine – Urbanog asemblera. Urbani asembler, po formi, predstavlja spoj sadržaja i načina njihovog korišćenja. Zadati prostorni kontekst ograđen brojnim tematskim, prostornim i programskim prekidima poseduje potencijal razvoja iz dualnih odnosa: kontinuitet/prekid, staro/novo, promenljivo/nepromenljivo, grad/reka, tlo/voda, javno/privatno, visoko/nisko, infrastruktura/(supra)struktura itd. Uloga urbanog asemblera je da poveže i morfološki objedini sve navedene razlike.

*urbani asembler je prostorni program koji uobličava prostorne i sadržajne odnose i relacije i reprezentuje ih kao jedinstvene.

KURIKULUM: [NE]SPOJIVO: URBANI ASEMBLER

201314_M9_Dejan-Miljkovic_ilustracija_o

Kula Nebojša i deo priobalnog bedema Beogradske tvrđave, detalj
Foto: D.M.

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture

Nastavnik:
arh. Dejan Miljković, vanredni profesor

Tematski okvir Master projekta je savremena ekonomija kulture kao novi pokretač gradskog razvoja, pa je program projekta višenamenski kompleks koji će sadržajima kulture, uslužnim kapacitetima, smeštajnim jedinicama, rekreativnim površinama i ostalim komplementarnim programima činiti sadržaj NOVOG GRADSKOG EPICENTRA. Obavezni sadržaj kompleksa je objekat spektakla i glavna kritička analiza treba da se zasnuje na stavu o tome šta predstavlja definiciju i koja je uloga objekta spektakla u društvu danas.

Prostorni okvir Master projekta je područje beogradskog priobalja u zoni koju okvirno formira pozicija Beogradske tvrđave sa jedne, i reka Sava sa druge strane. Karakteristični gradski markeri na široj lokaciji, objekti i prostorne celine, su okosnica prostorno-programske analize, u cilju definisanja individualne teme i uže lokacije intervencije svakog studenta. Neki od markera su: Kosančićev venac, Karađorđeva ulica, Savsko pristanište, Beton hala, Kula Nebojša, priobalni bedem donjeg grada Beogradske tvrđave, Barutana… Osnovni istraživački fokus je postavljen na analize i re-definicije konteksta lokacije – prostornog, istorijskog, kulturološkog i društvenog.

KURIKULUM: NOVI GRADSKI EPICENTAR

201314_M9_BPetrovic_ilustracija_o

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
MEĐUPROSTORI BEOGRADSKOG GREBENA – neostvareni potencijali

Nastavnik:
arh. Borislav Petrović, vanredni profesor

Cilj zadatka je uočavanje problema diskontinuiteta u razvoju gradske strukture, kao i definisanje strategije njegovog prevazilaženja. S obzirom na često i jako prisustvo ovog fenomena u našoj sredini, očekuje se povećanje stepena osetljivosti na problem isprekidane, kampanjske, kratkoročno planirane ili neplanirane gradogradnje, koja nije u stanju da formira konsolidovanu urbanu strukturu, kao ni njen relativno zaokružen karakter i fizionomiju.

Od studenata se očekuje da problematizuju prostorni okvir dela odabrane lokacije, formiraju i slobodno interpretiraju program u skladu sa izborom, kao i da predlože modalitete realizacije postavljenih ciljeva.
Forma rada će biti bazirana na preispitivanju relevantnih pojmova i njihovoj reinterpretaciji, kao i zauzimanju kritičkog stava u istraživačkom projektovanju.

Kompleksnost zadatka zahteva širi socio-kulturološki pristup, koji podrazumeva prisustvo i uticaj epohe na arhitekturu i fenomene kojima se ova oblast stvaralaštva bavi. U ovom kontekstu, javni prostor može da se interpretira i kao poligon na kome budućnost arhitekture prestaje da bude arhitektonska.

