UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Publikacija: “Budućnost stanovanja – aspekti održivosti budućeg stanovanja u Srbiji”

Naslovna stranica “Budućnost stanovanja – aspekti održivosti budućeg stanovanja u Srbiji”

Sa zadovoljstvom Vam predstavljamo knjigu “Budućnost stanovanja – aspekti održivosti budućeg stanovanja u Srbiji”, grupe autora: prof. Borislava Petrovića, van.prof. Ivana Raškovića, Dušana Stojanovića, docenta Pavla Stamenovića i asis. Dalije Dukanac (izdavač: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet).

Izvod iz recenzije:
… “Knjiga koju zajedno potpisuje grupa autora Borislav Petrović, Ivan Rašković, Dušan Stojanović, Pavle Stamenović i Dalia Dukanac, „Budućnost stanovanja – aspekti održivosti budućeg stanovanja u Srbiji“ opsežan je rukopis postavljen na autorskim tekstovima sa ličnim kritičkim stavovima koji referišu na oblast stambene arhitekture, jednu zonu bavljenja arhitektonskom profesijom izuzetne širine od nemerljivo velikog uticaja na širi kulturni milje i sveukupnu vrednost i nivo sredine.

Najpre počevši od direktnog odraza na fizičku strukturu, izgled i lica gradova, udobnost života njihovih žitelja, njihovu ličnu sreću, pa sve do poluga društvenih, socijalnih, ekonomskih, ekoloških i ideoloških i drugih aspekata odnosa prema široj društvenoj zajednici, zaključno sa nastavnim metodologijama edukativnih procesa kod obrazovanja stručnog podmlatka.

Buducnost-stanovanja_naslovna_opt

Korice knjige “Budućnost stanovanja – aspekti održivosti budućeg stanovanja u Srbiji”

Sasvim je jasno da pokušaj anticipacije budućeg razvoja ove discipline, zbog svih svojih pomenutih implikacija, po sebi već privlači veliku pažnju i interes i to ne samo stručnog dela čitalačke publike. Autori ovim izdanjem time na sebe smelo preuzimaju deo istorijskog bremena u traganju ka unapređenju kvaliteta profesionalnog bavljenja strukom ali, kako sami navode, na nepretenciozan način, želeći da svojim zapisima najpre u višegodišnjem odsustvu ovakve vrste dela, dokumentuju istorijski trenutak a zatim i sasvim praktično ponude moguće viđenje neposrednije budućnosti.

Zasnovana na korenima discipline oslonjenim na ličnosti M. Bajlona, B. Nestorovića, B. Milenkovića, te pozitivnim rezultatima sledeće generacije afirmisanih aritekata A. Stjepanovića, M. Lojanice, M. i D. Marušića i mnogih drugih, ali i na stavovima, iskustvima, razmišljanjima, znanjima i polemikama ličnih gledišta autora, raznolike starosne strukture, knjiga nas dinamično vodi kroz suštinske refleksije na arhitekturu stanovanja sa inventivnim i pronicljivim parabolama između istorijskih činjenica, aktuelnih iskustava sve do dokumentovanih, primenjenih metodologija koje u neku ruku mogu biti shvaćene kao poligon za ispitivanje izlaznih opredeljenja.

Knjiga, pored ovoga, takođe počiva i na referentnoj naučno-teorijskoj istorijskoj i sasvim aktuelnoj građi iz ove oblasti, na bogatim uporednim referencama kako uže stručnih, arhitektonskih, tako i filozofskih , socioloških i legislativnih tekstova, U. Eka, Ž. Deride, Ž. Bodrijara, Ž. Deleza, M. Fukoa i drugih, koji su ključni za pravo, suštinsko razumevanje ove složene materije, formirajući na taj način i jednu vrednu zbirku referentnih oslonaca svih komplementarnih sfera sveobuhvatne oblasti stambene arhitekture.

