УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Опис

Студије првог степена су академског карактера, и у том погледу садрже наставу из области широког скупа наставних области из поља техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука и уметности. Исход процеса учења је стицање квалификације која омогућава наставак студија и приступ тржишту рада у областима и нивоима послова који су у складу са стеченим знањима и вештинама.

o_IMG_3015

Студијски програм - III година

Преглед модула и курсева за 2013/14. годину:

Модул 15 – Проучавање и обнова градитељског наслеђа

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање унапређеног знања о општим историјским токовима развоја и главним карактеристикама архитектуре и грађене средине у Србији у прошлости, те о основним циљевима, принципима и приступима савремене интегративне обнове градитељског наслеђа, код нас и у свету.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Одслушана настава и позитивно оцењен: Mодул 1 и Mодул 7.

КУРСЕВИ:

Модул 16 – Архитектура, урбанизам и друштво

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Циљ наставе је да едукује студенте из области примене практичних знања о процесима управљања пројектима у архитектури и урбанизму, месту и улози појединих фаза и у контексту важеће регулативе и да применом математичких модела омогући процеса реализацију процеса одлучивања и дефинисања обима појединачних пројекта.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Без формалних обавеза. Теоретска и практична знања са прве и друге године основних студија.

КУРСЕВИ:

Модул 17Изборни модул

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз претходно одобрење Продекана за наставу.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нису потребна посебна предзнања већ одговарајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања.

КУРСЕВИ:

•  17.1. Изборни предмет 1 списак предложених изборних предмета:

 1. Архитектура и уметност Европе у доба неокласицизма и романтизма
  (др Александар Игњатовић, ванредни професор)
 2. Елементи армиранобетонских конструкција 
  (др Ружа Окрајнов-Бајић, доцент)
 3. Енглески језик за архитекте 1
  (др Гордана Вуковић-Николић, доцент)
 4. Интегрисано моделовање архитектонских објеката – Revit
  (др Мирјана Деветаковић-Радојевић, доцент)
 5. Морфологија градских потеза
  (др Александра Ђукић, ванредни професор)
 6. Огледи из конструкција
  (др Милан Глишић, редовни професор)
 7. Пројекат мобилних уметничких резиденција
  (мр Милорад Младеновић, ванредни професор)
 8. Савремена урбана кућа
  (др Ана Никезић, доцент)
 9. Саобраћај у граду
  (мр Рајко Корица, редовни професор)
 10. Уметност у јавним градским просторима – “Public art & Public space” – Меморија града
  (арх. Зоран Ђукановић, доцент и мр Јелена Живковић, доцент)
 11. Урбане минијатуре
  (мр Душан М. Станисављевић, ванредни професор)

•  17.2. Изборни предмет 2

Модул 18 – Студио пројекат 3 – урбанизам

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Увођење студената у практичну примену теоретски апсолвираних знања из области урбанистичког планирања и пројектовања, кроз симулацију планерско-пројектантског процеса у коме је примаран урбанистички аспект задатка. Стицање знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката урбанистичког планирања и пројектовања (мултифункционалне) локације. Оспособљавање за истраживање могућности унапређења урбане структуре и идентификацију циљева и ефеката развоја. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Тежишно:
У: Разумевање структуре грађене средине и фактора урбаних промена и развојних процеса, знања о основним урбаним функцијама и активностима, знања о принципима обликовања и уређења (јавних) градских простора, (Модул 3: Увод у урбанизам и Модул 11: Урбана структура и функције).

Остало:
А: принципи и вештине пројектовања архитектонских мултифункционалних објеката (Модул 2: Увод у пројектовање и Модул 8: Студио пројекат 1 – архитектура)
АT: принципи и вештине идејног пројектовања сложенијих конструктивних склопова (Модул 9: Студио пројекат – архитектонске конструкције)

КУРС:

Модул 19 – Студио пројекат 4 – синтеза

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из уметности, архитектонског пројектовања, урбанистичког пројектовања, пројектовања конструкција, пројектовања инсталација, предмера и реализације објеката у поступку пројектовања и увежбавање пројектовања сложених архитектонско-урбанистичких целина. Студенти раде у студију на идејним пројектима вишенаменских образовних, културних, пословних и услужних архитектонско – урбанистичких целина на задатој локацији.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Визуелне комуникације (принципи обликовања простора), Архитектонски пројекат (обликовање вишенаменских архитектонских склопова са стамбеним, пословним, услужним, индустријским, рекреативним и саобраћајним садржајима), Конструктивни пројекат (позиционирање и приближно димензионисање конструктивних елемената мањих распона, стандардних елемената материјализације и инсталација објекта од темеља до крова, пројектовање детаља, предмер) и Урбанистички пројекат (регулациони план, парцелација, урбанистички елеменати локације, урбанистичка композиција)

Формално: Модули 2, 3, 8, 9, 10, 18.

Студент стиче максимално 70 поена на основу резултата рада током семестра, а преосталих 30 поена на основу усмене одбране пројекта. Због свог карактера овај предмет може се полагати само у првом испитном року након слушања.

КУРС:

Модул 20 – Теорија пројекта

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање способности за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања – препознавање склопова и елемената и њихових веза који су од значаја за начин израде пројекта и сазнања о битним специфичностима стваралаштва везаним за област архитектонског пројектовања, карактеристикама и фазама рада на пројекту.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Модул 2: Увод у пројектовање, Модул 8: Студио пројекат архитектура, Модул 9: Студио пројекат – архитектонске конструкције и Модул 10: Организација простора.

КУРСЕВИ:

Модул 21 – Планирање и обнова града

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са основама планирања и обнове градова у савременим условима и оспособљавање за учешће у професионалним активностима урбанистичког планирања и пројектовања.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Познавање основних принципа производње структуре савременог града и способност разумевања стручног деловања у области управљања урбаним развојем (Студијско подручје 11), познавање типологије објеката (Студијско подручје 10).

КУРСЕВИ:

Модул 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Упознавање са принципима индустријализоване и префабриковане градње, логиком пројектовања и градње префабрикованих објеката. Упућивање у основне концепте, склопове и компоненте материјализације панелних и скелетних армирано-бетонских и дрвених префабрикованих објеката и принципе пројектовања и извођења спојева. Кроз наставу се студенти упознају и са мерама заштите од пожара. Упућивање у основне појмове који се односе на активности и обавезе архитекте као учесника у изградњи, као и законски регулисане процедуре у области архитектуре, урбанизма и реализације објеката.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Знања из студијских подручја Архитектонске конструкције и материјали, Архитектонске конструкције, физика и инсталације и Студио пројекат 2 – архитектонске конструкције.

Формално: позитивно оцењени курсеви набројаних студијских подручја.

КУРСЕВИ:

Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:
Стицање практичних искустава.

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА:
Нема.

КУРСЕВИ:

Документи

Више информација о студијском програму Основних академских студија – Архитектура (2013/14) можете наћи овде:

ОАСА – АРХИТЕКТУРА (2013/14) – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер