УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 17 – Изборни модул Date: 05/12/2013 Кључне речи:

Модул 17 – Изборни модул

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:

МОДУЛ 17 – Изборни модул:  Курс 17.1. – Изборни предмет 1 – Савремена урбана кућа

ГОДИНА СТУДИЈА:

III година – 5. семестар основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Према распореду за летњи семестар 2013/14.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према терминском плану за летњи семестар 2013/14.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
5. и 10. недеља наставе.

НАСТАВНИК:
др Ана Никезић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
Драган Марковић, студент 3. године докторских студија

БРОЈ КАБИНЕТА: 346а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 63 7278915

ЕМАИЛ:
аna.nikezic@gmail.com

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Основни циљ је разумевање сложености феномена савремене куће у околностима густо изграђене структуре града, као и оспособљавања студената за критичко мишљење и деловање, те анализу слојевитости и вишезначности њене структуре посматране кроз оквир савременог друштва са једне и урбане средине 21. века са друге стране. У току наставе инсистираће се на интегративном приступу рада који подразумева обједињавање знања из различитих дисциплина сродних архитектури, коришћење рационалних, интуитивних и емотивних метода долажења до решења, као и ослањање на експериментални и истраживачки рад.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
У оквиру наставе се испитују сложености односа архитектуре куће и урбаног окружења, однос куће и свакодневног живота у граду, те однос идентитета савременог становника града и специфични карактер затечене и наслеђене структуре града. Настава се састоји од низа дискусија о проблемима савремене урбане куће, са акцентом на њену трансформацију кроз паралелно посматрање развоја куће, града и човека.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Предавања и вежбе одвајају се симултано и интегрисано кроз интерактивну дискусију у којој се на основу получасовне експликације предметне теме, изабраног проблема или феномена, о њима дискутује, дабатује и расправља. Дискусије су груписане према јединицама и хронолошки се надовезују према унапред утврђеном распореду. Студенти до концепцијских поставки долазе кроз самостални рад и истраживање, групнe дискусијe, читајући препоручену литературу и анализирајући угледне примере, а све у циљу преиспитивања, препознавања и систематизације трансформабилних потенцијала урбане кућа са становиштва изабраног тематског оквира или аспекта сагледавања. Фокус дискусија је на проблемима савремене урбане куће, са акцентом на њену трансформацију и редефиницију кроз паралелно посматранје развоја куће, града и човека.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер