UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Master akademske studije drugog stepena.
Trajanje studija: 2 godine120 ESPB

Studije su struktuirane kao usmerene od prvog semestra. Linije usmerenja – moduli su:
Arhitektura,
Urbanizam,
Arhitektonske tehnologije – Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada
Arhitektonsko konstrukterstvo.

Usmerenja – moduli su povezani zajedničkim predmetima (obaveznim i izbornim) u prva 3 semestra.
Po završetku nastave student stiče diplomu Master inženjer arhitekture – sa naznakom usmerenja.

3. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
17 MASA-23010

Ekonomija

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa ekonomskim aspektima grada, počev od nivoa parcele pa do ekonomskog zaleđa grada. I to kako sa funksionisanjem čitave gradske privrede, tako i njenih posebnih delova, a naročito zemljišne, komunalne i stambene privrede, dakle sektorima od posebnog javnog značaja.

KURIKULUM: Ekonomija
18 MASA-23020

Istorija i teorija 3

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23020-01: Teorijske osnove simboličke i estetske komunikacije u arhitekturi
2. MASA-23020-02: Religija i arhitektura
3. MASA-23020-03: Arhitektura i nacionalni identitet
4. MASA-23020-04: Teorija planiranja
5. MASA-23020-05: Teorijske osnove održivog razvoja
6. MASA-23020-06: Ekonomika u arhitekturi
7. MASA-23020-07: Inovativni elementi i sklopovi u arhitekturi

19 MASA-23030

Izborni predmet 3 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23030-01: Mesta dokolice u savremenom gradu: otvoreni javni gradski prostori
2. MASA-23030-02: Prostori spektakla
3. MASA-23030-03: Urbani objekti
4. MASA-23030-04: Upotreba nasleđa u savremenoj arhitekturi
5. MASA-23030-05: Prostori spektakla – do scene sa scene
6. MASA-23030-06: Stambena arhitektura u Srbiji u 19. i početkom 20. veka
7. MASA-23030-07: Ekonomija – istraživanje kroz projekat
8. MASA-23030-08: Digitalna animacija 3

20 MASA-23040

Izborni predmet 3 – URBANIZAM

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23040-01: Savremeni urbani fenomeni
2. MASA-23040-02: Modelovanje kreativnog grada
3. MASA-23040-03: Urbani menadžment
4. MASA-23040-04: Arhitekte i građanske inicijative za održivi razvoj
5. MASA-23040-05: Urbana regulativa
6. MASA-23040-06: Urbana rekreacija
7. MASA-23040-07: Kontinuitet u razvoju gradova
8. MASA-23040-08: Politike urbanog razvoja
9. MASA-23040-09: Menadžment urbane infrasturukture

21 MASA-23050

Izborni predmet 3 – ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-23050-01: Obnova zgrada u kontekstu održive arhitekture
2. MASA-23050-02: Tehnologije obnove zgrada
3. MASA-23050-03: Osvetljenje u enterijeru
4. MASA-23050-04: Specijalne konstrukcije
5. MASA-23050-05: Prethodno napregnute konstrukcije
6. MASA-23050-06: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
7. MASA-23050-07: Drvene strukture
8. MASA-23050-08: LEED i ekološki aspekti arhitektonske prakse
9. MASA-23050-09: Optimizacija konstruktivnih sistema

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTURA
A22 MASA-A23011

STUDIO M03A – Projekat

Tematski okvir zadatka orijentisan je ka kulturi kao mestu prepoznavanja odnosa u društvu.

A23 MASA-A23012

STUDIO M03A – Seminar

A24 MASA-A23013

STUDIO M03A – Radionica

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Studenti koji nisu birali studio, prijavljuju se u salu kod nastavnika kod koga ima mesta do popune broja od 16 studenata:
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za MASA-U23011 i MASA-AK23011: STUDIO M03 – 2016/17

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL URBANIZAM
U22 MASA-U23011

STUDIO M03U – Projekat

Kreiranje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika
Rad u studiju obuhvata istraživanje, planiranje i urbanističko/arhitektonsko oblikovanje u prirodnom okruženju predela izuzetnih odlika kreirajući nove namene i fizičke strukture koje su u sprezi sa prirodnim ambijentom i lokalnim potrebama, interesima, potencijalima i ograničenjima.Zadatak u studiju se oslanja na istraživački rad, kreiranje planskih rešenja i rešenja urbanog dizajna. Studenti razvijaju sposobnosti integrativnog pristupa pri tretmanu složenih prirodnih područja, kao i sposobnosti primene principa održivog urbanog planiranja i dizajna u sprezi sa lokalnim potrebama i interesima.

KURIKULUM: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju_predeo posebnih prirodnih odlika
U23 MASA-U23012

STUDIO M03U – Seminar

Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju
Seminar se bavi teoretskom podlogom kretiranja i oblikovanja u prirodnom okruženju, koja je formirana kao lepeza različitih pristupa: integralnog urbanizma, održivog urbanog planiranja i dizajna, integrisanje elemenata tradicionalnog građenja, ekonomske i socijalne održivosti i socijalne kohezije i dr. Istraživanje se oslanja na izabrani teoretski koncept i studiju slučaja. Konačni ishod rada studenata je formiranje seta principa i kriterijuma koje je moguće integrisati u projekat-zadatak u studiju.

