UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Međunarodna konferencija sa izložbom radova

ON ARCHITECTURE – FACING THE FUTURE
(O ARHITEKTURI – SUOČAVANJE S BUDUĆNOŠĆU)

Galerija nauke i tehnike SANU,  Đure Jakšića 2, Beograd
1-15. decembar 2014. godine

Detaljne informacije o Konferenciji pogledajte na adresi http://www.strand.rs/future

KONFERENCIJA
Složenost i višeznačnost arhitekture je tema međunarodne Konferencije. Savremeni interdisciplinarni pristup je u osnovi definisanja tematskih blokova: Utopija i arhitektura, Izazovi u arhitekturi, Oblik u arhitekturi i Između utopije i realnosti. U okviru tematskih blokova razmatraće se suštinski pristupi temi arhitekture, čiju okosnicu uvek čini umetnost, ali i inovativni projekti koje nameću nove teme i izazovi, kao globalizacija ili inovacije građevinskih materijala, dizajna i tehnologije, koje doprinose novoj estetici i drugačije shvaćenom funkcionalizmu.

IZLOŽBA
Vizija grada i/ili arhitekture, od beleženja trenutka, gradskog života do utopije predstavljene umetničkim crtežom, projektom, fotografijom, dizajn produktom. Internacionalna izložba sa recenziranim katalogom u okviru Konferencije prati tematske celine: Utopija i arhitektura (Utopijske vizije), Izazovi u arhitekturi (Brend i arhitektura: Nove ikone grada, Arhitektura i dizajn: beleške o arhitekturi crtežom, Umetnost vs. Arhitektura ili Umetnost i Arhitektura?), Oblik u arhitekturi (Lice zgrade – površinska obrada, Oblik, Unutrasnji događaj), Između utopije i realnosti (Inovativni dizajn i nove forme, Inovativne tehnologije i novi jezik arhitekture).

VAŽNI DATUMI 2014
5. februar – Prvi poziv
30. maj – Predaja Apstrakta 250-300 reči
30. maj – Predaja Prijave za izložbu (sa ilustracijom i opisom rada do 100 reči)
27. jun – Obaveštenje o prihvatanju Apstrakta i Prijava za izložbu
15. septembar – Preliminarna predaja radova za izložbu
20. oktobar – Predaja finalnog rada za Konferenciju
20. novembar – Predaja finalnih radova za izložbu

Apstrakte za konferenciju (250-300 reči) i/ili prijave za izložbu (sa ilustracijom rada i kratkim opisom 70-100 reči) možete poslati na adresu info@strand.rs.

PODRŠKA
Srpska akademija nauka i umetnosti, Galerija nauke i tehnike
ECTP (European Council of Spatial Planners – Conseil europÈen des urbanistes)

REALIZACIJA
STRAND – Asocijacija za razvoj održive urbane zajednice

O realizovanim konferencijama kao i drugim projektima više informacija pogledajte na:
http://www.strand.rs/conference.html i http://www.strand.rs/project.html

PRVI POZIV ZA KONFERENCIJU

International Conference and Exhibition

ON ARCHITECTURE – FACING THE FUTURE
Gallery of Science and Technology – Serbian Academy of Sciences and Arts, Đure Jakšića 2, Belgrade
1-15 December 2014, Belgrade, Serbia

For more information please browse http://www.strand.rs/future

CONFERENCE
The Conference will explore and discuss the complexity and various meanings of Architecture. Interdisciplinary approach is a milestone in defining thematic blocks: Utopia and Architecture, Challenges in Architecture, Shape in Architecture, Between Utopia and Reality.
These themes will consider substance of architecture through all its dimensions always thinking of it as an art, and philosophical reflection on architecture. The substance will be discussed regarding various points, processes and trends that contribute to new aesthetics and functionalism: globalization, new approaches to design, innovative technologies, projects, and materials.

EXHIBITION
Vision of the City and/or Architecture, from capturing moments of city life, towards utopias in a form of artistic drawing, design, photography or design product are to be exhibited as a part of the Conference. International exhibition with reviewed catalogue follows the conference thematic blocks: Utopia and Architecture (Utopian Visions), Challenges in Architecture (Brand and Architecture: New City Icons, Architecture and Design: Thoughts on Architecture through Drawings, Art vs. Architecture or Art & Architecture?), Shape in Architecture (Face of the Building ñ Surface Finishing, Shape, Interior), Between Utopia and Reality (Innovative designs and new forms, Innovative technologies and new Language of Architecture).

DATES AND DEADLINES 2014
5 February – First Call
30 May – Abstract Submission (250-300 words)
30 May – Exhibition Application (with illustration of work and a brief description 70-100 words)
27 June – Abstract and Exhibition Application Acceptance Notification
15 September – Exhibition Poster Preview Submission
20 October – Final Paper Submission
20 November – Final Exhibition Poster Submission

SUPPORT
Serbian Academy of Sciences and Arts, Gallery of Science and Technology, Serbia
European Council of Spatial Planners (ECTP), EU, Belgium

ORGANISATION
STRAND – Sustainable Urban Society Association

INFO
Abstracts for the Conference (250-300 words) and/or Applications for the exhibition (with illustration of the work and short description 70-100 words) should be sent to info@strand.rs

FIRST CALL FOR THE CONFERENCE