УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Међународна конференција са изложбом радова

ON ARCHITECTURE – FACING THE FUTURE
(О АРХИТЕКТУРИ – СУОЧАВАЊЕ С БУДУЋНОШЋУ)

Галерија науке и технике САНУ,  Ђуре Јакшића 2, Београд
1-15. децембар 2014. године

Детаљне информације о Конференцији погледајте на адреси http://www.strand.rs/future

КОНФЕРЕНЦИЈА
Сложеност и вишезначност архитектуре је тема међународне Конференције. Савремени интердисциплинарни приступ је у основи дефинисања тематских блокова: Утопија и архитектура, Изазови у архитектури, Облик у архитектури и Између утопије и реалности. У оквиру тематских блокова разматраће се суштински приступи теми архитектуре, чију окосницу увек чини уметност, али и иновативни пројекти које намећу нове теме и изазови, као глобализација или иновације грађевинских материјала, дизајна и технологије, које доприносе новој естетици и другачије схваћеном функционализму.

ИЗЛОЖБА
Визија града и/или архитектуре, од бележења тренутка, градског живота до утопије представљене уметничким цртежом, пројектом, фотографијом, дизајн продуктом. Интернационална изложба са рецензираним каталогом у оквиру Конференције прати тематске целине: Утопија и архитектура (Утопијске визије), Изазови у архитектури (Бренд и архитектура: Нове иконе града, Архитектура и дизајн: белешке о архитектури цртежом, Уметност вс. Архитектура или Уметност и Архитектура?), Облик у архитектури (Лице зграде – површинска обрада, Облик, Унутрасњи догађај), Између утопије и реалности (Иновативни дизајн и нове форме, Иновативне технологије и нови језик архитектуре).

ВАЖНИ ДАТУМИ 2014
5. фебруар – Први позив
30. мај – Предаја Апстракта 250-300 речи
30. мај – Предаја Пријаве за изложбу (са илустрацијом и описом рада до 100 речи)
27. јун – Обавештење о прихватању Апстракта и Пријава за изложбу
15. септембар – Прелиминарна предаја радова за изложбу
20. октобар – Предаја финалног рада за Конференцију
20. новембар – Предаја финалних радова за изложбу

Апстракте за конференцију (250-300 речи) и/или пријаве за изложбу (са илустрацијом рада и кратким описом 70-100 речи) можете послати на адресу info@strand.rs.

ПОДРШКА
Српска академија наука и уметности, Галерија науке и технике
ECTP (European Council of Spatial Planners – Conseil europÈen des urbanistes)

РЕАЛИЗАЦИЈА
СТРАНД – Асоцијација за развој одрживе урбане заједнице

О реализованим конференцијама као и другим пројектима више информација погледајте на:
http://www.strand.rs/conference.html и http://www.strand.rs/project.html

ПРВИ ПОЗИВ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈУ

International Conference and Exhibition

ON ARCHITECTURE – FACING THE FUTURE
Gallery of Science and Technology – Serbian Academy of Sciences and Arts, Đure Jakšića 2, Belgrade
1-15 December 2014, Belgrade, Serbia

For more information please browse http://www.strand.rs/future

CONFERENCE
The Conference will explore and discuss the complexity and various meanings of Architecture. Interdisciplinary approach is a milestone in defining thematic blocks: Utopia and Architecture, Challenges in Architecture, Shape in Architecture, Between Utopia and Reality.
These themes will consider substance of architecture through all its dimensions always thinking of it as an art, and philosophical reflection on architecture. The substance will be discussed regarding various points, processes and trends that contribute to new aesthetics and functionalism: globalization, new approaches to design, innovative technologies, projects, and materials.

EXHIBITION
Vision of the City and/or Architecture, from capturing moments of city life, towards utopias in a form of artistic drawing, design, photography or design product are to be exhibited as a part of the Conference. International exhibition with reviewed catalogue follows the conference thematic blocks: Utopia and Architecture (Utopian Visions), Challenges in Architecture (Brand and Architecture: New City Icons, Architecture and Design: Thoughts on Architecture through Drawings, Art vs. Architecture or Art & Architecture?), Shape in Architecture (Face of the Building ñ Surface Finishing, Shape, Interior), Between Utopia and Reality (Innovative designs and new forms, Innovative technologies and new Language of Architecture).

DATES AND DEADLINES 2014
5 February – First Call
30 May – Abstract Submission (250-300 words)
30 May – Exhibition Application (with illustration of work and a brief description 70-100 words)
27 June – Abstract and Exhibition Application Acceptance Notification
15 September – Exhibition Poster Preview Submission
20 October – Final Paper Submission
20 November – Final Exhibition Poster Submission

SUPPORT
Serbian Academy of Sciences and Arts, Gallery of Science and Technology, Serbia
European Council of Spatial Planners (ECTP), EU, Belgium

ORGANISATION
STRAND – Sustainable Urban Society Association

INFO
Abstracts for the Conference (250-300 words) and/or Applications for the exhibition (with illustration of the work and short description 70-100 words) should be sent to info@strand.rs

FIRST CALL FOR THE CONFERENCE