Ovde treba napomenuti da ovo nije tekst napisan i koncipiran sa naglaskom na preuzetim i interpretiranim teorijskim stavovima i filozofemama, već na sopstvenim, autentičnim metodološkim otkrićima, sa poglavljima koja sadrže brojne, konkretne projektentske preporuke i uputstva. Te činjenice ovaj rukopis čine izuzetno savremenim, aktuelnim, isto koliko i široko upotrebljivim i praktičnim.”…

arh. Vladimir Lojanica, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

Buducnost_stanovanja_knjiga_07

Studija slučaja 01 – Beograd, Rakovica, ul. Slavka Rodića br 4đ

Buducnost_stanovanja_knjiga_09

Konkursni rad na internacionalnom konkursu: Self Sufficient City, autori: Boris i Borislav Petrović, 2009.

Izvod iz recenzije:
… “Ovo delo je veoma aktuelno i potrebno. Složena stambena problematika koja se u knjizi na uspešan i moderan način razmatra je i naučno-stručno i društveno značajna jer se tiče kako taorijskog promišljanja raznih vidova održivosti budućeg stanovanja u Srbiji, s jedne, tako i javnih stambenih politika i praksi u poslednjih stotinak godina, s druge strane.

Rukopis dela je nastajao nekoliko godina u okviru projekta „Istraživanje i sistematizacija stambene izgradnje u Srbiji u kontekstu globalizacije i evropskih integracija u cilju unapređenja kvaliteta i standarda stanovanja“.

Buducnost_stanovanja_knjiga_12

Studio SP4 Višeporodično stanovanje III OASA 2014/15 – Samodovoljni grad | Student: Luka Bunčić, Tema: Stambena petlja

Buducnost_stanovanja_knjiga_13

Studio SP4 Višeporodično stanovanje III OASA 2014/15 – Samodovoljni grad | Student: Sara Vasić, Tema: Möbius

Može se zaključiti da su petoro autora ove monografije na zavidnom profesionalnom nivou analizirali razne aspekte održivosti budućeg stanovanja u Srbiji. Reč je o afirmisanim, samosvesnim, darovitim i nagrađivanim (na međunarodnim i domaćim konkursima) proaktivnim istraživačima, veoma obaveštenim i interdisciplinarno orijentisanim autorima koji dobro poznaju literaturu iz oblasti tehničkih, društvenih i humanističkih nauka i tako prate svetske i evropske teorije i prakse vodeći, pritom, računa o urbanim i stambenim transformacijama koje nastaju pod uticajem globalizacije i tranzicije.

Posebno je vredno hvale to što koautori sprovode sopstvena istraživanja (studije slučajeva, studije izvodljivosti, aplikativne studije …), oslanjajući se na dobru tradiciju Beogradske škole stanovanja koja se decenijama razvija na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Za pohvalu je i to što kao nastavnici posvećeno rade na stručnom usavršvanju svojih studenata čiji su brojni radovi takođe prezentovani na stranicama ove knjige. Najzad, ono u čemu ih sada treba podržati jeste da njihovi projekti što pre postanu sastavni deo javne stambene politike i prakse u Srbiji zato što realizovani kvalitetni projekti vremenom postaju najbolji uzori za uspešne alternativne stambene prakse u naseljima budućnosti.”

dr Sreten Vujović, redovni profesor
Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet

NASLOV: Budućnost stanovanja – aspekti održivosti budućeg stanovanja u Srbiji
UREDNICI: prof. Borislava Petrovića, van.prof. Ivana Raškovića
AUTORI: prof. Borislav Petrović, van.prof. Ivan Rašković, Dušan Stojanović, docent Pavle Stamenović i asis. Dalia Dukanac
IZDAVAČ: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Beograd
ZA IZDAVAČA: prof. dr Vladan Đokić, dekan
Recezenti: prof. arh. Vladimir Lojanica, prof. arh. Krešimir Rogiina, prof. dr Sreten Vujović, sociolog
Dizajn i  priprema za štampu: Sara Vasić, B.Arch., Dragana Dobrisavljević, M.Arch.
KORICE: Ksenija Milošević, M.Arch.
Tehnička podrška: Miloš Kostić, Ana Raković
Tiraž: 200
Broj strana: 238
ISBN: 978-86-7924-173-3
Godina: 2017.