УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ II ГОДИНЕ ОАС И ИАС Архитектура 2016/17 (14.02.2017)
Списак студената за ОАСА-24072 – Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/ – 2016/17

Green-Loops-City_Sports_park_copyright_ADEPT

Green Loops City, Sports park | © ADEPT

број шифра_______ Основне академске студије Архитектура 2016/17
Студијска целина: Студио 02А*
II година – 4. семестар

41 ОАСА-24072

Одрживе урбане заједнице – Пројекат /ИГ2/

Урбанистичко решење отпорне и одрживе насељске заједнице у Овчи

По први пут у историји, већина људи у свету живи у градовима. Стопа урбанизације ће наставити да расте, стварајући кључни изазов 21. века – створити приступачне, социјално, економски и еколошки живе урбане заједнице са отпорним сервисима водних система, хране и енергената. Овај изазов захтева нове приступе дизајну, планирању и организацији коришћења и развоја урбаних простора. То значи проналажење нових начина, техника и алата за свакодневно, али квалитативно стратшеко деловање. Улога архитеката и урбаниста у овим процесима битно се мења – од пружаоца услуга архитекти се трансформишу у лидере промена и проактивне иницијаторе трансформације вредности квалитета урбаног живота.

Циљ предмета
Основни циљ наставе студио пројекта су:
– Савладавање основних метода, техника и алата у конципирању и пројектовању одрживих урбаних заједница.
– Даље развијање и продубљивање стечених основних вештина урбанистичког пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.
– Савладавање метода и техника процене и евалуације понуђених решења у складу са постављеним циљевима.

ПРАКТИКУМ: Одрживе урбане заједнице – Теорија и пројекат I

Листа изборних пројеката:

201516_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_01

Dynamic Urban Network | Илустрација © Si-Gal

ОАСА-24072-01
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 01

Наставник:
мр Рајко Корица, редовни професор

Тема: ИНФРАСТРУКТУРА И СУПРАСТРУКТУРА – УМРЕЖЕНЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Истраживање могућности трансформације постојеће мање урбане целине, са акцентом на унапређењу и могућој измени инфраструктурне мреже. Предмет има за циљ упознавање студената са аспектима урбанистичког планирања и пројектовања кроз препознавање структуре, елемената, процеса и фактора развоја једне урбане заједнице у односу на рационалну потрошњу енергије и у складу са еколошким, економнским и друштвеним аспектима одрживости.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 01

ОАСА-24072-02
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02

Наставник:
др Ксенија Лаловић, ванредни професор

Тема: САМОДОВОЉНО НАСЕЉЕ

“Највећа јединствена трансформација света биће једноставно прихватање глобалне разумности и плуралистичке толеранције – глобално прихватање его-рационалности (на путу ка визионарској логици) … Другим речима, прави проблем није проблем екстеријера. Прави проблем је унутрашњост. Прави проблем је како навести људе да се интерно трансформишу, од егоцентричне до социоцентричне ка глобалној свести, што је једина позиција са које могу схватити глобалне димензије проблема на првом месту, са које се слободно, чак и жељно, пихватају глобална решења … Глобална свест није циљно уверење које се може научити, већ субјективна трансформација у унутрашњим структурама свести, која на првом месту ствара нова уверења, и која је производ дуге линије развоја унутрашње свести.”…  Ken Wilber, Sex, Ecology, Spirituality (1995, 2000)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 02

Museum_of_Nature_and_Science_Winning_Proposal_Schwartz_Besnosoff_SO_Architecture-opt

Museum of Nature and Science Winning Proposal | © Schwartz Besnosoff + SO Architecture

ОАСА-24072-03
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 03

Наставник:
др Александра Ступар, ванредни професор

Тема: УРБАНИ ИНТЕРФЕЈС

Савремени градови постепено постају слојевити интерфејси, повезујући материјалне и дигиталне токове подржавајући нашу урбану стварност. Процес технолошке модернизације, који је данас неопходност даљег развоја, јача галерију генерисаних просторних сегмената пружајући интерконективну мрежу за редефинисање урбаних пејзажа. Истовремено присуство материјалне и виртуелне стварности условио је појаву најновијих просторних и понашања типологија, бришући границе између материјалних и нематеријалних урбаних елемената. У студију ће се истраживати урбани интерфејси биогених места и пејзажа као производа интерконективности природе и културе грађења и живљења.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 03

ОАСА-24072-04
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04

Наставник:
др Александра Ђукић, ванредни професор

Тема: KРЕАТИВНА ЗАЈЕДНИЦА У ПАМЕТНОМ ГРАДУ (Creative City Vs. Smart City)

У студију ће се истраживати могућност примене концепата креативног и паметног града. Покушаћемо да одговоримо на следећа питања: Шта је то креативни град и ко чини креативну класу?; Да ли креативни простор ствара креативну јединку или креативни човек формира простор у којем ће на најбољи начин испољити своју креативност?; Зашто креативни региони и градови пoстају магнети за креативну класу?; Шта креативна класа очекује од средине у којој живи и ради? Са друге стране, концепт паметног града, који подразумева коришћење савремених (паметних) технологија, је визија којој теже готово сви европски градови. У студију ће тежиште бити на интеракцији између ова два концепта, која ће послужити као основа за формирање програмско-концептуалног решења суседства.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 04