KURIKULUM: Kreiranje i oblikovanje u prirodnom okruženju
U24 MASA-U23013

STUDIO M03U – Radionica

Terensko istraživanje – Kreiranje i oblikovanje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju
Osnovni cilj je razvijanje odnosa studenata prema prirodnom okruženju neposrednim detaljnim terenskim istraživanjem, kao i kroz kontakte i konsultacije sa predstavnicima javnog sektora, gradskih institucija i sl. Terenska istraživanja predstavljaju nadgradnju analitičkog i kreativnog postupka u kontekstu daljeg rada na studio projektu “Kreiranje i oblikovanje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju”.

KURIKULUM: Terensko istraživanje – Kreiranje i oblikovanje sklopova i ambijenata u prirodnom okruženju
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT22 MASA-AT23011

STUDIO M03AT – Projekat

AT23.1 MASA-AT23012

STUDIO M03AT – Seminar 1

AT23.2 MASA-AT23013

STUDIO M03AT – Seminar 2

AT24 MASA-AT23014

STUDIO M03AT – Radionica

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Studenti koji nisu birali studio, prijavljuju se u salu kod nastavnika kod koga ima mesta do popune broja od 16 studenata:
Spiskovi studenata, raspored sala i termini za MASA-U23011 i MASA-AK23011: STUDIO M03 – 2016/17

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK22 MASA-AK23021

STUDIO M03AK – Projekat

Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona
Upoznavanje sa kompleksnom problematikom projektovanja objekata velikih raspona u arhitekturi. Odabir konstruktivnog sklopa, izrada konstruktivne analize, razrada projekta do nivoa radioničkog detalja na primeru projekta hale sa primarnom konstrukcijom velikog raspona.

KURIKULUM: Izrada idejnog projekta hale sa projektom konstrukcije – konstruktivni sistemi velikih raspona
AK23.1 MASA-AK23022

STUDIO M03AK – Seminar 1

Modelovanje konstruktivnih sistema primenom MKE
Upoznavanje sa osnovnim postavkama primene metode konačnihe elemenata u analizi konstrukcija.

KURIKULUM: Modelovanje konstruktivnih sistema primenom MKE
AK23.2 MASA-AK23023

STUDIO M03AK – Seminar 2

Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
Upoznavanje sa osnovnim principima rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje kao veoma važnim delom inženjerske delatnosti iz oblasti arhitekture i građevinarstva. Sticanje neophodnih znanja iz ove oblasti uz upoznavanje sa logikom konstruisanja, rekonstruisanja u cilju promene namene prostora, kao i saniranja i otklanjanje problema nastalih pod dejstvom raznih uzroka. Upoznavanje sa problematikom rekonstrukcije i sanacije objekata visokogradnje, kroz metode konstruktivne sanacije elemenata konstrukcije i ostalih delova arhitektonskih objekata visokogradnje.

KURIKULUM: Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje
AK24 MASA-AK23024

STUDIO M03AK – Radionica

Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa 2
Obuka u projektovanju, modelovanju i proračunu konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa sa ciljem da se optimizuju konstruktivna rešenja objekta. Usavršavanje studenata u oblasti projektovanja i dimenzionisanja konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa za proračun konstrukcija. U toku rada na ovom predmetu povećaće se obim znanja iz oblasti arhitektonskog konstrukterstva.

KURIKULUM: Projektovanje konstrukcija arhitektonskih objekata primenom računarskih programa 2

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Pravilnik o izvođenju stručne prakse studenata na Master akademskim studijama Arhitektura

4. semestar

broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTURA
A25 MASA-A24010

Stručna praksa – A

Stručna praksa – A – Prijava za obavljanje stručne prakse Stručna praksa – A – Uput za obavljanje stručne prakse
A26
A27
A28
MASA-A24021
MASA-A24022
MASA-A24023

Master teza – A
Master projekat – A
Master završni rad – A

Zapisnik o polaganju master završnog rada: Master projekat – A
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL URBANIZAM
U25 MASA-U24010

Stručna praksa – U

Stručna praksa – U – Prijava za obavljanje stručne prakse Stručna praksa – U – Uput za obavljanje stručne prakse
U26
U27
U28
MASA-U24021
MASA-U24022
MASA-U24023

Master teza – U
Master projekat – U
Master završni rad – U

Zapisnik o polaganju master završnog rada: Master projekat – U
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTONSKE TEHNOLOGIJE
AT25 MASA-AT24010

Stručna praksa – AT

Stručna praksa – AT – Prijava za obavljanje stručne prakse Stručna praksa – AT – Uput za obavljanje stručne prakse
AT26
AT27
AT28
MASA-AT24021
MASA-AT24022
MASA-AT24023

Master teza – AT
Master projekat – AT
Master završni rad – AT

Zapisnik o polaganju master završnog rada: Master projekat – AT
broj_ šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
MODUL ARHITEKTONSKO KONSTRUKTERSTVO
AK25 MASA-AK24010

Stručna praksa – AK

Stručna praksa – AK – Prijava za obavljanje stručne prakse Stručna praksa – AK – Uput za obavljanje stručne prakse
AK26
AK27
AK28
MASA-AK24021
MASA-AK24022
MASA-AK24023

Master teza – AK
Master projekat – AK
Master završni rad – AK

Zapisnik o polaganju master završnog rada: Master projekat – AK