KURIKULUM: MEĐUPROSTORI BEOGRADSKOG GREBENA

201314_M9_Nebojsa-Fotiric_ilustracija_o

Koridor železnice, Beograd, obala Dunava
Foto: Pavle Stamenović

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
PARALELNI TOKOVI. Oblikovanje koridora železnice u novi gradski pejzaž

Nastavnik:
arh. Nebojša Fotirić, docent

Koridor železničke infrastrukture kojim je određena nevidljiva nametnuta granica razdvajanja teritorije grada u odnosu na vodeni tok Dunava postavljena je kao prostorni okvir zadatka, i to na relaciji između podvožnjaka u ulici Tadeuša Košćuškog do Stare elektrane, mesta gde se pruga račva. Anticipirajući razrešenje saobraćajnih tokova železnice u odnosu na gradsku matricu Beograda, praznina koja ostaje otvara prostor za promišljanje novih programskih i prostornih mogućnosti ove linije beogradskog priobalja.

U programskom smislu, ovakav prostorni kontekst visokog urbaniteta i gustine, podrazumeva programsku hibridnost projekta, kroz superponiranje raznorodnih sadržaja.

Cilj zadatka podrazumeva da kandidat samostalno sagleda i istraži mogućnosti morfološke i programske transformacije ovog dela priobalja Beograda, formuliše temu kroz pitanja koja smatra relevantnim u odnosu na zadatak, a zatim taj istraživački proces prevede u savremen i koherentan arhitektonsko-urbanistički projekat.

KURIKULUM: PARALELNI TOKOVI

M9-milenkovic-IMG_o

Ilustracija: iz lične arhive

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
PLAVO GOTOVO PROZIRNO: HOTEL „BEOGRAD NA MORU“

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, docent

Cilj ovog Master projekta sadržan je u nameri da se arhitektonska forma koncepcijski istraži. Pristup ovom projektu zasniva se na preispitivanju potencijala arhitektonske forme u odnosu na okvir njenih prostornih i programskih nužnosti, ali i slobode. Implikacije ovakvog pristupa prevazilaze čistu pojavnost arhitekture, ističući u prvi plan projektovanje arhitektonske situacije kao načina za realizaciju ideje o aktuelnom i virtuelnom, a unutar realnosti savremene arhitekture. Prostorni okvir čini slika prirodnog/imaginarnog predela Beograda na moru čija je osnovna karakteristika određena beskrajnom količinom plavetnila i vode ili beskrajem kao njegovim osnovnim (ne)formalnim sadržajem na koji se projektuje Beograd kao kadar ili sekvenca.

„Tada je buknula jedna strana neba. Načas je sve postalo prozirno od plavo-belog bleska.“
(Plavo, gotovo prozirno, Rju Murakami)

KURIKULUM: PLAVO GOTOVO PROZIRNO: HOTEL „BEOGRAD NA MORU“
201314_M9_Vladan-Djokic_ilustracija_o
Odraz fizičke strukture starog jezgra Poznanja u vodi reke Varte
Foto: Maja Žugić (Poznanj, 2010)

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
POZNAŃ – REVITALIZACIJA PRIOBALJA VARTE

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Grad Poznanj ima svoj istorijski kontinuitet od XV veka, mada je već početkom XI veka bio prestonica Poljske. To je grad sa karakterističnim odnosom prema reci Varti koja je sve do 1939. godine bila veoma značajan i atraktivan element njegove prostorne strukture. Velika razaranja u II svetskom ratu i odluke 60-tih godina XX veka o promeni toka reke posebno su devalvirali prostor priobalja.

Master teze ispituju mogućnosti vraćanja Poznanja na terene priobalja, uključujući i ponovno otvaranje ranijeg korita Varte i kreiranju atipičnih vrednosti na mestima neposrednog kontakta grada sa svojom rekom. Studenti samostalno biraju lokaciju i program intervencije na ponuđenom širem području priobalja: proširenje univerzitetskog kompleksa, rekonstrukcija javnih prostora i interpolacije u starom jezgru grada, novo stambeno naselje „grad na ostrvu“ i novi rekreativni potezi priobalja i sl..

U saradnji sa Odsekom arhitekture Politehnike u Poznanju omogućena je dostupnost projektnoj dokumentaciji, predavanja i stručne konsultacije sa autorima Studije aktiviranja prostora grada Poznanja na reci Varti i organizovano je studijsko putovanje (Poznanj 3-10. marta). Boravak u gradu Poznanju omogućiće studentima dodir sa kulturom za koju će, kroz projekat, kreirati nove prepoznatljive i primerene strukture.