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_05

© Александар Кујучев

ОАСА-24072-05
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05

Наставник:
др Јелена Живковић, ванредни професор

Тема: ЗДРАВ ГРАД = АКТИВАН ГРАД

У циљу очувања и обезбеђења стања доброг телесног, психичког и друштвеног благостања људи, у студију се разматра концепт активног дизајна као основ просторног развоја одрживе стамбене заједнице. Фокус рада је на просторима и садржајима урбане рекреације који се сагледавају као окосница за успостављање веза између човека са другим људима, као и са природом. Тежи се формирању мрежа рекреативних простора које истовремено доприносе задовољавању рекреативних потреба и одрживом урбаном развоју.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 05

OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_06

Borneo-Sporenburg Amsterdam | Aутор фотографије: Урош Радосављевић

ОАСА-24072-06
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06

Наставник:
др Урош Радосављевић, ванредни професор

Тема: ПРАВЕДНИ ГРАД

Како можемо да креирамо одрживу урбану заједницу у односу на вредности праведног града: различитости, демократије и једнакости? Учићемо да спроведемо вредности праведног града на конкретну урбани ситуацију кроз коницпирање мешовитих урбаних садржаја и простора за различите животне стилове и становнике. Креираћемо доступне квалитетне јавне и рекреативне просторе и објекте друштвеног стандарда. Истраживаћемо понуду различитих типова становања, попут приступачних станова или станова/радног простора за младе креативне људе и уметнике. Сагледаћемо да ли има места за мале фирме да се лоцирају и локалну производњу у којој би и будући становници учествовали и радили. Заговараћемо и одрживе начине кретања, пешачење, бицикле и јавни превоз, као и просторе улица у којима се кретање одвија, али и квалитетно живи живот.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 06

201617-OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_07_Marija_Maruna

Колаж | Аутор: Александра Миловановић

ОАСА-24072-07
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07

Наставник:
др Марија Маруна, ванредни професор

Тема: интерАКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Људи су друштвена бића. Односи међу људима се сматрају кључним фактором добробити заједнице и појединца. На жалост, изолација и усамљеност представљају растући проблем на глобалном и локалном нивоу. Основна премиса, на којој ће се заснивати рад у студију, је да начин на који дизајнирамо и градимо наше градове може утицати на развој друштвених веза, те тиме и стварање активних заједница људи способних да организују и реализују акције од заједничког интереса. Идентификација и везаност становника за одређену средину у директној су вези са квалитетом и бројем различитих врста интеракција међу становницима, те ће се у студију трагати за начинима да се градови учине бољим местима за живот повећањем могућности да се човек повеже са другим људима.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 07

201617_OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_08

© Зоран Ђукановић

ОАСА-24072-08
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08

Наставник:
aрх. Зоран Ђукановић, ванредни професор

Тема: ЗАЈЕДНИЦА

“The city is a projection of the society on the ground.”… Henry Lefebvre, Production of Space (1991.)

“A man cannot plan his own world without projecting himself into it.”… Rudolf Schwarz, Von der Bebauung der Erde (1949.)

“Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.”…  Italo Calvino, Le città invisibili (1972.)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 08

201617-OASA-24072-STUDIO-02A-ODRZIVE-URB-ZAJEDNICE-PROJEKAT_07_Marija_Maruna

Колаж | Аутор: Александра Миловановић

ОАСА-24072-09
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09

Наставник:
др Данијела Миловановић Родић, доцент

Тема: интерАКТИВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Људи су друштвена бића. Односи међу људима се сматрају кључним фактором добробити заједнице и појединца. На жалост, изолација и усамљеност представљају растући проблем на глобалном и локалном нивоу. Основна премиса, на којој ће се заснивати рад у студију, је да начин на који дизајнирамо и градимо наше градове може утицати на развој друштвених веза, те тиме и стварање активних заједница људи способних да организују и реализују акције од заједничког интереса. Идентификација и везаност становника за одређену средину у директној су вези са квалитетом и бројем различитих врста интеракција међу становницима, те ће се у студију трагати за начинима да се градови учине бољим местима за живот повећањем могућности да се човек повеже са другим људима.

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 09

Mobiljke-grupa-Skart-Foto-Branko-Pavic

Мобиљке (група Шкарт) | Фото: Бранко Павић

ОАСА-24072-10
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10

Наставник:
др Милица Милојевић, доцент

Тема: ЗБЕГ

Збег је место безбедно за заједницу. Добро организовано, елементарно опремљено за опстанак и живот док опасност не прође. Осећај угрожености потврђује заједништво и развија везе солидарности, привремено? Какви простори подстичу те везе? Како се привремене структуре прилагођавају измењеним условима, а шта остаје трајно?

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 10

ОАСА-24072-11
СТУДИО 02А – Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 11

Наставник:
др Владимир Михајлов, доцент

Тема: ТРИ У ЈЕДАН

Одрживост као приступ развоја града обухвата више противречних концепата: Све треба да је надохват руке и еколошки прихватљиво – а треба да буде јефтино изведено; треба обезбедити радна места – а неприхватљиво је загађење животне средине; треба све ефикасно извести, у кратком року – а треба уважити све групе корисника… У овом амалгаму контрадикторних циљева и добрих намера, потребан је баланс и симбиоза елемената, практична мудрост, а помало и срећа.

Баланс састојака као у шољици добре кафе:)

КУРИКУЛУМ: Одрживе урбане заједнице – Пројекат – 11