KURIKULUM: POZNAŃ – REVITALIZACIJA PRIOBALJA VARTE

skyfarming-ilustracija-doc.mr-B.-Sudimac_o

Foto: Budimir Sudimac

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
SKYFARMING – vertikalna simbioza

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Istraživanje održivih sistema i uspostavljanje novih urbanih i arhitektonsih modela za rešavanje ekonomskih, socijalnih, kulturnih i tehnoloških problema savremenih gradova, uključujući nedostatak hrane, prirodnih resursa, infrastrukture i eksponencijalni rast stanovništva, zagađenje kao i razvijanje sistema i strategija budućeg razvoja osnovni su ciljevi predloženog zadatka. Hibridna biostruktura – Skyfarming je inovativni i jedinstveni koncept koji pokušava da reši probleme neobuzdane urbanizacije i smanjenja plodnog zemljišta kao i povećanje produktivnosti useva hrane.

Kroz istraživanje odnosa javnog i privatnog prostora i uloge pojedinca i kolektiva u stvaranju dinamičkih i adaptivnih vertikalnih zajednica studenti prostorno i programski redefinišu arhitektonsku tipologiju kroz implementaciju novih tehnoloških rešenja, programa, estetike i prostorne organizacije, zajedno sa studijom o globalizaciji, fleksibilnosti i prilagodljivosti. Studenti istražuju vertikalnu simbiozu visokog objekta i prirodnog sveta, visokog objekta i zajednice kao i visokog objekta i grada stvarajući novi arhitektonski diskurs ekonomske, ekološke, intelektualne i perceptivne odgovornosti projektujući agrarnokulturalnu singularnu mega strukturu – skyfarming. Rad u Studiju definiše potpuno nov pristup u rešavanju tehnološke singularnosti kao hipotetičke tačke u budućnosti u kojoj tehnološki razvoj civilizacije dobija sve veće ubrzanje u sve kraćem vremenskom intervalu i teži ka beskonačnosti u formi eksponencijalne funkcije.

KURIKULUM: SKYFARMING – vertikalna simbioza

1314_M9_LDjokic_ilustracija_o

Mountain Peak Spa, Bansko
Izvor: mountainpeak-bg.com/Spa-Center.html

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
SPA CENTAR

Nastavnik:
dr Lidija Đokić, redovni profesor

Prostor za predah od urbanog životnog tempa; prostor za fizičku i mentalnu revitalizaciju. Analiza relevantnih uticaja, razumevanje i rešenje spa centra, na lokaciji po izboru, a u dogovoru sa članovima komisije. Očekuje se sinteza i primena svih stečenih znanja. Rezultat treba da predstavlja objekat (celinu) sa jasnom ulogom u kontekstu bližeg i daljeg okruženja. Rezultati analize potreba i mogućnosti u domenu prostornog i funkcionalnog konteksta, kao i tehnoloških mogućnosti treba da budu primenjeni na projektu. Uticaj materijalizacije objekta na odnos spoljnog i unutrašnjeg prostora, kao i doprinos osvetljenja njegovoj prezentaciji su značajne teme istraživanja. Objekat i njegovo neposredno okruženje treba da predstavljaju kvalitativni doprinos prezentaciji šireg urbanog prostora, koja se odnosi, kako na siluetu, tako i na njegov noćni imidž.

KURIKULUM: SPA CENTAR
201314_M9_Miodrag-Mirkovic_ilustracija_o

Zadati prostorni okvir
Izvor: www.geosrbija.rs

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
UPS* kompleks kulture – centar i centrala
Bastion kuture

Nastavnik:
arh. Miodrag Mirković, redovni profesor

Tema projektnog zadatka „UPS* kompleks kulture – centar i centrala“ odnosi se na prostorno-programsku intervenciju u okviru zone Gardoša. Težište zadatka je istražiti kako arhitektura transponuje jedno mesto u topos. Kroz istraživanje modela intervenisanja u okviru prostora sa istorijskim nasleđem (neutralni – ambijentalni pristup ili kontrast sa postojećom strukturom), studenti vrše odabir opsega delovanja i mogućnosti formiranja novih prostornih struktura.

Reaktivacijom prostora stvaranjem galerije arhitekture i srodnih umetnosti sa kompatibilnim sadržajima, uspostavlja se novi kulturno-zabavni centar Zemuna – interaktivni prostor, dinamično mesto okupljanja koje pruža mogućnost odvijanja novih aktivnosti i duže zadržavanje korisnika.
Ispitivanjem dostupnosti, sagledivosti, harmoničnosti, odnosa izgrađeno-neizgrađeno, objekat-neposredna okolina, studenti uspostavljaju stav o odnosu arhitekture objekta i okruženja. Takođe, cilj rada na master projektu je uspostavljanje veze grada i reke kroz analizu i razumevanje društvenog konteksta i prostornih zahteva zadate lokacije, kao i razvijanje sposobnosti analitičkog pristupa projektovanju i formiranje stava studenata kroz uspostavljanje modela za primenu u ovakvim okolnostima. Studenti, kroz formiranje projektnog zadatka i detaljnu analizu potreba i zahteva koji se postavljaju pred savremenog projektanta, dolaze do rešenja koja su inovativna i teže novim vrednostima u projektovanju.

* UPS (eng. uninterruptible power supply) uređaj koji omogućava neprekidno napajanje

KURIKULUM: UPS* kompleks kulture – centar i centrala

201314_M9_prof-Petar-Arsic_ilustracija_o

Orto-foto snimak grada Šćećina – centralna zona grada, priobalje reke Odre sa rečnim ostrvima
Izvor: https://maps.google.com/

Kurs M9.1. – Teza i Kurs M9.2. – Projekat:
ŠĆEĆIN – GRAD NA ODRI
Razvoj, aktiviranje, integracija, rekonstrukcija i izgradnja rečnih ostrva

Nastavnik:
mr Petar Arsić, redovni profesor

Raznovrsnost i bogatstvo gradskog ambijenta i programske ponude, kao i različitost gradskih prostora vezanih za priobalje, akvatoriju i rečna ostrva centralne zone evropskih gradova na rekama, aktuelna je i veoma značajna tema današnjeg urbanizma, arhitekture i uređenja javnih gradskih prostora.

Kao konkretan istraživački poligon nudimo grad Šćećin u Poljskoj, priobalje i rečna ostrva u ambijentu reke Odre, a kandidatima predlažemo ovaj lokalitet na sveobuhvatnu analizu, uopštavanje, izradu teze i završni projekat.

Cilj nastave je sagledavanje i osposobljavanje kandidata za integralno i sintezno urbanističko-arhitektonsko projektovanja u širem urbanom kontekstu, kao i kompleksnim ambijentima savremenog urbanog pejzaža. Studenti će kroz rad biti upoznati sa specifičnim urbanim problemima – sa jedne strane tu su mogućnosti i potencijali sa tehnikama i metodama njihovog vrednovanja, aktiviranja i usmeravanja razvoja, a sa druge strane očekuje se osposobljavanje kandidata za kompleksnu analizu i integralnu sintezu, te konkretne projektantske predloge u složenim okolnostima gradskih centara.

Ovde se podrazumeva primena saznanja, stavova i novih veština iz pripremnog teorijskog dela (predavanja eksperata, literatura, debate u studiju, stručna ekskurzija – Berlin, Hamburg, diskusija sa stručnim službama grada Šćećina, kao i finalna teza) u konkretnom završnom projektu, a u cilju kvalitetnih predloga uređenja jednog od slobodno izabranih rečnih ostrva na reci Odri, u centralnoj zoni grada Šćećina.

Očekuje se niz kvalitetnih doprinosa i sugestija završnih master diplomskih projekata, koji će biti predstavljeni autoritetima grada Šćećina, na planiranoj izložbi završnih projekata, prezentaciji i diskusiji.
Rezultati, sugestije i doprinosi naših master projekata, u pogledu kvaliteta njihovih solucija i urbanističko-arhitektonskih koncepcija, mogli bi da doprinesu novim idejama o budućem razvoju i ambijentalnom obogaćenju grada Šćećina i specifičnoj urbanoj renti njegovih pribalnih prostora i rečnih ostrva, a posebno u zoni koja je ponuđena za analizu i teoretsko-projektantsku razradu.

Za dodatne i detaljnije informacije o programu i zadatku mentora prof. Arsića videti:
http://elearning.rcub.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=262

KURIKULUM: ŠĆEĆIN – GRAD NA ODRI